(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, ve sloučené rozpravě nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Než všichni, kteří mají zájem se zúčastnit hlasování, přijdou, seznámím vás s tím, že o omluvení z dnešního jednání od 13 hodin požádal pan poslanec Peksa.

Přivolal jsem poslankyně a poslance z předsálí. Nyní budeme hlasovat o tom, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se ale ještě, jestli je zde nějaký jiný návrh na to, aby jiný výbor byl výborem garančním. Takový návrh tu není, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 163 poslanců, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem pro projednání tohoto návrhu je výbor pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na další výbor, aby projednal tento návrh? Nic takového se neobjevilo. V rozpravě nezazněl ani návrh na úpravu lhůty, takže končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám znovu přerušený bod číslo

 

23.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové,
Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 99/ - prvé čtení

Jsme po ukončení sloučené rozpravy. Připomínám, že v tomto případě je zástupcem navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský. Zpravodajkou pro prvé čtení i u tohoto sněmovního tisku je paní poslankyně Aulická Jírovcová. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Milé kolegyně, vážení kolegové, na většinu diskusních příspěvků jsem už reagoval v rámci rozpravy, takže vám chci jenom poděkovat také za věcnou diskusi, za to, že jsme tady pojmenovali minimálně větší část těch problémů, které jsou s poukázkami dávek na živobytí nebo příspěvku na živobytí spojené, a chci vás poprosit o propuštění tohoto tisku do výboru, abychom společně o sněmovním tisku 89 a 99 mohli jednat ve výboru a mohli dojít k tomu kompromisnímu, věřím také, že dobrému stanovisku a návrhu potom pro závěrečné třetí čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka nemá v tomto případě zájem o závěrečné slovo. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům, tedy v tomto případě garančnímu výboru. Zde je opět navržen organizačním výborem výbor pro sociální politiku.

Ještě než přistoupíme k hlasování, seznámím vás s tím, že páni poslanci Holík a Kopřiva se omlouvají od 13.30 do 14 hodin z důvodu mimořádného zasedání zahraničního výboru. Je zde prosím návrh na nějaký jiný garanční výbor pro projednání tohoto návrh? Není.

 

Budeme hlasovat o tom, aby byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 163 poslanců, pro 148, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Předložený návrh bude projednávat výbor pro sociální politiku jako garanční výbor.

 

Organizační výbor nenavrhl tento návrh k projednání dalšímu výboru. Je zde takový návrh nyní? Není. Další výbor se tímto návrhem nebude zabývat. A protože nezazněl návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, tak také končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

25.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 103/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vítám zde pana senátora Miroslava Nenutila, který předložený návrh také uvede. Než mu dám ale slovo, tak chci konstatovat, že tento návrh byl předložen do prvého čtení podle § 90 odst. 2. Nicméně mám zde k dispozici jak veto dvou poslaneckých klubů - konkrétně poslaneckého klubu Pirátů a poslaneckého klubu Starostů - a současně zde mám k dispozici veto 52 poslanců z poslaneckého klubu hnutí ANO. To jednoznačně znamená, že nemůžeme tento návrh projednávat podle § 90 odst. 2 a budeme postupovat standardním způsobem. Ještě než dám slovo panu senátorovi, připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 103/1.

Nyní jsme seznámeni se všemi náležitostmi a prosím pana senátora Nenutila, aby předložený návrh představil. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, předkládaný návrh je poměrně stručný, téměř jednoslovný, ale dle názoru Senátu zásadního významu. Má upravit volby do Senátu tak, aby rozdíl mezi prvním a druhým kolem nebyl pouze týden, ale týdny dva, resp. třináct dní.

Co k tomu Senát vede? Podíváme-li se na výsledky nebo účast při prvním a druhém kole, pak v posledních minimálně šesti volebních obdobích nebo volbách byla účast ve druhém kole téměř poloviční oproti účasti v kole prvním. Zajímali jsme se, co k tomu vede. Samozřejmě někdo může říct jednoduše: nezájem lidí o volby, nezájem lidí o Senát. Domníváme se však, že většina lidí se ještě nesžila s tímto výjimečným dvoukolovým způsobem volby, plete si tyto volby spíše s volbami do obecních zastupitelstev, kde jsou jednoznačně jednokolové stejně tak jako do Poslanecké sněmovny. Můžete namítat, že prezidentské volby jsou také dvoukolové. Také je tam rozdíl dvou týdnů. Ovšem mediální kampaň mezi prvním a druhým kolem je tak masivní, že pouze snad hluchého nebo slepého by nechala prostého bez informace o tom, že nějaké druhé kolo existuje. To, že mají lidé chodit volit do Senátu i v druhém kole, nebo že to povědomí o tom je malé, mohu doložit na svém vlastním příkladu, kdy jsem absolvoval dvakrát tu kampaň a poprvé i podruhé jsem slyšel, ale vždyť my už jsme tě jednou zvolili. Že by měli lidé volit ještě v druhém kole, to povědomí je zkrátka malé.

Náš návrh umožňuje, aby lidé během druhého týdne dostali hlasovací lístky do domovů stejným způsobem, jako je to v kole prvním. Domníváme se, že tímto způsobem se zlepší obecné povědomí občanů o existenci ještě druhého kola, a tím pádem že se zvýší i počet voličů, již se druhého kola zúčastní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP