(11.40 hodin)
(pokračuje Benešová)

Navrhujeme v této souvislosti vypuštění požadavku souhlasu většiny věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria přiznaný (?) do 31. 8. 2020 a vyloučení opakovaného používání mimořádného moratoria týmiž dlužníky, vypuštění nutnosti vždy konat soudní jednání za účelem projednání důvodů ke zrušení schváleného oddlužení.

Na jednání vlády byla doplněna opatření dočasně zamezující výkonu rozhodnutí v exekuci o prodeji movitého majetku, a to za účelem poskytnutí určité úlevy povinný (?) i coby prevence osobního styku osob podílejících se na faktickém výkonu. Navrhujeme proto prodloužit suspenzi výkonu rozhodnutí a exekucí prodeje movitých věcí do 28. února 2020.

To je asi v souhrnu pro úvod všechno. Prosím tedy o podporu tohoto zákona, který pomůže českým firmám, a pomůže jim nejenom se nadechnout, ale pomůže i insolvenčním soudům.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Ústavně-právní výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal. Přijal usnesení, máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1060/1. Prosím zpravodaje ústavně-právního výboru pana poslance Marka Výborného, aby nás informoval o jednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, nebudu zevrubně popisovat obsah sněmovního tisku, to už učinila paní ministryně. Já vás jenom v pozici zpravodaje seznámím s tím, že vláda předložila Poslanecké sněmovně tento sněmovní tisk 19. října, současně byl předložen s žádostí premiéra k projednání ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Ústavně-právní výbor se tímto sněmovním tiskem zabýval na své 70. schůzi 21. října 2020 a přijal k němu toto usnesení:

Ústavně-právní výbor navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava. Poprosím, abychom o tom následně hlasovali. Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Dále navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ukončila své jednání nejpozději do 19.00 hodin dne 23. října 2020. Začtvrté doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. A doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. - Ty jsou v tom sněmovním tisku 1060/1 popsány. Byly to dva pozměňovací návrhy, jeden, který jsem předkládal společně s kolegou Markem Bendou, a druhý, který byl na ústavně-právní výbor předložen jménem Dominika Feriho, Marka Výborného a Patrika Nachera. Oba dva pozměňovací návrhy byly ústavně-právním výborem podpořeny a schváleny, a následně se tady o nich bude hlasovat. Dále se v usnesení říkají už ty standardní věci, tedy že pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru podat zprávu o výsledcích projednání a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provést příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik tedy ke zpravodajské zprávě. K pozměňovacím návrhům, které byly podpořeny ústavně-právním výborem, se potom vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Nyní musíme rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Rozhodneme samozřejmě hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno 95 poslanců, pro 74, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme, proto ji nyní otevírám.

 

První do rozpravy je přihlášen pan poslanec Marek Benda. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, budu poměrně stručný. Celý můj problém spočívá v tom, že jak se snažím dodržovat opatření, která jsou zde nařízena, tak tady nemám svého asistenta a sám neumím vložit do systému pozměňovací návrh tak, abych dostal to krásné číslíčko. (Pobavení v sále.) Takže vám ho musím sdělit tady na mikrofon.

Jde o dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká původního tisku, který nám předložila paní ministryně, to znamená k bodu 1060. A jde o to, aby v bodě tři, v článku jedna v bodě tři slova doposud nahrazovaná 30. června 2020 nahrazují se slovy 28. února 2021. Jde o zákaz, resp. neprovádění do tohoto data mobiliárních exekucí. Můj návrh je, aby toto bylo nahrazují se slovy do 31. ledna 2021.

Stručné zdůvodnění. Když jsme dělali toto omezení mobiliárních, a pak se dostaneme i k těm nemobiliárním exekucím, když jsme dělali toto omezení na jaře, přijímali jsme ten zákon tak, že platil od 19. dubna. Nouzový stav trval ještě mnohem déle, než doufám, že bude trvat teď na podzim. Nicméně ta omezení byla do 30. června. Tam jsme říkali, že je rozumné, takhle jsme se dohodli tehdy na půdě ústavně-právního výboru i s ministerstvem, dát nějakých těch řádově 2,5 měsíce, aby se neprováděly, ale pak se vracet k normálnímu chodu. Nyní vláda navrhuje k mému překvapení až do konce února. Já to pokládám za příliš dlouhé a zbytečné protažení. Proto navrhuji udělat to stejně, jako to bylo na jaře, to znamená těch řádově 2,5 měsíce. Počítáme, že ten zákon odsud dnes odejde, příští týden někdy projedná Senát, pak podepíše prezident republiky, takže někdy v prvním týdnu listopadu by mohl vstoupit v účinnost. Pak mi připadá, že 31. ledna 2021 je správné datum.

To samé se týká té druhé části, což je pozměňovací návrh k tomu, co přijal ústavně-právní výbor na návrh pana kolegy Dominika Feriho, a to byl zákaz provádění těch nemobiliárních exekucí, to znamená dražby jiných dražeb nemovitostí, kde také navrhuji, aby datum do 28. února 2021 bylo nahrazeno datem do 31. ledna 2021.

Tolik odůvodnění, protože v podrobné rozpravě to již jen přednesu. Legislativě jsem to včas s předstihem dal, takže vás tím nijak nezdržím. Ale ještě jednou se omlouvám, že já s těmi sněmovními systémy tak úplně neumím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Samozřejmě pan zpravodaj disponuje teď přednostním právem, ale paní zastupující předsedkyně Kateřina Valachová taky, tak pokud se nebudete zlobit, tak dám slovo paní poslankyni Valachové a potom panu poslanci Výbornému. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Takže mohu načíst pozměňovací návrh? (Předsedající: Prosím?) Mohu načíst pozměňovací návrh? (Ano, určitě.) Děkuji vám. Jste gentleman. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem vás viděl, že jste se přihlásila první, proto toto rozhodnutí.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Co se týká pozměňovacího návrhu, můj pozměňovací návrh je velice jednoduchý a týká se rozšíření ochranného opatření, které jsme schválili během prvního nouzového stavu a který je součástí lex covid justice I a má chránit tedy dlužníky před neoprávněnou exekucí. Text tedy zní, že do části první článek římská jedna se vkládá nový bod čtyři, který zní: v § 27 odst. (nesrozumitelné) se slova do 31. 12. 2020 nahrazují slovy 28. 2. 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Chápu, že jsme v mimořádné situaci, jednáme ve stavu legislativní nouze, ale přesto považuji za vhodné, abyste všichni poslanci, jak tady jste, protože nejste všichni členové ústavně-právního výboru, byli seznámeni s meritem, věcným obsahem těch dvou pozměňovacích návrhů, které ústavně-právní výbor schválil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP