(12.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

 

13.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych velmi stručně připomenul první z trojice návrhů zákonů s volební tematikou. Jsou to tisky 527 až 529. Změny vycházejí ze závěru pracovní skupiny, která byla tvořena zástupci Ministerstva vnitra a parlamentních politických stran. Toto je novela Ústavy, kde stanovujeme pevný termín konání řádných voleb do Senátu a zastupitelstev obcí a krajů, a to na první celý týden měsíce října tak, aby ten termín neposouval k letním měsícům, a dochází k prodloužení předvolebního období v případě takzvaně předčasných voleb tak, aby se konaly do 90 dnů od rozpuštění Poslanecké sněmovny proti stávajícím 60 dnům. Důvodem je vytvoření předpokladů k tomu, aby i v této situaci mohlo v budoucnu být hlasováno korespondenčně. Tím krokem také dojde ke sjednocení délky lhůt s volbou prezidenta republiky.

Návrh zákona prošel prvním čtením, byl diskutován jak ústavně-právním výborem, tak stálou komisí pro Ústavu České republiky, a výsledné řešení nebo dohoda je promítnuta v pozměňovacím návrhu ÚPV, který je v tisku označen jako 527/5. Takže děkuji za pozornost a prosím o propuštění do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru a stálé komise byla doručena jako sněmovní tisky 527/1 až 5. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, poslanec Jan Farský, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Farský není, jsme v druhém čtení, takže si myslím, že to může být kdokoliv z ústavně-právního výboru. Já vám to když tak dám do ruky. (Předává materiál poslanci Výbornému.) Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, ústavně-právní výbor projednal tento sněmovní tisk 527 na své 60. schůzi 29. dubna 2020 a po vyjádření náměstka ministra vnitra, zpravodaje přijal následující usnesení. Jednak ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh byl schválen. Doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu přijala k tomuto návrhu ústavního zákona tyto změny a doplňky, které jsou popsané ve sněmovním tisku 527/5. Jsou to dva body, které ústavně-právní výbor schválil jako svůj pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku. A zároveň toto postupujeme Poslanecké sněmovně, aby v tomto duchu následně rozhodla. Tolik tedy zpravodajská zpráva za ústavně-právní výbor.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se postupně ujali slova předsedkyně stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Martin Kupka, a informovali nás o projednání návrhu ve stálé komisi, ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Takže nejprve paní poslankyně Kateřina Valachová, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte, abych informovala jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu o tom, že stálá komise se danými změnami ústavního zákona zabývala opakovaně, také se toto stalo předmětem společného jednání stálých komisí pro Ústavu jak Sněmovny, tak Senátu Parlamentu České republiky. Mohu avizovat, že obě komise dospěly k tomu, že je třeba učinit určité změny tak, aby bylo Ústavě učiněno zadost, a tyto následně byly vtěleny do usnesení stálé komise pro Ústavu, které vám za chvíli přečtu, s tím, že následně našly svůj odraz i v pozměňovacích návrzích a v úpravách tak, jak avizoval pan ministr vnitra.

Stálá komise pro Ústavu České republiky tedy doporučila za prvé přijmout k návrhu ústavního zákona, kterým se mění Ústava, tisk 527, pozměňovací návrh, který by do Ústavy zakotvil, že územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu stanoví zákon, a je-li to nezbytné k zachování rovnosti volebního práva, územní vymezení volebních obvodů se změní s tím, že změnu lze provést nejdříve po uplynutí 12 let od poslední změny územního vymezení volebních obvodů.

A bod 2 - návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu, tisk 528, ten budeme následně projednávat, ale říkám to už v tuto chvíli, protože to je logické, nepřijímat a změnu provést přímo do zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, pozměňovacím návrhem k návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony, tisk 529.

Tolik stanovisko stálé komise, které následně bylo projednáváno a částečně akceptováno na ústavně-právním výboru a vtěleno do usnesení ústavně-právního výboru. Následně se ještě budu přihlašovat v dnešní rozpravě k dalším úpravám a k dalšímu stanovisku pro naplnění usnesení stálé komise pro Ústavu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání návrhu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, náš výbor se předloženému materiálu věnoval dvakrát. Podruhé jsme doporučili Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 527 projednat a schválit v předloženém znění, nicméně mezitím příslušná komise spolu s výborem ústavním dali dohromady komplexní pozměňovací návrh, kterým jsme se už nezabývali, ale i my v našem projednávání jsme odkazovali na to, co přinesou příslušní kolegové v ústavně-právním výboru za změny, které by měly naplnit i tu diskusi, kterou jsme vedli v rámci výboru pro veřejnou správu. K samotnému - tedy doplněnému - komplexnímu návrhu jsme stanovisko nepřijali, k tomu původnímu bylo stanovisko našeho výboru tak, jak jsem citoval, souhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Ano, hlásí se místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem hrozně rád, že se po dvou letech po tom, co byl tento ústavní zákon předložen, a po roce po tom, co se na něm našla všeobecná shoda, jak má vypadat, konečně dostal na projednávání. Zkusím ty předchozí poněkud strohé zpravodajské zprávy shrnout. V zásadě se snažíme řešit to, že dlouhodobě nebyla spokojenost s tím, jak nám fungují senátní obvody, protože v některých obcích se prostě mohlo hlasovat každé dva roky, protože se tam často měnilo vymezení senátních obvodů, zatímco někde mohlo trvat i třeba osm nebo deset let, než se dostalo na voliče v dané obci, aby mohli hlasovat ve volbách do Senátu. Takže byla snaha tomuto učinit přítrž.

Původní návrh řekl, že zafixujeme senátní obvody tak, jak je nyní máme po nějakém historickém a po pravdě řečeno náhodném vývoji, kdy ty senátní obvody mnohdy netvoří žádné srozumitelné celky, které by k sobě měly nějak historicky nebo územně blízko, ale prostě nějakým postupným vývojem došly do současného stavu, a že tento tvar senátních obvodů zakotvíme v Ústavě trvalým vymezením a vyjmenováním veškerých obcí, což by se navíc tento seznam mohl časem rozejít s realitou, protože pokud by vznikaly nové obce, tak by nebyly uvedeny v tomto seznamu, nebo by se mohlo stát, že se nějaké obce sloučí a přesunou a budou vlastně v jiném senátním obvodu, i když v tom ústavním zákoně by byly uvedeny někde jinde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP