(12.30 hodin)
(pokračuje Benešová)

Smyslem smlouvy o vydávání mezi Českou a Argentinskou republikou je prohloubení efektivity, zvýšení rychlosti a zjednodušení řízení o vydávání osob, což bude přínosem k účinnější vymahatelnosti práva a účinnějšímu trestněprávnímu postihu. Sjednání smlouvy je v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky a napomůže rozšíření možností mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. (Hluk v sále trvá.)

Pokud jde o náklady spojené s prováděním smlouvy, budou pokryty z rozpočtových kapitol rezortů, které se na tom budou podílet.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám ještě jednou o klid. Promiňte, paní ministryně, že vás přeruším, abych vám zajistil důstojné prostředí jako dámě. Prosím vás ještě jednou o klid. Vydržme to ještě půl hodinky. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Budou se na tom podílet jednak Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. To je asi vše, co bych k tomuto návrhu v krátkosti uvedla. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče. (Poslanec Benda je překvapen.) Ano vy.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, přiznám se, že jsem nezaregistroval, že jsem zpravodajem této smlouvy, ale předpokládám, že není žádného problému, abychom tuto smlouvu propustili do druhého čtení a zabývali se jí na čtení mezi výbory. Děkuji za pozornost. (Smích a potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jinak samozřejmě platí, že tady mám záložně vždycky ten dokument k dispozici, takže kdyby v budoucnu někdo chtěl - minimálně za mého řízení - tak si vždycky přijďte tady pro tahák.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, rozhlédnu se po sále. Nyní končím tedy obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan zpravodaj? (Ne.) Paní ministryně? (Ne.) Nemáte zájem.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 333. Přihlášeno je 150 poslanců, pro 111, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o

 

203.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování
lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí
/sněmovní tisk 692/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, který ovšem je tady omluven. Mám tedy pověření, že úvodní slovo přednese paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych představila Mezinárodní úmluvu o vyměřování lodí TONNAGE, 1969, což je mezinárodní úmluva přijatá Mezinárodní námořní organizací IMO a je jednou z technických úmluv Mezinárodní námořní organizace, která stanoví požadavky na započítávání vnitřních prostor námořního plavidla, takzvané TONNAGE. TONNAGE je základní údaj pro vypočítávání registračních a přístavních poplatků. Jednotné stanovení TONNAGE zajišťuje rovný přístup plavidlům v oblasti poplatků.

Úmluva TONNAGE byla podepsána v Londýně dne 23. června 1969. Po rozdělení Československa přistoupila Česká republika k úmluvě sukcesí. Úmluva pro Českou republiku tedy vstoupila v platnost 1. ledna 1993. Po dokončení procesu řádné implementace podle článku 10 Ústavy České republiky se úmluva předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu včetně dílčích změn přílohy přijatých od jejího vzniku.

Text TONNAGE je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jiří Strýček. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já osobně si myslím, že paní ministryně tady v dostatečné šířce zdůvodnila návrh této mezinárodní úmluvy, takže v podstatě už ani nemám co komentovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím přihlášeného žádného poslance. Rozhlédnu se po sále, ale ani se nikdo nehlásí, takže končím obecnou rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Pan zpravodaj? (Ne.) Nemáte zájem.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 334. Přihlášeno 151 poslanců, pro 109, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o

 

204.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech
pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí
/sněmovní tisk 693/ - prvé čtení

Děkuji. Prosím, aby úvodní slovo v zastoupení pana ministra dopravy Karla Havlíčka přednesla paní ministryně Alena Schillerová. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972, dále úmluva COLREG, je mezinárodní úmluva přijata Mezinárodní námořní organizací a je jednou z nejdůležitějších mezinárodních námořních úmluv týkající se provozu plavidel na volných mořích a všech navazujících vodních cestách, po kterých mohou plout námořní plavidla. Hlavním cílem úmluvy COLREG je zajištění jednotných pravidel provozu námořních plavidel.

Úmluva COLREG byla podepsána v Londýně 20. října 1972 a pro tehdejší Československo vstoupila v platnost 15. července 1977. Po rozdělení Československa přistoupila Česká republika k úmluvě COLREG sukcesí. Úmluva COLREG pro Českou republiku tedy vstoupila v platnost 1. ledna 1993.

Pro dokončení procesu řádné implementace podle článku 10 Ústavy se úmluva předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s úmluvou COLREG včetně dílčích změn přijatých postupně od jejího vzniku až k dnešnímu dni. Text úmluvy COLREG je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení a vyslovení souhlasu pana zpravodaje pro prvé čtení, poslance Jiřího Strýčka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou. Myslím si, že i tady u této úmluvy paní ministryně dostatečně odborně a v dostatečné šíři odůvodnila danou problematiku, takže v podstatě taky nemám, co bych dodal. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Ano, mám tady. Tak předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jsem rád, že po delší době se někdo zúčastní diskuze, aby to nebylo tak monotónní pro mě tady. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP