(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro bezpečnost.

Hlasování číslo 72 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 72. Z přítomných 162 pro 115, proti 15. Výbor pro bezpečnost také bude se zabývat tímto výborem podle přikázání Sněmovny.

 

Poslední návrh je výbor hospodářský. Rozhodneme v hlasování číslo 73... prosím nastavit. Ještě nemám hlasování 73. Prosím, aby... děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 73 a ptám se, kdo je pro hospodářský výbor. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 162 poslanců: pro 143, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat nyní o prodloužení lhůty k projednání o dvacet dnů, a to v hlasování číslo 74, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 74. Z přítomných 162 pro 142, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Dále tedy mohu konstatovat, že kromě garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jsme přikázali tento návrh ústavněprávnímu výboru, petičnímu výboru, výboru pro bezpečnost a hospodářskému výboru a lhůta k projednání je prodloužena o dvacet dnů nad stanovený šedesátidenní limit. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 17.

Vzhledem k tomu, že jsme rozhodli při projednávání programu schůze, že dnes po 12.30 budeme probírat volební body, budeme se tedy volebními body zabývat. Budou to body 52 a 53. Pan předseda volební komise je přítomen.

 

Otevírám bod číslo

 

52.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Jakmile se situace uklidní, dám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, aby zopakoval kandidáty. Rozprava byla ukončena, čili nebude vedena rozprava, jenom prosím pana předsedu, aby uvedl druhé kolo volby. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Předseda volební komise je přítomen a připraven. Potvrzuji, co říkal pan předsedající. Jsme v druhém kole první volby, takže rozprava už v tuto chvíli žádná nebude.

V Radě ČTK obsazujeme na této schůzi tři neobsazená místa a před týdnem, ve středu 28. února, jsme v té první volbě, v prvním kole, zvolili počtem 86 hlasů pana Petra Žantovského. Dnes do druhého kola postupují v souladu s volebním řádem Sněmovny čtyři kandidáti na dvě neobsazená místa, a to z prvního kola, kde získali Pavel Foltán 74 hlasů, Jana Gáborová 73, Michal Pehr 39 a Jiří Táborský také 39 hlasů. Takže budete vybírat na tom volebním lístku dva kandidáty ze čtyř. Pokud budou zvoleni, tak jejich funkční období je pětileté a začne dnem volby.

Nyní, pane předsedající, prosím o přerušení projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přerušuji bod číslo 52. Pan poslanec Leo Luzar ruší svou omluvu. Už se dostavil zpět do sněmovny.

 

Otevírám bod číslo

 

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Tímto návrhem jsme se zabývali ve středu 28. února tohoto roku. Bod byl přerušen v rozpravě, usnesení Poslanecké sněmovny číslo 124, do dnešního dne s tím, že Poslanecká sněmovna trvá na přítomnosti ministra kultury při projednávání toho bodu. Na lavice vám bylo k tomu bodu opětovně rozdáno usnesení volební komise číslo 51 ze dne 14. února tohoto roku.

Než budeme pokračovat v přerušené rozpravě, prosím pana předsedu Kolovratníka, aby krátce bod uvedl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já vaše slova pouze kratičce rozšířím, pane předsedající. Rada Státního fondu kultury může mít podle zákona až 13 členů a pan ministr kultury Ilja Šmíd zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny dopisem dne 24. ledna návrh na volbu členů rady Státního fondu kultury a to je celkem 24 kandidátů, ze kterých bychom tedy měli vybrat 13 členů. Obsahem toho dopisu, toho materiálu, je také užší výběr, nebo doporučení ze strany pana ministra kultury.

Volební komise přijala usnesení per rollam číslo 51, které již číst nebudu, seznámil jsem vás s ním, pro stenozáznam, před týdnem, a potvrzuji to, co bylo řečeno.

My jsme před týdnem přijali usnesení Poslanecké sněmovny, kde jsme přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jsme jej na dnešek. Trváme na přítomnosti ministra kultury. Pan ministr kultury Ilja Šmíd je připraven, takže nechám samozřejmě na něm, jestli bude chtít a vystoupí a seznámí nás s informacemi. Tu žádost o přerušení navrhl pan předseda Zbyněk Stanjura, tak nevím, jestli využije té přítomnosti, byť tady tedy v tuhle chvíli není přítomen, každopádně volba je připravena.

Za mne, prosím, kolegyně, kolegové, jediná věc. Je to tajná volba, pokud se tak rozhodneme. Vybíráme ze 24 kandidátů 13, tak prosím o pečlivé vyplnění těch lístků, jak to vždy opakuji. Kolečka a křížky na ta čísla, musíte označit všechny kandidáty, abychom neměli zbytečně neplatné lístky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kolovratníkovi. Otevírám rozpravu, do kterého mám přihlášeno s přednostním právem pana ministra kultury Ilju Šmída. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, na začátku přijměte moji omluvu nepřítomnosti na minulém jednání. Byl jsem na jednání ministrů kultury v Sofii, takže jsem se v uvozovkách neflákal a samozřejmě rád se nyní zapojím do diskuse. Možná jsme mohli ten bod přesunout předem, abychom té mé nepřítomnosti předešli.

Já bych chtěl velmi stručně, protože tady hlasujete o spoustě různých výborů, přece jen představit to kulturní cosi, jak bylo jednou v jednom blogu označeno, což je tedy Státní fond kultury. Státní fond kultury byl zřízen zákonem už v roce 1992, byl to zákon číslo 239, a smysl tohoto zákona byl, aby se financovaly kulturní projekty, které by byly a mohly být financovány mimorozpočtovými prostředky, tedy mimo rozpočty, v podstatě tak jako všechny fondy. Fond je v současné chvíli samostatnou právnickou osobou, je zapsán v obchodním rejstříku a je spravován Ministerstvem kultury. Statutárním orgánem jsem já jak ministr kultury a o rozdělování finančních prostředků z těch fondů, které mají k dispozici, rozhoduje rada fondu. Její členové jsou právě voleni vámi, Poslaneckou sněmovnou.

Jenom bych stručně řekl, nebudu se zabývat historií, možná jste cosi zaslechli o Lotynce a musím říci, že v tuto chvíli všechny závazky a všechny problémy, které Státní fond kultury měl, jsou zažehnány. V podstatě od roku 2012 už pracuje naplno, bez problémů, saturován různými zdroji, které jsou pronájmy. Máme pronájmy z domu U Hybernů, dům U Černé Matky Boží a Národní dům na Vinohradech. Dále máme velký zdroj reklamy z České televize, na ČT2, na Dvojce, podle zákona o České televizi z roku 1991, ve znění pozdějších předpisů, a potom jsou to takzvané odúmrtě, to znamená, jsou to příjmy, autorská práva od těch autorů, zemřelých autorů, kteří nemají dědice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP