Digitální knihovna

Národní shromáždění Československé socialistické republiky
1960 - 1964


Tisky

1   2

č. 1Návrh na vydání ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky
č. 2Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
č. 3Návrh poslanců Krčka, Homoly, Mátla, Šťastné, dr. Beráka, Šebíka, Mjartana a druhů na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
č. 4Vládny návrh zákona o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady
č. 5Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění
č. 6Vládní návrh zákona o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
č. 7Zpráva dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (tisk 1)
č. 8Zpráva, dočasného výboru o projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (tisk 3)
č. 9Zpráva dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky k vládnímu návrhu zákona (tisk 6) o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
č. 10Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4) o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřená Slovenské národní rady
č. 11Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 Ústavy státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1959
č. 12Vládní návrh zákona o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
č. 13Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
č. 14Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění
č. 15Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb. o organizaci státní báňské správy
č. 16Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
č. 17Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární smlouva mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 7. května 1960
č. 18Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 21. května 1960
č. 19Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Dohoda mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení spolu s Protokolem k této Dohodě, které byly podepsány v Praze dne 30. června 1960
č. 20Zpráva výboru pro plán a rozpočet o vládním návrhu usnesení (tisk 11), jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1959
č. 21Vládní návrh zákona o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
č. 22Vládní návrh zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
č. 23Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou spolu s dodatkovými protokoly k ní, které byly podepsány v Bukurešti dne 3. srpna 1960
č. 24Vládní návrh zákona o státním znaku a o státní vlajce
č. 25Společná zpráva výborů zemědělského a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 12) o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
č. 26Společná zpráva výborů zemědělského, průmyslového, kulturního, zdravotního a pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 21) o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
č. 27Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 1960
č. 28Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou podepsaná v Praze dne 17. 5. 1960
č. 29Společná zpráva výborů zdravotního, zemědělského, průmyslového, kulturního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 22) o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
č. 30Vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1961
č. 31Zpráva výboru pro plán a rozpočet o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1961 (tisk 30)
č. 32Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím, podepsaná v Praze dne 27. listopadu 1960
č. 33Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. ledna 1961, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
č. 34Vládní návrh zákona o obraně Československé socialistické republiky
č. 35Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevy souhlasu: 1. Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 29. března 1883 revidovaná naposled dne 31. října 1958 v Lisabonu, podepsaná za Československou republiku dne 17. dubna 1959 v Bernu, 2. Lisabonská dohoda na ochranu označení původů a jejich mezinárodního zápisu ze dne 31. října 1958 spolu s Prováděcím řádem k této dohodě ze dne 31. října 1958, podepsaná za Československou republiku dne 17. dubna 1959 v Bernu a 3. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidovaná naposled v Lisabonu dne 31. října 1958
č. 36Vládní návrh zákona o místních lidových soudech
č. 37Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě
č. 38Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
č. 39Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém, podepsaná v New Yorku dne 30. října 1958, Úmluva o volném moři, podepsaná v New Yorku dne 30. října 1958 a Úmluva o pevninské mělčině, podepsaná v New Yorku dne 31. října 1958
č. 40Návrh poslanců Zupky, Kozelky, Paška, Závěty a Mátla na vydání zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
č. 41Vládní návrh zákona o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
č. 42Vládní návrh zákona o veterinární péči
č. 43Vládní návrh zákona o organisaci soudů
č. 44Vládní návrh zákona o zrušení daně z výkonů
č. 45Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1960
č. 46Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců
č. 47Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 41) o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
č. 48Společná zpráva výborů zdravotního a ústavně právního k návrhu poslanců Zupky, Kozelky, Packa, Závěty a Mátla (tisk 40) na vydání zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
č. 49Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 42) o veterinární péči
č. 50Vládní návrh zákona o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky
č. 51Zpráva předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky /tisk 50/
č. 52Vládní návrh zákona o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami
č. 53Vládní návrh zákona o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
č. 54Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou, podepsaná v Praze dne 29. května 1961
č. 55Vládní návrh zákona o domovní dani
č. 56Vládní návrh zákona o dani příjmů obyvatelstva
č. 57Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (silniční zákon)
č. 58Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 53) o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
č. 59Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
č. 60Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
č. 61Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
č. 62Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty
č. 63Vládní návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců z povolání
č. 64Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 4. července 1961
č. 65Vládní návrh trestního zákona
č. 66Vládní návrh zákona o trestním řízení soudím (trestní řád)
č. 67Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení
č. 68Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 55) o domovní dani
č. 69Společná zpráva výborů ústavně právního a průmyslového k vládnímu návrhu zákona (tisk 57) o pozemních komunikacích (silniční zákon)
č. 70Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslance Václava Dědka
č. 71Vládní návrh zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
č. 72Zákon výboru ústavně právního k vládnímu návrhu trestního zákona (tisk 65)
č. 73Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 66) o trestním řízení soudním (trestní řád)
č. 74Vládní návrh zákona o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
č. 75Společná zpráva výborů průmyslového, zdravotního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 71) o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
č. 76Vládní návrh zákona o myslivosti
č. 77Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o státním občanství vdaných žen, sjednaná v New Yorku dne 20. února 1957 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 3. září 1957
č. 78Vládní návrh, Rozpočtový zákon na rok 1962
č. 79Vládní návrh zákona o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
č. 80Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva o Antarktidě, sjednaná ve Washingtonu dne 1. prosince 1959
č. 81Vládní návrh zákona o měrové službě
č. 82Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
č. 83Zpráva výboru průmyslového k vládnímu návrhu zákona (tisk 79) o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
č. 84Společná zprava výboru ústavně právního a výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 76) o myslivosti
č. 85Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československu socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Praze dne 2. listopadu 1961
č. 86Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
č. 87Společná zpráva výborů zemědělského, zdravotního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisíc 86) o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
č. 88Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
č. 89Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
č. 90Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích, podepsaná v Praze dne 10. listopadu 1961, spolu se Závěrečným protokolem
č. 91Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1961
č. 92Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce
č. 93Návrh presidenta republiky: Zákon o propůjčování vyznamenání
č. 94Vládní návrh zákona o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
č. 95Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslanců akad. Františka Šorma, Josefa Korčáka a Pavla Petrika
č. 96Vládní návrh zákona o plemenitbě a o zvelebování chovu hospodářských zvířat (plemenářský zákon)
č. 97Vládní návrh zákona o boji proti alkoholismu
č. 98Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu změna článku VI. odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválená rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní atomové agentury dne 4. října 1961
č. 99Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání, přijatá v Paříži dne 14. prosince 1960 na jedenáctém zasedání Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
č. 100Vládní návrh zákona o hospodářské arbitráži

1   2


Přihlásit/registrovat se do ISP