(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Doba na jednání rozpočtového výboru uplynula a po té krátké přestávce pro jednání rozpočtového výboru můžeme pokračovat v našem jednání.

Dovolte mi, abych nejdříve přečetl omluvy. Protože jedna omluva se týká pana předsedy volební komise, tak mu dám slovo, než začneme bod číslo 3. Omlouvá se tedy od 17 hodin, bude to o něco později, pan předseda Kolovratník do 18 hodin, omlouvá se ministr Lubomír Zaorálek a omluvu také doručil předsedovi Poslanecké sněmovny ministr vnitra Milan Chovanec.

Nyní tedy s návrhem předseda volební komise Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobrý podvečer. Zdržím vás jen krátce. Oznamuji, že volební komise před malou chvílí, jak jsem avizoval, vyhlásila lhůtu pro podání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Je to tedy to doplnění chybějících jmen do jednotlivých výborů. Pěkně prosím, ta lhůta je dnes do 19 hodin, takže vysílám teď informaci hlavně předsedům klubů a tajemníkům poslaneckých klubů: dnes do 19 hodin běží lhůta na návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Předsedové klubů si to jistě poznamenali.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

 

3.
Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna
upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání
v letech 1996 až 2017 (2. až 7. volební období)
/sněmovní dokument 12/

Na začátku tohoto volebního období vám byl k seznámení a předběžnému posouzení doručen na jednotlivé poslanecké kluby pracovní návrh tohoto dokumentu. Dále vám byl doručen sněmovní dokument číslo 12, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny a přehled všech usnesení, kterými si Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry ve 2. až 7. volebním období.

Otevřu rozpravu s tím, že požádám případně zástupce jednotlivých poslaneckých klubů, aby přednesli své návrhy, a pokud s některým z těch usnesení nechtějí vyslovit souhlas, aby tak učinili nyní.

Pokud předsedové poslaneckých klubů nemají žádné návrhy, otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se k návrhům usnesení hlásí někdo z místa. Také ne. Mohu tedy všeobecnou rozpravu ukončit.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nemám také žádnou přihlášku. Dívám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. I podrobnou rozpravu mohu ukončit.

 

Zahájím hlasování o sněmovním dokumentu číslo 12. Návrh usnesení máte na první stránce tohoto dokumentu, s tím, že usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravuje své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2017, tedy ve 2. až 7. volebním období, jejichž závazné znění je uvedeno v příloze, ve znění pozdějších usnesení, zůstávají v platnosti i v 8. volebním období.

Za druhé, v usnesení Poslanecké sněmovny číslo 20 ze dne 12. září 2006, z druhé schůze z pátého volebního období Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, se v článku 2 za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní - jediná změna proti minulosti: "stanovil podrobnější pravidla projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů." Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

Zahajuji hlasování číslo 21 a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Je někdo proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21, z přítomných 186 pro 164, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a těmito pravidly se vedle jednacího řádu bude Poslanecká sněmovna řídit i v osmém volebním období. Děkuji. Tím jsme projednali bod číslo 3.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme zabývat bodem číslo

 

4.
Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Podle § 52 odst. 1 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále. Na lavice vám byly rozdány písemné podklady. Máte je po poradě na grémiu. K těmto podkladům zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, prosím, zástupce pirátské strany Michal... Mikuláš Ferjenčík. Omlouvám se, pane poslanče, ještě vás všechny neznám.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit všechny poslance o podporu varianty Česká pirátská strana. My jsme od začátku dostali návrh od Kanceláře Sněmovny, ve kterém jsme byli uvedeni v tom bloku, který nyní navrhujeme. Tři týdny jsme normálně pracovali s touto variantou. Teď úplně na poslední chvíli podalo SPD protinávrh. Piráti jsou středová strana a měli ve volbách lepší volební výsledek než SPD, takže vás prosím, abyste to respektovali a umožnili nám sedět v tom bloku, který preferujeme my. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi. Hlásí se předseda klubu SPD Radim Fiala. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tady proběhla v Poslanecké sněmovně nějaká schůzka, kde se jakoby dělal zasedací pořádek, na kterou my jsme nebyli vůbec pozváni, nebo nikdo tam z nás vůbec nebyl, a pak nám byl doručen výsledek nějaké schůzky jakýchsi - nebo pardon, já nechci nikoho... nechci, aby to znělo pejorativně, ale tajemníků poslaneckých klubů, ani ne předsedů poslaneckých klubů, kde my jsme se vůbec nezúčastnili, a něco nám přišlo, něco se nám dostalo do ruky a my s tím výsledkem prostě tady toho jednání, kde jsme vůbec nebyli přítomni, samozřejmě nemůžeme souhlasit, a dáváme tedy protinávrh k tomu, co tady, nebo kde byli Piráti, a my bychom vás chtěli poprosit, abychom seděli, abyste hlasovali pro naši variantu A, to znamená od sedadla číslo 109 po sedadlo 129, plus sedadlo 135.

Takže vás prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP