(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já jsem zaznamenal procedurální návrh na sloučení rozpravy u tisků 665 a 666. Poslance jsem svolal a gonguji a budeme o tomto návrhu hlasovat neprodleně. Ještě chvilku počkáme. Já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na sloučení rozpravy k tiskům 665 a 666. Já vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 300 přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 0, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Budeme slučovat rozpravu.

 

V tuto chvíli jsme v bodu - sněmovní tisk 665. Já poprosím paní zpravodajku, aby se ujala slova. Prosím.

 

Poslankyně Taťána Malá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám přednesla stručnou zpravodajskou zprávu po slově od zástupců předkladatelů.

Dne 9. 12. byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 665. Jedná se o návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Vláda projednala tuto novelu 18. 12. 2019 a zaujala souhlasné stanovisko.

Tato novela, která je poslanci předložena, je kompromisním návrhem, který vzešel z několika jednání pracovní skupiny pro jednací řád Poslanecké sněmovny zřízené pod záštitou předsedy, která je složena z pověřených zástupců všech poslaneckých klubů, Ministerstva spravedlnosti, Legislativního odboru Kanceláře sněmovny a organizace Rekonstrukce státu. V návrhu tohoto zákona byly zohledněny výhrady, které vyjádřili poslanci při projednávání obdobného návrhu zákona, kterým byl tisk 347, v tomto volebním období. Oproti zmíněnému návrhu je předkládaný návrh tohoto zákona obsahově užší, byť se v něm nově objevují některé další drobné úpravy spíše technického typu, popřípadě úpravy inspirované podanými pozměňovacími návrhy. Návrh zákona je předkládán na základě politické dohody dosažené v Poslanecké sněmovně mezi zástupci poslaneckých klubů.

Cílem tohoto návrhu zákona je úprava procedurálních pravidel, která reaguje na potřeby činnosti Poslanecké sněmovny, a předkladatelé navrhují, aby byl návrh zákona projednán postupem podle § 90 odst. 2 až 6 zákona o jednacím řádu Sněmovny tak, aby Poslanecká sněmovna s návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení.

Tolik moje stručná zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní zpravodajce a otevírám sněmovní tisk 666, bod číslo

 

70.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy,
Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského,
Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 666/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 666/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Mám za to, že jsem již všechno řekl. Tento tisk s krásným názvem - s krásným číslem 666 je tedy tisk, který upravuje jednací řád Senátu a přidává tam prakticky jediný odstavec, že Kancelář Senátu je oprávněna prodávat upomínkové a propagační předměty, které se vztahují k činnosti Senátu nebo Kanceláře Senátu. Příjem z prodeje upomínkových a propagačních předmětů v Kanceláři Senátu je příjmem státního rozpočtu. Já věřím, že to je vše vysvětlující, a nemám potřebu to již nějak dál komentovat. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji zástupci navrhovatele a poprosím paní zpravodajku, aby se ujala svého slova. (Krátká prodleva.) Jsme ve sloučené rozpravě, novela o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Senátu. Prosím.

 

Poslankyně Taťána Malá: Jenom moment, já si to tady najdu. Už to mám.

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dne 9. 12. 2019 byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 666. Jedná se o návrh poslanců návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Vláda projednala tuto novelu 18. 12. 2019 a zaujala souhlasné stanovisko.

V tomto případě se jedná o jednoduchou úpravu zákona o jednacím řádu Senátu, ve které se navrhuje doplnit ustanovení umožňující Kanceláři Senátu prodej propagačních a upomínkových předmětů vztahujících se k činnosti Senátu. Příjem z tohoto prodeje bude příjmem státního rozpočtu. Taktéž se navrhuje, aby návrh zákona byl projednán postupem podle § 90 odst. 2 až 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tak aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji.

 


Sloučená rozprava k bodům 69 a 70
/sněmovní tisky 665 a 666/

Otevírám v tuto chvíli sloučenou rozpravu k sněmovním tiskům 665 a 666, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky a ani z místa. Končím sloučenou rozpravu.

 

69.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy,
Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského,
Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 665/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Přistoupíme k hlasování u sněmovního tisku 665. Já svolám kolegy z předsálí. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 665 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 301 přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 143. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, ani z místa. Končím podrobnou rozpravu. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 665."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 302 přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 142, proti 0, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání tím končí.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

70.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy,
Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského,
Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 666/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 666 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 303. Přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 141, proti 0, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP