(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je na to dokonce i precedent z minulých volebních období, kdy jsme tento výklad takto přijali. Ale pravda je, že jsme ho vždycky konstatovali na konci druhého čtení, aby bylo jasné, že se třetím čtením budeme zabývat.

Já přeruším projednávání druhých čtení zákonů. Máme před sebou pevně zařazené body 92, 93, 94, 95, 96 a 97. Jsou to body volební. Jak jsme se shodli podle pořadu schůze, budeme se jimi zabývat.

 

Nejdříve se budeme zabývat bodem číslo

 

91.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Požádám předsedu volební komise, aby se ujal slova. Pan předseda Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Jsem trochu smutný, že to takhle vyšlo, protože bod 17 jsem byl zástupcem předkladatelů a stále jsem se modlil celé dopoledne, jestli na něj dospěje čas, nebo ne. Bohužel ne, ale respektuji to a určitě se pokusím po dohodě s vámi, se zástupci všech klubů, najít jiný, vhodnější čas. Ale tomu se teď nechci věnovat, protože jsou připraveny, jak bylo řečeno, volební body.

Prvním volebním bodem je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Těch bodů je více, ale u všech bude moje vystoupení velmi krátké. Přesto vás poprosím o trpělivost, protože kvůli stenozáznamu musím některé informace načíst.

První bod 91, změny ve složení orgánů. Volební komise tradičně, jak to dělá pro každou schůzi Poslanecké sněmovny, vyhlásila lhůtu do tohoto pondělí 21. května do 12 hodin a v usnesení číslo 74 jsme přijali pouze jeden návrh na změnu, je to rezignace kolegyně Věry Adámkové z hnutí ANO v ústavněprávním výboru. Klub hnutí ANO se rozhodl, že to místo, které mu náleží podle poměrného zastoupení, zatím nebude obsazovat, takže nemáme žádnou novou nominaci a tímto tento bod může být vyčerpán.

Protože volba výborů, komisí a delegací vždy probíhá veřejným hlasováním, tak navrhuji, abychom postupovali tak i v této rozpravě.

Nejdřív, pane předsedající, poprosím, abyste otevřel rozpravu o návrhu na rezignaci paní poslankyně Věry Adámkové z ÚPV, a poté bychom hlasováním tuto rezignaci potvrdili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan kolega Roman Sklenák se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Jen velmi stručně. Já nejsem nadán přednostním právem, tak jsem se nemohl zapojit do té rozpravy, která zde probíhala před chvílí, ale chci se zastat pracovníků Kanceláře. Tak jak to bylo na tabuli, to bylo samozřejmě správně. Veškeré lhůty, které jsou v jednacím řádu, se vztahují k pozměňovacím návrhům, pakliže nebyly pozměňovací návrhy ani jiné návrhy podány, mohli jsme hlasovat. Tak já jsem chtěl jen tímto způsobem -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vám děkuji za pomoc, ale musím vám vzít slovo, protože máme jiný bod k projednání a já bych byl peskován. Včera jsem také nevzal slovo panu kolegovi, který si tady dovolil vykročit mimo rámec rozpravy, a musím tak učinit i teď.

Takže kdo v rozpravě k rezignaci paní kolegyně Adámkové? Pokud nikdo, rozpravu končím a můžeme hlasovat ve veřejném hlasování, tak jak je navrženo, o rezignaci paní kolegyně Adámkové. Pan předsedo, je to tak?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to tak. Prosím hlasování o rezignaci poslankyně Věry Adámkové z ústavněprávního výboru v souladu s usnesením číslo 74 volební komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 49. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 49. Z přítomných 178 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Bod 91 jsme ukončili. Máme před sebou bod číslo

 

92.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Bod byl přerušen 18. 4. 2018. Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, já potvrzuji. Nacházíme se v druhém kole první volby. Ten bod tedy byl přerušen a nebyl ukončen, respektive dokončen na poslední schůzi 18. dubna 2018, kde jsme v prvním kole nezvolili žádného ze tří navržených kandidátů. Kvorum bylo 88 a do druhého kola postoupili: Milan Grmela s 82 hlasy a Pavel Šotola s 66 hlasy z prvního kola. Toto druhé kolo provedeme za malou chvíli ve Státních aktech tajnou volbou. A protože se jedná o druhé kolo uprostřed tohoto bodu, rozprava nebude.

Pane předsedající, prosím, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a zahájil další volební bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to já právě učiním, protože rozprava se nekoná vzhledem k tomu, že jde o druhé kolo volby. Přerušuji bod 92 a zahajuji bod

 

93.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

A zase máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U volby člena Rady České tiskové kanceláře se nacházíme v druhé volbě a je to první kolo, ta volba v tuto chvíli začíná. Ale tento "příběh" je dlouhý už rok, protože už před rokem, 20. června 2017, skončilo funkční období třem členům Rady České tiskové kanceláře a předchozí Sněmovna na přelomu loňského jara a léta zvolila pouze jedno místo. Dvě místa zůstala neobsazena. Následně v letošním roce 19. února skončilo funkční období dalšímu členovi, panu Tomáši Mrázkovi. Proto jsou v tuto chvíli neobsazena hned tři místa v Radě České tiskové kanceláře... omlouvám se, byla neobsazena tři místa. Naše Sněmovna letos volila 28. února, tam proběhlo první volba, první kolo. Byl zvolen Petr Žantovský s počtem 86 hlasů a následně 7. března v druhém kole jsme doplnili ČTK radním Pavlem Foltánem, který získal 89 hlasů.

Takže sečteno a podtrženo, v tuto chvíli zůstává jedno neobsazené místo. Volební komise na něj vyhlásila lhůtu k doručení nominací a následně na základě této lhůty jsme ve volební komisi 10. dubna 2018 přijali usnesení číslo 64, s kterým vás rychle seznámím, a máte ho k dispozici na stolech. Návrhy do této volby jsou následující: Jana Gáborová, navržena SPD, Kristián Chalupa, navržen ODS, Adam Komers, navržen TOP 09, a pan Jiří Táborský, navržen klubem Piráti.

Za druhé. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. V souladu s historickým postupem i v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou a dvoukolovou. Případně zvolenému členovi započne jeho pětileté funkční období dnem volby.

A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak ke kandidátce, tak i ke způsobu té volby. O způsobu volby budeme poté hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o návrhu volební komise na tajnou volbu

hlasováním číslo 50, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tajnou volbu členů Rady České tiskové kanceláře? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 50. Ze 177 přítomných pro 123, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod 93 pro provedení tajné volby a otevírám bod

 

94.
Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Pane předsedo, máte opět slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tento bod se týká Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a velmi úzce souvisí i s dalším bodem, s následným, který bude poté. Pokusím se velmi stručně vysvětlit.

V souladu se zákonem do Státního zemědělského intervenčního fondu my jako Sněmovna volíme zaprvé předsedu v jedné samostatné volbě a zadruhé potom členy dozorčí rady tohoto fondu. Ta situace je tedy malinko jiná. To, co vám teď říkám, máme ověřeno, zkontrolováno i s legislativním odborem Poslanecké sněmovny. Je odlišná od, řekl bych, praxe nebo zvyklostí, jak to znáte tady ze Sněmovny. To znamená, není to tak, že se nejdřív obsazuje ten orgán jako takový, že se naplňuje svými členy, a potom teprve z řad těch členů volíme předsedu. V tomto případě je možné, aby Sněmovna samostatně zvolila předsedu dotyčného orgánu, tedy Dozorčí rady Zemědělského intervenčního fondu, a poté následně volila členy tohoto orgánu. Sečteno a podtrženo, v těchto dvou volbách budeme vlastně naplňovat dvě plus jedno místo, tedy dohromady tři místa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP