(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme stanovisko zpravodaje s návrhem na hlasovací proceduru, která je jednoduchá, jeden komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru a hlasování o zákonu jako celku. Vyžaduje někdo hlasování o proceduře? Dobře, ano.

 

V tom případě schválíme proceduru hlasování v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 179 pro 144, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Budeme nyní hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A v tisku 80/5.

Zahájil jsem hlasování číslo 40 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 179 pro 136. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 80, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 41 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 179 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 106.

 

Pokračovat budeme bodem

 

107.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 93/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 93/2, který byl doručen dne 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 93/3.

Ptám se navrhovatelky, paní ministryně financí, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně, máte zájem vystoupit? Ano, je tomu tak. Máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručná. Předložená novela je již ve třetím čtení a při minulých jednáních byla rozsáhle komentována a vysvětlována. Na úvod si tedy dovolím pouze v kostce připomenout její základní cíle.

Navržená novela zákona o zrušení Fondu národního majetku má za úkol eliminovat všechny účelové vládní výdaje zvláštních účtů privatizace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, máme zákon o dluhopisech, bod 107.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Omlouvám se, já jsem si přečetla zrušení Fondu národního majetku. Beru zpět, takže se omlouvám.

Předkládám k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech. Jak už jsem vysvětlila v rámci prvního a druhého čtení, důvodem předložení návrhu tohoto zákona je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe.

Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Jedná se o dluhopisy, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, proto se někdy také obecněji hovoří o krytých dluhopisech. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry, z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek.

Naší snahou je tedy především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory. V současné legislativní podobě hypotečních zástavních listů chybějí zásadní instituty, která jsou v jiných právních řádech vyspělých států západní Evropy obvyklé, což způsobuje negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur a vede následně k nižší atraktivitě a nižší konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti.

Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Jedná se předně o nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty podle insolvenčního zákona, tedy o rozsah aktiv, která budou náležet do hypoteční podstaty zejména ve vztahu ke splátkám hypotečních úvěrů po prohlášení konkurzu. Dále se jedná o problematiku automatického zesplatnění závazků z hypotečních zástavních listů v případě prohlášení konkurzu na majetek emitenta, čili takzvaná akcelerace. Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty.

Novela také dále do zákona doplňuje úpravu takzvaného agenta pro zajištění, což je osoba, která zastupuje zájmy vlastníků dluhopisů ve vztahu k zajištění, a zavádí také do zákona takzvanou úpravu dluhopisů se záporným výnosem či povinně konvertibilních dluhopisů.

Předložený návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je s nimi plně v souladu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a otevírám rozpravu, do které nemám v tuhle chvíli žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Pokud nejsou, přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem rozpočtového výboru. O totéž požádám ministryni financí. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Přestože předložený materiál je poměrně obšírný, tak svědčí o důkladné přípravě a konzultacích mezi ministerstvem a bankovní asociací a dalšími aktéry v této oblasti, že nebyl přeorán, spíše doplněn, protože pozměňovací návrhy se týkaly některých drobných inspirací, které přišly zejména z oblasti evropského práva.

Pokud jde o hlasovací postup, tak výbor na svém červnovém zasedání se usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat v tomto pořadí. Reprodukuji tak, jak zní usnesení, to znamená:

1. Hlasovat o legislativně technických úpravách, budou-li načteny - ten kondicionál objasním, až to dočtu.

2. A - prohlasovat tedy pozměňovací návrhy, které projednal rozpočtový výbor.

3. B - což jsou pozměňovací návrhy, které načetla paní poslankyně Vostrá a které se týkají zákona o spotřebitelském úvěru.

4. C - tedy pozměňovací návrh kolegy Raise, který se týká zákona o správních poplatcích.

5. V případě schválení těchto tří bodů dát souhlas s tím, aby se označily příslušné části těch článků a bodů tak, aby dávaly logiku. Tam jde o to, že při načítání došlo k nabourání logiky textu. Jde opravdu jenom o přesné označení. Čili to je krok pátý.

6. Poslední, šestý krok by bylo hlasování o zákonu jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP