(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl onom ohradit proti tomu podsouvání, které tady právě proběhlo. My samozřejmě nehájíme propagování takových hnutí nebo ideologií, já si připadám blbě, že my tady vedeme víceméně jazykový spor o to, jestli hnutí je ideologie, nebo není. To mi tady teď přijde jako strašně zbytečný čas. My samozřejmě nemáme žádnou národní radu a nepropagujeme nějaké mrzačení a znásilňování. Ostatně to jsou věci, které jsou již zakázány. Máme zákon, který nám zakazuje schvalování trestných činů, pokud vím, a toto jsou trestné činy, takže nevím, proč tohle vůbec musíme probírat.

Ale chtěl jsem hlavně říct něco jiného, ale to už jsem zapomněl, takže se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No já bych vám stejně musel vzít slovo, protože je 12.30 a podle usnesení Poslanecké sněmovny jsem povinen přerušit tento bod. Jsme v obecné rozpravě, je tam s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jiří Kobza, který bude první, až znovu zařadíme tento bod. Jinak padl návrh na zamítnutí a samozřejmě bude na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jak se k jednotlivým návrhům zachová. Čili poznamenávám, že bod číslo 13 byl přerušen v obecné rozpravě, a v tuto chvíli končím přerušený bod.

 

Budeme se zabývat volebními body, tak jak Poslanecká sněmovna usnesla. Pan předseda volební komise je přítomen a začneme bodem číslo 50 a to je

 

50.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Pan poslanec Martin Kolovratník jako předseda volební komise je připraven. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Omlouvám se za volební komisi, že jsme přerušili tu vypjatou diskusi, ale volební body jsou neúprosné, musíme se jako Sněmovna vypořádat se svými povinnostmi. Chci tímto i poděkovat grémiu a politické dohodě, že platí to, že vždycky ve středu touto dobou před obědovou pauzou tady můžeme realizovat jednotlivé volební body, které jsou pro Sněmovnu ze strany volební komise připraveny.

První bod je číslo 50, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jak jsem informoval své kolegy a kolegyně ve volební komisi, je to vlastně tradiční bod, který teď už po ustavení orgánu budeme vždy vyhlašovat na každou schůzi, pokud vy kluby máte a budete mít jakoukoli potřebu provést nějaké změny nebo výměny. Takže v této logice jsme měli vyhlášenou lhůtu do tohoto týdne, do pondělí 26. února do 12 hodin. Nakonec jsme obdrželi pouze jeden návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny, který vám předkládám v souladu s usnesením číslo 52 volební komise. To usnesení konstatuje, že poslanecký klub Piráti navrhl rezignaci ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, rezignaci pana poslance Ivana Bartoše, a za něj Piráti navrhují svého člena pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Je to tedy výměna v rámci kvora podle poměrného zastoupení, na které tento poslanecký klub má právo a nárok.

Volební komise jako obvykle navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení a já vás nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu a abychom po rozpravě, tak jak volební komise navrhuje, veřejným hlasováním rozhodli o potvrzení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. A protože nepadl jiný návrh než na veřejnou volbu, můžeme tedy hlasovat ve veřejné volbě o rezignaci pana poslance Ivana Bartoše a nominaci pana Mikuláše Ferjenčíka do stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tak, asi musíme na dvě hlasování, abychom dodrželi jednací řád.

 

Čili nejprve kdo souhlasí s rezignací pana poslance Ivana Bartoše ve stálé komisi pro kontrolu GIBS.

Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 172 poslanců pro 154, nikdo proti. Rezignace byla přijata.

 

Nyní tedy rozhodneme o nominaci do stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů v hlasování číslo 20, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, aby tam byl pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 20 z přítomných 172 pro 155, proti nikdo. Došlo tedy ke změně v komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Můžeme tedy ukončit bod číslo 50 a jdeme na bod číslo 51. Tím je

 

51.
Návrh na volbu člena a náhradníka Dozorčí rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já připomenu, že tady došlo k politické dohodě, kde kolegové z poslaneckého klubu SPD požádali o změnu, a tedy podržení toho jednoho místa v dozorčí radě, jak tedy místa člena, tak náhradníka. Je to v souladu s poměrným zastoupením, na které má tento poslanecký klub právo a nárok. Volební komise pracovala tak, že 14. února přijala svoje usnesení číslo 49 per rollam, kde přijala nominaci poslaneckého klubu SPD na jednoho člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, je to nominace pana poslance Zdeňka Podala, a zároveň jsme od klubu SPD obdrželi nominaci na volbu jednoho náhradníka Dozorčí rady VZP a je to pan poslanec Marian Bojko. Toto usnesení bylo také na poslanecké kluby doručeno. Jak jsem řekl, je to usnesení číslo 49.

Volební komise navrhuje tak jako u předchozí volby provést volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení s tím, že funkční období člena je čtyřleté a započne dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel k tomuto bodu rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Je navržena veřejná volba pomocí hlasovacího zařízení. Protože nejde o nekompatibilní věc, můžeme rozhodnout jedním hlasováním, pokud nikdo nic nenamítá. Nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího.

 

hlasování číslo 21 tedy rozhodneme o obou nominacích, o volbě člena a náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 21 z přítomných 171 poslance pro 145, proti 1. Návrh byl schválen a zvolili jsme tedy jednoho člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Podala a jednoho náhradníka Dozorčí rady pana poslance Mariana Bojka.

 

Končím bod číslo 51. Pokračovat budeme bodem číslo 52 a to je

 

52.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 50 ze dne 14. února letošního roku. Pane předsedo Kolovratníku, máte slovo k úvodnímu vyjádření.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. U Rady České tiskové kanceláře "pokračujeme v příběhu", který trvá již od 20. června 2017, od minulého volebního období. Tento den skončilo funkční období třem členům Rady ČTK - Haně Hykalové, Marcele Mertinové a Janu Wintrovi. Předchozí Sněmovna se snažila dovolit, doplnit ta místa, ale byla úspěšná pouze v jednom případě. 26. dubna 2017 zvolila paní Jaroslavu Wenigerovou, která byla navržena poslaneckým klubem ODS, a po dalších dvou kolech druhé volby zbyla dvě místa neobsazena. Následně v tomto volebním období 19. února 2018 skončilo funkční období dalšímu členovi, panu Tomáši Mrázkovi, takže sečteno a podtrženo, v tuto chvíli jsou v Radě ČTK neobsazena tři místa.

Volební komise vyhlásila lhůtu do úterý 13. února a my jsme obdrželi návrhy poslaneckých klubů, návrhy na nominace, které jsme ve volební komisi přijali v usnesení číslo 50 per rollam, které vám bylo rozdáno, a já ho nyní pro stenozáznam zkráceně přečtu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP