(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Proto jsem vám chtěl poděkovat za to, že jste to načetli do toho tisku 529. Myslím, že ti, kteří se tím dlouhodobě zabývají, mi dobře rozumí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy už nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr, pan zpravodaj? (Ministr: Ne. Zpravodaj: Ne.)

Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být blíže odůvodněny. Slovo má pan poslanec Petr Pávek, nikoho dalšího nevidím. Ano, tak vidím, místopředseda Sněmovny Pikal. Tak prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Znovu tedy, chci se v podrobné rozpravě přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 4457 v tisku 529, jehož zdůvodnění jsem absolvoval v rozpravě obecné. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď tedy zpravodaj Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Jenom podobně jako u předchozích dvou sněmovních tisků si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů, abychom to drželi pohromadě a zvládli to projednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, připraví se Petr Gazdík. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Za tímto sněmovním tiskem je dlouhá historie. Historicky byl například připraven pozměňovací návrh pana kolegy Výborného na změnu volebního systému a s tím jsme se nakonec vypořádali úplně jinou cestou.

Nicméně bych se zde chtěl přihlásil rychle ke dvěma pozměňovacím návrhům. První je můj pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5075. Jedná se o změnu vymezení senátních obvodů v Praze tak, aby byly narovnané do nějaké větší souvislosti. Mám nejistý pocit, že už to je v tom návrhu ústavně-právního výboru, ale v tuto chvíli jsem to nebyl schopen ověřit, takže to jenom takhle pro jistotu načítám.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem nahrál dnes pod číslem 8802, je pozměňovací návrh, který směřuje k zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí. Je to věc, se kterou tady vystupuji opakovaně a souvisle, takže věřím, že už jste to všichni slyšeli a nebudeme si muset tu diskusi opakovat, případně si ji zopakujeme ve třetím čtení. Jedná se o způsob hlasování, který je bezpečný, který je historicky ověřený. Nějaký způsob korespondenčního hlasování funguje v jednadvaceti evropských státech, včetně sousedního Slovenska, kde je s tím dlouhodobá funkční zkušenost. Tato úprava vychází z dříve předložených návrhů a reaguje na všechny připomínky, které se v něm objevily. To bylo velice rychlé, já děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych se chtěl přihlásit k sněmovnímu dokumentu 4513, který předkládá pan poslanec Jan Farský. Jedná se o pozměňovací návrh slučitelnosti funkce vykonávané na ústředních orgánech státní správy s funkcí člena zastupitelstva kraje.

Dále bych se chtěl přihlásit k sněmovnímu dokumentu 5157 pana poslance Víta Rakušana, což je aktivní volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a Hlavního města Prahy pro občany starší 16 let. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali ještě někdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zda je zájem o závěrečná slova: (Ministr: Ne. Zpravodaj: Ne.) Není.

Takže zagonguji, jelikož budeme hlasovat jednou. (Gong.)

 

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje Marka Výborného na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95, přihlášeno je 121 poslanců, pro 94, proti žádný. Návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevřeme další bod. Jedná se o

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 534/ - druhé čtení

Z pověření vlády přednese předložený návrh zákona místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Toto je technická novela. Jejím cílem je přesunout sídlo Státního oblastního archivu se sídlem v Zámrsku do Hradce Králové. Asi nemá cenu tady vysvětlovat, proč zrovna Hradec Králové je podstatně vhodnější lokalita než Zámrsk. Současně chci poděkovat za pozměňovací návrh, který vyřeší situaci archivu Praha-západ a Praha-východ vznikem nového jednoho archivu Praha-venkov. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 534/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jaroslav Kytýr a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval dvakrát tímto sněmovním tiskem, podruhé na své 38. schůzi dne 14. května, kdy přijal usnesení, ve kterém přijal předložený pozměňovací návrh, který je v usnesení tohoto výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu a tam se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? (Ne.) Pan zpravodaj? (Ne. Hlásím se do podrobné rozpravy.)

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Slovo má pan poslanec Jaroslav Kytýr.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 8803. Tento pozměňovací návrh se týká pouze doby účinnosti, která již pominula a kde v článku 2 slovo "ledna" nahrazuji slovem "října". Nabytí účinnosti návrhu zákona 1. ledna 2021 tak, jak je navrhováno v pozměňovacím návrhu přijatém garančním výborem, je již nereálné, proto se nově navrhuje účinností od 1. října 2021. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se do podrobné rozpravy ještě hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Další přihlášku nevidím. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pokud chceme dosáhnout kýženého výsledku, tedy schválení zákona, navrhuji zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů, abychom to v pátek mohli projednat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? (Ministr: Ne. Zpravodaj. Ne.) Pan zpravodaj také nemá zájem.

 

Takže budeme teď hlasovat. Já už jsem mezitím zagongoval. Budeme hlasovat o návrhu místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Pan poslanec Martin Kupka se mi přihlásil na faktickou, ale to bylo omylem, že? Já vás odmáznu. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dnů? Kdo je proti?

Hlasování číslo 96, přihlášeno je 119 poslanců, pro 81, proti žádný. Návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní byl přijat.

 

Končím druhé čtení toho návrhu. Jelikož máme 12.59 hodin, tak jestli není námitka, vyhlásil bych pauzu. Pokračovat budeme interpelacemi ve 14.30 hodin. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP