(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Bendovi. Ještě faktická poznámka Vlastimila Válka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Nechci zlehčovat tu debatu, ale myslím si, že teorie přílepku je naprosto jasná a jednoznačná. Ten, kdo s tím souhlasí, to za přílepek nepovažuje. Ten, kdo s tím nesouhlasí, to za přílepek považuje. A pak se ta situace vždycky vzápětí změní. To znám. Já jsem se tady poučil, že přílepek je to, co nechci odhlasovat, a proto to nazvu přílepkem, abych si nějak tak zdůvodnil, proč to odhlasovat nechci, protože některé ty zákony tady měly napříč politickými stranami přílepky.

Já jediné, co u přílepků můžu říct, je to, že obdivuji právníky, že se v tom vůbec vyznají, co u těch zákonů je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nebudu komentovat. Kolega Jakub Michálek se ještě chce přihlásit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem to chtěl ještě jenom doplnit, že když teď víme, že ti lidé tam sedí vlastně dneska nezákonně a že tam budou podány nebo už jsou podány stížnosti pro porušení zákona, tak je pravděpodobné, že Nejvyšší soud jim vyhoví, tak jak už některým vyhověl, a to, co se stane, je, že ti lidé, kteří tam sedí nezákonně, tak se asi obrátí potom na stát a budou požadovat náhradu škody, té újmy, která jim byla způsobena nezákonným výkonem trestu. A samozřejmě zásah do osobní svobody patří mezi největší zásahy, kterým člověk může být vystaven od státu, a my budeme muset platit zbytečně odškodnění pro tyto lidi. Takže nás to bude stát, a daňové poplatníky, akorát další peníze, místo toho, abychom je, tak jak to odpovídá té aktuální judikatuře, tak abychom je včas propustili.

Takže pokud na jedné straně stojí nezákonné věznění někoho a na druhé straně čistota legislativního procesu, tak byť s určitým utrpením si myslím, že logičtější je dát přednost materiálním hodnotám právního státu, když dochází ke střetu mezi materií a formou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a znovu opakuji, že to byl poslední přihlášený do rozpravy z místa. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

Budeme tedy pokračovat. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňování návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem výboru. O totéž budu žádat pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Hlasovací procedura bude v podstatě velmi jednoduchá. Hlasování o avizovaných legislativně technických úpravách podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny nemám evidovány, takže nebude se hlasovat.

Prvním hlasováním tedy budou pozměňovací návrhy pod písmenem A. Jsou to pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost, které byly přijaty na naší 56. schůzi už v červnu tohoto roku.

Následovat bude pozměňovací návrh, tolik diskutovaný pozměňovací návrh pana poslance Bendy.

A třetím hlasováním je návrh zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo změnu procedury? Není tomu tak.

Zagonguji, protože jsem žádal kolegy, aby diskutovali v předsálí, ne že by se mi to úplně povedlo, ale raději tedy přivolám ostatní k hlasování. A odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Nejdříve budeme hlasovat o schválení procedury navržené zpravodajem, tak jak je obsažena v tisku 983/4.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro schválení procedury? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 64, z přítomných 147 pro 145, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy se zabývat prvním pozměňovacím návrhem. Požádám předsedy klubů vládních stran, aby uvolnili pana ministra, který se bude vyjadřovat k jednotlivým návrhům. (Několik předsedů hovoří s ministrem Hamáčkem.) První návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Takže prvním návrhem k hlasování, vzhledem k tomu, že nejsou žádné legislativně technické úpravy, prvním hlasováním je pozměňovací návrh pod písmenem A, pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 65 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 65, přítomno 157, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Druhým hlasováním je teď diskutovaný návrh pana poslance Marka Bendy. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 66 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 66, ze 158 přítomných 116 pro, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, pane předsedající. Můžeme přistoupit k hlasování návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 983, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 67 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 67, z přítomných 158 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 23. Podle schváleného pořadu schůze požádám, aby zůstal u stolku zpravodajů pan ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček, a požádám zpravodaje pana Jana Kubíka, aby místo kolegy Kytýra zaujal místo u stolku zpravodajů, a budeme projednávat

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 534/ - třetí čtení

A prosím tedy, abychom si vzali pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 534/3, který vám byl doručen 8. července 2021. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 534/4.

Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem. Má zájem vystoupit před otevřením rozpravy s úvodním slovem. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Velmi stručně. Chci poděkovat za možnost toto projednat. Je to opravdu velmi technické, změna sídla ze Zámrsku do Hradce Králové. Jenom avizuji, že v rozpravě načtu legislativně technickou, protože je potřeba posunout účinnost. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP