(9.20 hodin)
(pokračuje Richterová)

Shrnuji tedy: kdo jste se kdy v minulosti vyjadřoval ke zrušení kojeneckých ústavů, kdo jste se kdy v minulosti vyjadřoval k podpoře toho, abychom se jako stát přiblížili sousednímu Slovensku nebo Polsku, tak dnes je poslední šance, aby to reálně v této Sněmovně prošlo. Dnes máte šanci změnit třeba svá předchozí hlasování i vy, kolegyně a kolegové, kteří jste si doposud nebyli jisti. Ty argumenty jsou myslím velmi racionální a ze zemí Evropské unie jsme v tak obrovských ústavech, jaké máme my, bohužel poslední.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s návrhem na úpravu pořadu schůze? Nehlásí, tak budeme hlasovat o návrzích a protinávrzích, jak zazněly.

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Michálka. Jenom připomenu, že pan předseda Chvojka navrhoval, aby po sněmovním tisku 290, tedy to je hmotná nouze, následoval jako bod druhý tisk 1230, důchodové pojištění, a jako bod třetí potom 983, novela zákona o policii.

 

Protinávrh, o kterém budeme hlasovat nejprve, je protinávrh pana předsedy Michálka, aby důchodové pojištění, tedy 1230, byl první bod dnešního jednání. Tak to je myslím jasné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 97, přihlášeno 152 poslanců, pro 28, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Pak zde máme ještě druhý protinávrh, ten přednesl pan poslanec Černohorský, a navrhuje, aby důchody, tedy bod 1230, byl zařazen v 10.15 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 98, přihlášeno 154 poslanců, pro 44, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, to znamená, druhým bodem dnes bude důchodové pojištění, třetím bodem tisk 983, zákon o policii. Můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo je - (Projevy nesouhlasu.) Ne, je zájem hlasovat odděleně.

 

Nejprve budeme tedy hlasovat o tom, aby druhým bodem byl tisk 1230, důchodové pojištění.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 99, přihlášeno 154 poslanců, pro 151, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

A nyní budeme hlasovat o tom, aby bodem 3 dnešního jednání byla novela zákona o policii, 983.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 155 poslanců, pro 119, proti nikdo. Také tento návrh byl schválen.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Vondráčka, abychom do pořadu schůze, a to do bloku záležitosti EU, zařadili sněmovní tisk 1260-E, tedy vládní návrh k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přihlášeno 156 poslanců, pro 107, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Lubomíra Volného, abychom zařadili nový bod s názvem Karanténa pro intoxikované, a to jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102, přihlášeno 156 poslanců, pro 14, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední návrh je návrh paní poslankyně Richterové, abychom tisk 944 týkající se kojeneckých ústavů zařadili za tisk 1230, tedy důchodové pojištění, který jsme už zařadili. Takže tisk 944 za tisk 1230.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 103, přihlášeno 155 poslanců, pro 51, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a budeme postupovat podle schváleného pořadí, to znamená, že nyní se budeme zabývat bodem číslo 333. Jde o

 

333.
Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

Jsme ve třetím čtení, projednávání tohoto bodu jsme přerušili v rozpravě ve středu 7. července tohoto roku na 111. schůzi Poslanecké sněmovny. U stolku zpravodajů už zaujala místo zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, aby tam zaujal místo také, což se už děje, za navrhovatele pan poslanec Jan Bauer. Připomínám, že návrhy na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 290/5, který nám byl doručen 8. dubna 2021. Usnesení garančního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 290/6.

Nyní otevírám přerušenou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále.) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, ať můžeme vyslechnout rozpravu k tomuto bodu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající... (Hluk v sále, paní poslankyně vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak ještě jednou prosím o klid. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP