(16.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Pan ministr zůstal na místě u stolku zpravodajů, já jsem rád. Paní zpravodajka také, ale my musíme znovu hlasovat o jejím vystoupení. Jsme totiž v bodu

 

353.
Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky
a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských
jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020,
k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky
o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru
za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013,
a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky
o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru
v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu,
podepsané v Niamey dne 19. července 2013
/sněmovní tisk 1034/ - prvé čtení

První krok, který musíme učinit, je změna zpravodaje. Paní kolegyně Šlechtová je omluvená.

 

Výbor znovu navrhuje, aby se zpravodajkou stala paní Monika Červíčková.

Pokud nemá nikdo jiný návrh, tento návrh budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 177, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje podle návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 177 přítomno 86, pro 81 poslanec, proti nikdo. Změna zpravodaje byla schválena.

 

A teď už tedy mohu požádat ministra obrany, aby předložený návrh za vládu České republiky uvedl. Pane ministře, máte slovo k tisku 1034.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zde budu daleko stručnější než při těch předchozích bodech vzhledem k tomu, že se jedná o úplně stejný materiál, který jste de facto hlasovali a byl uveden k Mali. Je to úplně totožný materiál, akorát k Nigeru.

Chtěl bych jenom zdůraznit, že dodatkový protokol stanoví, že všichni vojáci vyslaní do Nigeru v rámci sil Takuba mají obdobné postavení jako francouzští vojáci působící v Nigeru již od roku 2013. A tímto bude pro naše vojáky v Nigeru zajištěno náležité právní postavení, zejména jim bude garantovaná trestněprávní imunita při plnění úkolů sil Takuba na území Nigeru. Děkuji za pozornost a případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy mohu požádat zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Moniku Červíčkovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, stejně jako pan ministr budu také ještě stručnější než u předchozího tisku, u dodatkového protokolu, a rovnou si přímo dovolím navrhnout přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Jak konstatovala zpravodajka, organizační výbor navrhl přikázat předložený tisk k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh než je zahraniční výbor? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 178, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 89 pro 82 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a mohu ukončit projednávání tisku 1034, bod 353.

 

Děkuji ministru obrany Lubomíru Metnarovi, děkuji zpravodajce a můžeme pokračovat podle pořadu schůze.

 

Z vojenských záležitostí se přesuneme jinam, a to k bodu

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Požádám paní ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. O totéž požádám pana poslance Jana Chvojku, který je zpravodajem ústavně-právního výboru, a požádám také o přítomnost a pozornost pana poslance Aleše Juchelku, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku. Připomínám, že jsme ve druhém čtení.

Jakmile se situace uklidní, je připravena ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která z pověření vlády předložený návrh zákona uvede. Paní ministryně, doufám, že bude dostatečný klid na vaše úvodní slovo. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobré odpoledne. Já budu velmi stručná, protože ten zákon už je ve druhém čtení a už jsem ho představovala. Je velmi důležitý. Vůbec nemám radost z toho, jak se vyvíjí, protože je tam řada poslaneckých návrhů, které z toho dělají doslova bramboračku, a některé návrhy jdou i proti sobě, takže nejsou kompatibilní. Přesto jsme se snažili napsat takový zákon, který pomůže lidem, a hlavně tedy bude jeho cílem řešení problémů vícečetných exekucí.

Navrhli jsme taková opatření, která omezí počet podávaných exekučních návrhů a zajistí, aby bezúspěšná exekuční řízení byla ukončována v odpovídající době. V podstatě jsme navrhli tato opatření: koncentrace exekučního řízení, zavedení povinné zálohy na náklady exekuce, právní úprava zastavení bezvýsledných exekucí po třech letech. A řešili jsme dílčí problémy vyplývající z praxe, například zakotvení náhrady nákladů plátcem mzdy. Taky jsme se snažili zavést povinnost Exekutorské komory poskytovat Ministerstvu spravedlnosti statistické údaje, což nyní marně vymáháme.

Pokud jde o dosavadní projednávání, tak ústavně-právní výbor k návrhu doporučil přijmout řadu změn. S některými lze souhlasit, s některými ovšem zásadně nesouhlasíme. Já i odmítám, aby se Ministerstvo spravedlnosti a konkrétně legislativa Ministerstva spravedlnosti, nějakým způsobem podílela na úpravě pozměňovacích návrhů, se kterými se neztotožňuji. To považuji za trochu cynické a naprosto nepřirozené. Jsou to poslanecké návrhy, tak by si je měli poslanci upravit. Naše legislativa slouží k jiným cílům a myslím, že má řadu úkolů a ty je potřeba plnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP