(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda vlády Karel Havlíček má nyní slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dovolte mi, abych ještě reagoval na to plošné podpoření, na tu plošnou podporu a na tu individuální podporu. Nejsme v situaci, kdy by všechny firmy na tom byly špatně. Tím, že bychom nastavili dneska podporu, že všechny firmy v tom režimu Antivirus C dostanou podporu sociálního zabezpečení ve smyslu toho, že ho nebudou platit, podpoříme e-shopy, podpoříme obchody, které fungují, podpoříme výrobu nebo dodávky nebo zhotovitele v oblasti stavebnictví, které funguje, a o to méně budeme mít zdrojů na ty, kteří tu podporu potřebují. Já rozumím té diskusi, když je nám někdy vytýkáno, že se v této době poměrně hodně investuje, respektive vydává hodně výdajů na podporu ekonomiky, respektive, že se, v uvozovkách, nešetří. Ano, ale poté si protiřečíme, protože my říkáme, tak to nedávejme tedy plošně a raději podpořme ty, kteří to skutečně potřebují, jinak buď budou mít méně peněz, anebo to rozloží (?) mezi všechny, bude nás to stát zbytečně více. To znamená, nevím, co je divného na tom, že se snažíme podpořit segmenty, které se potřebují nejvíce, a naopak segmenty, které ne, v tuto chvíli necháváme. To neznamená, že se to nedá změnit v čase, ale v tuto chvíli je to naprosto zbytečné. Soustřeďme se na to, kdo potřebuje podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na ta slova pana ministra o té cílené podpoře. Vy jste nepodpořili ani odpuštění odvodů těm zasaženým živnostníkům. Ti živnostníci dostanou 15 tisíc od státu, a 5 tisíc hned vrátí na odvodech. To je ta vaše cílená pomoc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova v tuto chvíli není, otevírám tedy podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, k hlasování nic nemáme v tuto chvíli, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji tento bod, abychom se mohli připravit na třetí čtení.

 

Vrátíme se k němu poté, co projdeme následující bod číslo

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb.,
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů
a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního
řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1060/ - zkrácené jednání

Máme posoudit podle § 99 odst. 5, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy ke zkrácenému jednání? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o následujícím návrhu usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku, způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1060, ve zkráceném jednání."

O tomto návrhu usnesení budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 155. Přihlášeno 97 poslanců, pro 87. Návrh byl schválen.

 

Budeme tedy postupovat ve zkráceném jednání a předložený návrh uvede paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento zákon, který tady podrobně představil pan předsedající, jde z dílny Ministerstva spravedlnosti letos už podruhé, měli jsme tzv. lex covid 1 a tento se nazývá zkráceně lex covid 2. Byl zpracován v návaznosti na aktuální druhou vlnu epidemie koronaviru, která vedla k vyhlášení nového nouzového stavu od 5. 10., a považujeme jej za důležitý, protože má pomoci podnikatelům se nadechnout a nepadnout v této druhé vlně, kdy už docházejí rezervy a dochází i elán.

Navrhovaný zákon cílí na řešení urgentních problémů v oblasti insolvenčního práva. Návrh primárně prodlužuje efekt existujících insolvenčních opatření zavedených zákonem č. 191/2020 Sb. účinným od 24. dubna tohoto roku a zavádí se nové opatření ke snížení administrativní zátěže také insolvenčních soudů. Primárně se jedná o znovuzavedení nabídky institutu mimořádného moratoria, kde podnikatelům vypršela možnost o něj požádat už na konci srpna tohoto roku. Prodlouží se rovněž doba, po kterou na sebe podnikatelé nemusí podat insolvenční návrh, pokud jejich úpadek nastal v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Závěrem se navrhuje upustit od povinnosti vždy nařizovat soudní jednání za účelem projednání důvodů ke zrušení schváleného oddlužení.

Tento zákon jsme konzultovali s předními českými odborníky na insolvenční právo i s insolvenčními soudci. V Evropské unii přijala většina členských států podobné zákony v oblasti insolvenčního práva a rovněž přistupuje k jejich prodlužováni tak jako v současné době Německo.

Návrh cílí na tři základní oblasti, z nichž navrhuje přijetí takovýchto opatření:

Tak předně je to prodloužení opatření v insolvenční oblasti. Změny jsou motivovány snahou pomoci podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku koronavirové situace ohroženo. Tito podnikatelé v důsledku ekonomické situace se nedostali do takovéhoto stavu vlastním jednáním, ale z důvodu existujících opatření. Navrhujeme prodloužit odklad povinnosti dlužníků podat na sebe insolvenční návrh a prodlužujeme jej do 30. 6. 2021.

Znovu zavést dostupnost institutu mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim, a prodloužit ochranu dlužníků v oddlužení.

Zavedení nových opatření v insolvenční oblasti samozřejmě bude dopadat na insolvenční soudy a je možné očekávat zvýšený návrh na tyto insolvenční soudy. Proto konečně navrhujeme i dočasné zjednodušení doručování v insolvenčních věcech, a tím administrativně ulehčujeme insolvenčním soudům.***
Přihlásit/registrovat se do ISP