(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní se budeme zabývat bodem

 

512.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické
osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu,
a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1060/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1060/3 a informace k pozměňovacímu návrhu máme rozdány v naší poště. Nyní dovolte, abych mezi námi přivítal paní senátorku Annu Hubáčkovou - dobrý den - a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý podvečer přeji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že tento zákon nemusím představovat. Navazuje v podstatě na ten původní zákon lex covid jedna, který měl pomoci podnikatelům a osvědčil se v první vlně koronavirové krize, a na to jsme navázali a ministerstvo zpracovalo druhou verzi tohoto zákona, která reaguje i na dosavadní praxi a v podstatě řeší problémy v oblasti insolvenčního práva, prodlužuje efekt existujících insolvenčních opatření a snižuje administrativní zátěž insolvenčních soudů. (V sále je velmi hlučno.)

Co mohu zdůraznit, je, že Sněmovna schválila verzi, kterou jsem předložila, 29. října 2020 a Senát v podstatě vrátil tuto věc zpátky do Sněmovny s tím, že se tam neshodl na pozměňovacím návrhu, který je autentický s pozměňovacím návrhem poslance Výborného a Marka Bendy, a to jestli tedy dlužníci budou mít zajištěn souhlas věřitelů, nebo ne. To byl ten sporný bod, o který jsme se tady přeli.

Já chci pomoci všem podnikatelům, takže nejenom malým, ale i velkým, a trvám proto na té verzi původní, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, a myslím si, že je rozumná. My jsme ten zákon konzultovali s odborníky a se soudci a skutečně jsme dospěli k tomu závěru, že v té druhé vlně někteří dlužníci nejsou schopni si zajistit zejména z důvodu, že rozhodovací procesy věřitelů byly zasaženy velmi silně druhou vlnou koronaviru, toho souhlasu. Takže proto jsme upustili od zajištění souhlasu a proto jsem plédovala pro tuto verzi. Já znovu tedy prosím o podpoření té původní verze, kterou jste jednou prohlasovali.

A jenom pár čísel pro zajímavost. Pokud jde o podnikatele, kteří využili ten lex covid, tak se zejména jednalo o 61 podnikatelů. To jsou statistiky, které si dovolím předložit, a fakticky z toho 34 podnikatelů je velkých a 9 podnikatelů s ročním obratem 100 milionů korun. Takže se nejedná o jednu jedinou firmu, která by to potřebovala.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu původního návrhu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Nyní prosím, aby se slova ujala paní senátorka Anna Hubáčková. Dámy a pánové, prosím o klid. Paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Anna Hubáčková: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené členky, členové vlády, vážené poslankyně a poslanci. Jak už bylo řečeno, s obsahem toho zákona nelze než souhlasit. V podstatě skoro vše okomentovala paní ministryně. Vy jste informace z projednání Senátu dostali. Já jenom zdůvodním a zdůrazním, proč vlastně byl přijat, a s takovou převahou, náš pozměňovací návrh.

Návrh zákona obdržel ústavně-právní výbor jako výbor garanční a projednal ho 29. října, ještě téhož dne ho projednal i Senát. Ústavně-právní výbor přijal pozměňovací návrh, který Senát schválil 43 hlasy z 46 přítomných senátorů.

Co je podstatou pozměňovacího návrhu? Je to jakési odstranění nerovnosti mezi podnikateli. Vláda doplnila do § 127a odst. 8 insolvenčního zákona jeden bod, který navrhujeme odstranit. Tímto bodem podle té novely nemají mít nově dlužníci, kterým bylo povoleno mimořádné moratorium podle právní úpravy účinné do 31. srpna letošního roku a kteří hodlají podat žádost o jeho prodloužení, povinnost předložit souhlas většiny věřitelů s tímto projednáváním. Návrh je odůvodněn tím, že v důsledku opatření přijatých k zamezení šíření nemoci covid je pro tuto skupinu dlužníků obstarávání souhlasu věřitelů velmi ztíženo a není po nich možné spravedlivě požadovat, aby tyto souhlasy řádně doložili. Tím je však porušena zásada obecnosti právního předpisu, protože právní předpis jaksi jde na ruku určité skupině jenom některých konkrétních osob. Navrhovaná úprava zakládá nerovnost vůči dlužníkům, kteří již o prodloužení mimořádného moratoria byli nuceni zažádat a souhlas většiny věřitelů už obstarat museli.

Důvody, o které se návrh opírá, to znamená problematické obstarávání souhlasů věřitelů, budou nepochybně přetrvávat i v nejbližší budoucnosti, protože pandemie a nouzový stav se nám objevily znovu. Přijetím návrhu by tak byla nedůvodně zvýhodněna jedna skupina dlužníků, to znamená ti, kteří budou žádat o prodloužení moratoria vyhlášeného do 31. 8., před jinou, jinak rovnocennou skupinou dlužníků, to znamená těmi, kteří případně budou žádat o prodloužení vyhlášení po účinnosti novely § 127a insolvenčního zákona. Předložený návrh považujeme za neslučitelný s principy právního státu a pravidly pro tvorbu právních předpisů a navrhujeme pozměňovacím návrhem vypustit inkriminovaný bod číslo 4 v článku č. 3. Děkuji za pozornost. Tímto zabráníme nerovnosti a tímto i zabezpečíme určitou ochranu věřitelů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP