(18.10 hodin)

 

Poslanec Milan Brázdil: Kolegyně, kolegové, je to velmi jednoduché, a poslouchejte mě, nekontroverzní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje občanům České republiky nakupovat potraviny a výrobky vyrobené v České republice." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak zní návrh usnesení. (Hluk v sále) Ještě než nebudeme hlasovat, s přednostním právem s přihlásil pan předseda Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já budu velmi stručný. Poprosím -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid! (Hluk v sále neustává.)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Nebudu komentovat návrh toho usnesení, ať každý usoudí podle svého zdravého rozumu, jak s tím naložit, ale já bych tady chtěl ocenit a poděkovat Senátu, že Senát tady dokázal mít rozumný pohled na tuto novelu a dokázal napravit to, co v Poslanecké sněmovně se nepodařilo v hlasování zhruba před dvěma měsíci. Takže děkuji senátorům a senátorkám za tento krok.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení ve znění, jak ho přednesl pan poslanec Brázdil.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46. Přihlášeno 183 poslanců, pro 98, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi, končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 503/6, informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty. (Hluk v sále.) Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Drahoše a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Pane ministře, jenom vás ještě poprosím o chvíli strpení, protože hluk v sále neumožňuje, abyste vystoupil. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zabýváme se dalším bodem, prosím o klid, ať se mu můžeme věnovat. (Předsedající zvoní pro uklidnění v sále.) Děkuji vám. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k novele zákona o pedagogických pracovnících, která se dnes znovu dostává do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako vrácená ze Senátu. Předně bych rád vyjádřil naději, že návrh bude schválen, a byl bych rád, kdyby byl schválen v senátní verzi.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej považuje za velice důležitý, a to zejména v perspektivě řešení problému nedostatku učitelů v regionálním školství, ale rovněž z důvodu zmenšení administrativního zatížení ředitelů škol, a za podstatné považujeme rovněž zakotvení adaptačního období začínajících učitelů. Jak víte, Ministerstvo školství se ztotožnilo také s některými pozměňovacími návrhy přijatými Poslaneckou sněmovnou. Šlo například o doplnění školského logopeda mezi pedagogické pracovníky, ponechání studia pedagogiky jako jednoho ze společných způsobů získání odborné kvalifikace učitele nebo o pozměňovací návrh umožňující řediteli školy, aby uznal kvalifikaci pedagogickému pracovníkovi, který získal vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v oblasti pedagogických věd a současně je studentem akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu.

Ministerstvo školství souzní rovněž s právní úpravou platů pedagogických pracovníků, nově navázanou na průměrnou mzdu v národním hospodářství, ačkoliv jsem s tímto návrhem v Poslanecké sněmovně vyjádřil formální nesouhlas. Důvodem bylo - a je to prokazatelné - že návrh dle názoru Ministerstva školství obsahoval některé zásadní nedostatky, ale tento návrh - a za něj děkuji i těm, kteří ho podpořili - navazuje na čtyřletou snahu Ministerstva školství a vlády navýšit prostředky pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. To znamená, že je logickým vyústěním, a poté, co Senát technické nedostatky svým pozměňovacím návrhem upravil, tak ta senátní verze je tou správnou verzí, kterou stojí za to podpořit.

Na dnešním jednání bych rád tedy podpořil senátní verzi předloženého návrhu zákona, a to zejména z toho důvodu, o kterém jsem před chvilkou mluvil, že přijaté pozměňovací návrhy, které byly předloženy garančním senátním výborem pro vzdělávání a panem senátorem Drahošem, napravují některé nedostatky verze postoupené z Poslanecké sněmovny. Jde především o zmíněný poslanecký pozměňovací návrh ve věci platů, u něhož dochází v senátní verzi k reformulaci ustanovení ve věci financování ze státního rozpočtu. Je to zcela zásadní, protože umožňuje financování pedagogické práce v základních uměleckých školách či vyšších, ZUŠ, VOŠ, zajištění dotačních finančních nároků škol. To znamená, že jak VOŠ, tak ZUŠ byly opomenuty v původním návrhu, a myslím si, že ta senátní verze dostatečným způsobem tuto věc napravuje.

Dovolte mi také poznamenat, že tato úprava byla formulována ve spolupráci výboru pro vzdělávání, Ministerstva školství a předkladatele původního sněmovního pozměňovacího návrhu a dovoluji si podotknout, že všichni zúčastnění s tou verzí souhlasí. Také si myslím, že to nebývá úplně pravidlem, a proto bych byl rád, aby toto souznění dnes - nebo pokud to dnes nestihneme, tak příští týden - skončilo podpořením senátní verze průřezově všemi kluby, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o podporu senátního návrhu a děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal pan senátor Jiří Drahoš. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Drahoš: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan ministr stručně shrnul succus senátního návrhu. Z mého pohledu novela zákona o pedagogických pracovnících je jedním z nejvýznamnějších legislativních kroků v oblasti vzdělávání v tomhle volebním období. Už tady bylo konstatováno, že jedním z cílů novely je pootevřít profesi odborníkům bez pedagogického vzdělání, to je zmíněný § 9a. V zásadě jde o to, že vysokoškolsky vzdělaný odborník může být přijat ředitelem na dobu tří let, během níž má možnost doplnit si takzvané pedagogické minimum.

Pevně věřím, že tenhle krok pomůže přilákat do školství kvalitní lidi, kteří by jinak učit nešli. Vím, že ten paragraf vzbudil velké debaty, a já sám jsem před projednáváním téhle novely u nás v Senátu absolvoval řadu schůzek jak s příznivci, tak s odpůrci této změny, ale na mém pevném přesvědčení o tom, že české školství v žádném případě nezničíme tím, že do něj pustíme vzdělané odborníky z praxe, se nic nezměnilo.

Já bych s kritiky té novely souhlasil v jednom. V ideálním případě bychom zde měli situaci jako ve Finsku, kde učitelské povolání patří mezi jedno z nejprestižnějších a na pedagogické fakulty chodí ti nejlepší z ročníku. To u nás bohužel zatím stále neplatí. A kdybych ještě zůstal - pro vaši informaci - na severu Evropy, v Dánsku si studenti volí práva jako záchrannou alternativu pro případ, že se nedostanou na pedagogickou fakultu. Tedy práva jako záchranná varianta, to je v českém kontextu spíše výkřik z jiné galaxie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP