(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec František Navrkal. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji ještě jednou za slovo. Nebudu se tady rozvykládávat jako posledně. Paní ministryně opět vše podstatné shrnula. Jen bych v pár větách dodal, že předložená smlouva mezi Českou republikou a Botswanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku byla Poslanecké sněmovně předložena 6. prosince 2019 a organizační výbor se jí zabýval 9. ledna 2020.

Je to smlouva standardní a jsem přesvědčen, že její přijetí pomůže ke zvýšení právní jistoty investorů, a tím poslouží k rozvoji ekonomických vztahů mezi našimi zeměmi. Myslím si, že i načasování je velice vhodné, jelikož si i nová Evropská komise dala za jednu ze svých priorit větší zaměření na Afriku a prohlubování vztahů s jednotlivými africkými zeměmi. Proto navrhuji smlouvu k odsouhlasení a podobně jako posledně ji také v souladu s návrhem organizačního výboru doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu jednu omluvu a je to aktualizace ještě omluvy pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který se ještě navíc k tomu, co již bylo řečeno, omlouvá od 12.30 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže se podívám do sálu, nikdo se nehlásí, takže já obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali má pan zpravodaj nebo paní ministryně zájem o závěrečná slova. Nemáte. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 331, přihlášeno 148 poslanců, pro 101, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, jedná se o

 

201.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní
z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019
/sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem, která byla podepsána dne 11. prosince 2019 v Praze.

Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s 89 státy světa, nicméně Bangladéš mezi nimi doposud není. Při mezinárodním zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních a finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenou daňovou smlouvu s naším státem, a to je jistě i případ Bangladéše.

Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnosti vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Do textu smlouvy jsou zahrnuty i některé závěry OECD projektu BEPS proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.

Bangladéš patří k zemím geopolitické oblasti jižní Asie a se svou ekonomikou nabízí českým investorům jisté možnosti pro investice, například v oblasti energetiky, v oblasti lehkého průmyslu a rovněž průmyslu farmaceutického. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně vysokému dovozu z Bangladéše výrazně ve prospěch této země, takže obrat obchodu mezi Českou republikou a Bangladéšem činil podle dostupných údajů například za rok 2018 622 595 amerických dolarů. V mezinárodním srovnání obratu s předchozím obdobím se jedná o nárůst cca 22 %. Podíl českého vývozu na obratu dosáhl ve stanoveném období zmíněného roku zhruba 9 %, přičemž cílem české strany je zajisté snížit tento deficit vzájemné obchodní výměny.

Tato komplexní daňová smlouva pokrývá zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí, vytvoří prostor pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Bangladéšem nyní navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí.

Dovoluji si proto vám navrhnout, abyste tyto skutečnosti vzali v potaz a doporučili k projednání ve výborech Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Petr Beitl. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, i já se přimlouvám o to, aby se Bangladéš stal 90. zemí, s kterou bude mít Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Možná bych vaši pozornost získal tím, že bych vás upozornil, že to je jedna z nejlidnatějších zemí světa, která má 160 milionů obyvatel, tedy 16krát tolik co Česká republika. A další informaci snad mohu doplnit jenom tu, že se skloňuje podle mužského rodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance. Takže já se rozhlédnu po sále, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali má někdo zájem o závěrečná slova, resp. pan zpravodaj a paní ministryně. (Ne.) Nemáte zájem o závěrečná slova.

Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. (V sále je velmi hlučno.)

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Já zahajuji hlasování teď. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 332, přihlášeno 148 poslanců, pro 111, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu, jedná se o

 

202.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou
a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)
/sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, máte slovo, prosím. A prosím vás o klid v jednacím sále!

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych krátce uvedla vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vydávání, která byla podepsána 25. listopadu loňského roku v Praze.

Musím konstatovat, že mezi Českou republikou a Argentinskou republikou nejsou v současné době v platnosti žádné dvoustranné smlouvy v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech a Argentinská republika není ani smluvní stranou úmluv Rady Evropy týkajících se vydávání osob a dalších forem mezinárodní justiční spolupráce. Justiční spolupráce probíhá na bezesmluvním základě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP