(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, a protože se nikdo nehlásí, tak ji zase končím. O závěrečná slova není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu, do které také nevidím přihlášky, takže ji končím. (Gong.)

 

Budeme hlasovat o usnesení, jímž bereme na vědomí rozhodnutí vlády. Myslím si, že mohu zahájit hlasování. Ptám se, kdo je pro schválení tohoto usnesení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 109, je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 3. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, věc jsme vzali na vědomí. Končím bod číslo 114.

 

Otevírám bod

 

118.
Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2020
/sněmovní tisk 996/

Prosím pana ministra o úvodní slovo. (V sále je obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost.)

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období zúčastnily 11 cvičení mimo území České republiky a tří cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Hlavními úkoly ozbrojených sil České republiky při výcviku se zahraničními partnery v prvním pololetí roku 2020 byly přípravy jednotek nasazení v operacích a do pohotovostních sil a dále výstavba a rozvoj schopnosti k naplňování kolektivních obranných závazků NATO a EU. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla převážná část původně plánovaných cvičení zrušena. Vojenská cvičení, která se nakonec uskuteční se změněnými termíny, jsou uvedena v 1. a 2. doplňku plánu cvičení na rok 2020, který již byl, respektive bude, předložen vládě ke schválení. Celková částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 7,2 milionu korun. Detailní přehled cvičení za období leden až červen roku 2020 je uveden v příloze tohoto materiálu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 996/1. Prosím zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk 996 na své 39. schůzi dne 4. listopadu 2020 a přijal usnesení číslo 192, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 996/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh usnesení je vzít dané informace na vědomí.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím. (Gong.)

Stejně tak předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám přihlášky, takže ji také končím.

A ani zde nevidím zájem o závěrečné slovo, takže můžeme hlasovat. Již jsem svolal kolegy do sálu.

 

Budeme tedy hlasovat o vzetí dané informace na vědomí.

Zahajuji hlasování číslo 110 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 110, je přihlášeno 113 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 1. Návrh usnesení byl schválen.

 

Já děkuji. Končím bod číslo 111 (118).

 

Otevírám bod

 

123.
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
/sněmovní tisk 1024/

Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odráží zejména přijatá mimořádná opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19, dále pak požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby schopnosti k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády České republiky. Materiál obsahuje informace o nově plánovaných pěti cvičeních ozbrojených sil České republiky, třech cvičeních mimo území České republiky a dvou cvičení v České republice a upřesňující informace o deseti cvičeních, která již byla vládou schválena, devět cvičení mimo území České republiky a jedno cvičení v rámci České republiky, u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujícím schválený rámec. Jsou to zejména termíny, počty vyčleněných sil a prostředků, místa a počty dnů konání. Cvičení uvedená ve 2. doplňku budou financována v rámci schváleného rozpočtu z kapitoly Ministerstva obrany a dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení nevznikají. Detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Materiál projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1024. Prosím zpravodajku o zprávu. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk 1024 na své 39. schůzi dne 4. listopadu 2020 a přijal usnesení číslo 193, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk 1024/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím.

Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě není, otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které také nevidím přihlášky, takže ji končím. (Gong.)

Nyní je tedy možnost dalšího závěrečného slova, ale ani to nevidím.

 

Takže můžeme hlasovat o usnesení, kterým se navrhuje vzít zprávu na vědomí. Myslím, že všichni, kteří chtějí být přítomni v sále, jsou přítomni.

Zahajuji hlasování číslo 111 a ptám se, kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 111, bylo přihlášeno 115 poslanců a poslankyň, pro 85, proti 2. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji a končím bod číslo 123.

 

Otevírám bod

 

124.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020
/sněmovní tisk 1030/

Prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za 1. pololetí roku 2020. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil přes území České republiky za posledních pět let. Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účasti na vojenských operacích, například uvedu Kosovo, Force Resolute Support Mission Afghánistán, dále účasti na vojenských nácvicích, akcích a jednáních k jejich zabezpečení. Za účelem přeletů a přistání na území České republiky bylo uskutečněno celkem 3 272 leteckých přeprav včetně 775 charterových letů a 120 přistání jiných ozbrojených sil, 9 přistání ve prospěch Armády České republiky a 3 přistání za účelem účasti na akcích, přepravy zdravotních pomůcek ve prospěch Ministerstva vnitra a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP