(Jednání pokračovalo v 20.13 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat podle pořadu schůze. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

507.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zařazení hnutí Hizballáh
mezi teroristické organizace

Požádám navrhovatelku paní poslankyni Janu Černochovou, aby se ujala slova jako navrhovatelka tohoto bodu, a která snad bude souhlasit s tím, aby se stala zároveň zpravodajku tohoto bodu. Paní poslankyně, ještě chvilku. Já požádám sněmovnu o klid! Prosím, buď zaujměte své místo ve sněmovně, anebo diskuze přenese do předsálí. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se tedy rozhodli tento bod dneska projednat. Jak jsem slibovala při schválení tohoto bodu do programu, budu velmi stručná, protože víceméně jsem k tomuto bodu vystupovala minulý týden, kdy jsem vás žádala o zařazení, a nedošlo na to.

V první polovině letošního roku vznikla deklarace zákonodárců transatlantických zemí, která požaduje zařazení Hizballáhu jako celku mezi teroristické organizace, a pod tuto deklaraci připojily své podpisy stovky zákonodárců z různých zemí, včetně mnohých z nás. Domnívám se, že by se i naše Sněmovna měla k této otázce stejně jako parlamenty jiných zemí, jak evropských, tak transatlantických, měla postavit jednoznačně a dát najevo naši pozici, kterou bychom vyzvali Evropskou unii, aby svůj postoj přehodnotila a aby pojmenovala věci pravým jménem. Proto bych vám v rámci mnou navrhovaného bodu chtěla předložit návrh usnesení, ve kterém bychom tak učinili a ve kterém bychom zároveň doporučili vládě, aby se za označení Hizballáhu coby teroristické skupiny aktivně zasazovala.

Jinak tady se jedná o to, že vlastně libanonské šíitské hnutí Hizballáh patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším teroristickým organizacím a svými aktivitami destabilizuje nejen oblast Středního východu a ohrožuje zejména Izrael coby našeho zdejšího nejbližšího spojence, ale ohrožuje všechny demokratické země světa. V mnohých z těchto zemí také působí a páchá zde teroristické činy. Nebudu tady opakovat všechny ty věci, které znáte z médií nebo jsem je tady říkala minule, ale tady skutečně mám za to že, bychom měli zaujmout jasné a čitelné stanovisko, a ono nejednoznačné odsouzení působení Hizballáhu jako celku ze strany Evropské unie je zapotřebí napravit, a proto tedy k tomu usnesení ve svých parlamentech přistoupila celá řada zemí. Hizballáh jako celek považují za teroristickou skupinu USA, Kanada, Velká Británie, Nizozemí, Argentina, Paraguay, Kolumbie, ale také Arabská liga a další. Naposledy k označení Hizballáhu jako teroristické organizace pak přikročily Německo a Rakousko svými usneseními svých parlamentů a v Německu bylo působení Hizballáhu na jaře letošního roku zcela zakázáno.

Dámy a pánové, nebudu vás déle zdržovat, rozdala jsem vám usnesení před zařazením tohoto bodu na dnešní program. To usnesení jsem diskutovala se zástupci jednotlivých stran. Chtěla bych poděkovat za jejich připomínky i za jejich podněty a doplňky. To usnesení by prosím znělo:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. konstatuje, že považuje Hizballáh za nedělitelný celek a za teroristickou organizaci, která významným způsobem destabilizuje region Středního východu a prostřednictvím své globální sítě ohrožuje také všechny demokratické země.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá zavádějící rozdělování této organizace na vojenskou a politickou část, neboť tato organizace vystupuje jako vnitřně provázaná struktura.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací.

4. Vyzývá vládu, aby na mezinárodní úrovni prosazovala potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu zvýšení mezinárodní bezpečnosti.

5. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že toto usnesení není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou.

6. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a navrhovatelce tohoto bodu Janě Černochové a otevírám rozpravu. Než dám slovo panu poslanci Kopřivovi, který se přihlásil, požádal jsem o vystřídání a vystoupím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Vojtěch Filip vystoupí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný. Chci připomenout, že Česká republika je stát, který ratifikoval ještě jako bývalé Československo mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který v článku jedna říká, že každý stát, každý národ má právo na svůj politický režim a na využívání svých přírodních zdrojů.

Je samozřejmě i naším právem ohradit se vůči některým organizacím a musím říct, že dobře chápu to usnesení, které paní poslankyně Černochová předložila, právě v té druhé části, kdy říká, že toto naše usnesení nesměřuje proti libanonskému lidu. Ono směřuje proti části libanonského lidu. A to je realita, to si musíme přiznat.

Dovolte mi, abych se ohradil proti takovému usnesení. Považuji to usnesení za zavádějící, protože bude rozdělovat nejen naši společnost, nejen naše vztahy s Libanonem, ale bude rozdělovat i naše vztahy se zeměmi EU. Děkuji vám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP