(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 49. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 49. schůze dne 14. května tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jaroslava Dvořáka. Má někdo jiný návrh, co se týče osob ověřovatelů schůze? Nikoho nevidím, že by se hlásil s jiným návrhem. Přivolal jsem kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 1, přihlášeno 111, pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 49. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Janu Krutákovou a Jaroslava Dvořáka.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Ondřej Benešík do 15.00 hodin z pracovních důvodů, Jana Levová - pracovní důvody, Petr Pávek - zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvají: Lubomír Metnar - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Tak a dnes máme 26. května a narozeniny slaví naše milá kolegyně Miloslava Vostrá. Takže paní poslankyně, jestli mě slyšíte, všechno nejlepší k narozeninám. (Potlesk.)

S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Bartoš.

Paní poslankyně, páni poslanci, v úterý 19. května jsem svým rozhodnutím na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze na dobu od 26. května do 30. června 2020. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Jedná se o vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, tisk 868, vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony, tisk 874, vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tisk 875. Svým rozhodnutím číslo 57 a 58 jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem tisk 868 výboru pro zdravotnictví, tisk 874 rozpočtovému výboru, tisk 875 výboru pro sociální politiku. Určil jsem je k projednání a stanovil jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 26. května 2020 do 13.00 hodin u tisku 868 a do 29. května do 9.00 hodin u tisků 874 a 875.

Vážené kolegyně a kolegové, v této souvislosti podle § 99 odst. 4 jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu. Poprosím vás všechny už o klid v sále. Už byla zahájena schůze. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k otázce, zda trvá stav legislativní nouze, či nikoliv. Jestliže nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 159, pro 133, proti 10. Tento návrh byl přijat, návrh byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 49. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejprve vás seznámím s návrhem grémia.

Za prvé grémium navrhuje vyřadit body 40 a 293 návrhu pořadu, sněmovní tisk 374, druhé a třetí čtení.

Za druhé přeřadit body 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29 30 a 31, sněmovní tisky 531, 552, 644, 660, 535, 676, 677, 678 a 679, na konec bloku zákonů druhých čtení. Body 347 a 348, sněmovní tisky 778 a 781, přeřadit na konec bloku zprávy, návrhy a další. Bod 43, sněmovní tisk 633 na konec bloku zákonů v prvém čtení.

Za třetí grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu nové body: sněmovní tisky 868, 874 a 875, což jsou zákony ve zkráceném jednání; dále návrh na volbu člena NKÚ do bloku volební body; dále návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, sněmovní dokument 5299, do bloku zprávy, návrhy a další.

Grémium za čtvrté navrhuje následující postup projednání: dnes, v úterý 26. května, projednávat body v pořadí: zákony vrácené Senátem, sněmovní tisky 849/2, 850/2 a 550/8; dále bod 74, sněmovní tisk 866, prvé čtení; a nový bod sněmovní tisk 868 ve zkráceném jednání.

Ve středu 27. května grémium navrhuje zařadit pevně ve 14.30 hodin bod 375, Žádost Policie ČR v souvislosti s trestním stíháním poslankyně Karly Maříkové, a bod 69, sněmovní tisk 841, prvé čtení.

V pátek pak grémium navrhuje pevně zařadit bod 256, sněmovní tisk 689, třetí čtení, a nové body, sněmovní tisky 875 a 874 ve zkráceném jednání.

Na závěr mám pro vás jedno organizační sdělení. Ve středu 27. května bude 49. schůze Poslanecké sněmovny přerušena, a to do čtvrtka 28. května do 14.30 hodin, protože v 9.00 hodin bude zahájena 50. schůze, mimořádná schůze svolaná na základě žádosti skupiny poslanců. To je z mé strany vše.

A teď vás poprosím, vážené paní poslankyně a poslanci, kdo máte zájem o vystoupení.

S náhradní kartou číslo 22 hlasuje pan poslanec Filip.

S přednostním právem je nejprve přihlášen písemně pan předseda Rakušan. Poté jsem viděl pana předsedu Jurečku jako druhého. Pan poslanec Veselý se hlásí z místa. (Hovor mimo mikrofon.) Aha, takže s přednostním právem po panu předsedovi Jurečkovi. Tak, pane předsedo, máte slovo k pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP