(11.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Takže přistoupíme k hlasování, již jsem kolegy svolal do sálu. Budeme hlasovat o vzetí na vědomí dané zprávy.

zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 105, je přihlášeno 109 poslanců a poslankyň, pro 82, proti nikdo. Návrh usnesení tedy byl schválen, Sněmovna zprávu vzala na vědomí.

 

Děkuji a posuneme se k dalšímu bodu, což je bod

 

98.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2019
/sněmovní tisk 824/

Prosím pana ministra, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Informace poskytuje ucelený přehled o přistání, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za druhé pololetí roku 2019. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 824, a já prosím zpravodajku paní poslankyni Černochovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 824 na své 33. schůzi dne 13. května 2020 a přijal usnesení číslo 172, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 824/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášek ani nikoho nevidím, takže všeobecnou rozpravu končím.

O závěrečná slova po všeobecné rozpravě není zájem.

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, kterou otevírám, a nevidím žádné přihlášky, takže ji opět končím.

Ani zde není zájem o závěrečné slovo.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení, již jsem svolal kolegy do sálu. Navrhuje se, abychom vzali tuto zprávu na vědomí.

Zahajuji hlasování číslo 106. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 106, je přihlášeno 110 poslanců a poslankyň, pro 76 (na tabuli 79), proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen, usnesení jsme vzali na vědomí.

 

Děkuji. Posuneme se k dalšímu bodu, což je bod číslo

 

102.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
/sněmovní tisk 905/

A já prosím, aby se pan ministr ujal slova a uvedl tento materiál. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za udělení slova. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména přijatá mimořádná opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19, dále pak požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby, schopnosti k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády České republiky. Detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu a já opět děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Materiál projednal výbor pro obranu, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 905 a já prosím paní zpravodajku o uvedení.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk 905 na své 36. schůzi dne 9. září 2020 a přijal usnesení číslo 181, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 905/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášek a nikoho nevidím, že by se hlásil, takže ji končím.

O závěrečná slova není zájem.

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, kterou zahajuji, a nevidím se nikoho hlásit, takže ji opět končím.

O závěrečné slovo není zájem.

 

Zazněl návrh usnesení, kde máme vzít tuto zprávu na vědomí. Já jsem svolal kolegy do sálu.

Zahajuji hlasování číslo 107. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 107, je přihlášeno 110 poslanců a poslankyň, pro 80, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji všem, ukončuji tento bod.

A posuneme se k bodu číslo

 

103.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2019
/sněmovní tisk 906/

A já prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, děkuji opět za slovo. Tady bych chtěl říci, že materiál obsahuje informace o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2019 v zahraničních operacích. Jedná se o zahraniční operace v Afghánistánu, Iráku, Mali, Pobaltí, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, v Kosovu, Bosně a Hercegovině a na velitelských operacích EU ve Velké Británii, Španělsku a v Itálii. Děkuji zatím, to by na úvod bylo všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 906/1. Prosím jeho předsedkyni o úvod.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 906 na své 36. schůzi dne 9. září 2020 a přijal usnesení číslo 182, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 906/1, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl návrh usnesení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím.

O závěrečná slova není zájem.

Otevírám rozpravu podrobnou, také nevidím žádné přihlášky, takže ji končím.

 

A můžeme se přesunout k hlasování. Je navrženo, abychom daný materiál vzali na vědomí.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 108, je přihlášeno 112 poslankyň a poslanců, pro 76 (na tabuli 78), proti 3. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím bod číslo 103.

 

A otevírám další bod

 

114.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
přes území České republiky v roce 2021
/sněmovní tisk 964/

Začínáme být aktuální. Já prosím pana ministra, aby nám jej uvedl.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, opět děkuji za slovo. Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky podle Ústavy. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Rozhodnutí je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území České republiky, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením číslo 580 ze dne 22. července 2015. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si povzdechnu, že se k dané věci nepodařilo přijmout příslušnou ústavní novelu. Usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 964/1 a já prosím zpravodajku a předsedkyni výboru paní poslankyni Černochovou, aby nás provedla zpravodajskou zprávou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 964 na své 36. schůzi dne 9. září 2020 a přijal usnesení číslo 183, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 964/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP