(12.00 hodin)
(pokračuje Metnar)

Pozemních přeprav za účelem účasti na zahraničních služebních a pracovních cestách, zahraničních návštěvách, kurzech a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 48, samostatných přesunů bez doprovodu Vojenské policie, dva silniční proudy, žádná železniční přeprava. Snížení pozemních přeprav bylo zapříčiněno vyhlášením nouzového stavu v důsledku onemocnění COVID-19. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1030/1. Prosím paní zpravodajku o slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk 1030 na své 39. schůzi dne 4. listopadu 2020 a přijal usnesení číslo 194, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 1030/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím. Zájem o závěrečná slova nevidím. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které také nemám přihlášky, takže ji opět končím. Ani zde nevidím zájem o závěrečná slova.

 

Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu, kterým se má vzít tato informace na vědomí.

Zahajuji hlasování číslo 112. Prám se, kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 112, je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 3. Návrh usnesení byl schválen.

 

Já vám děkuji, končím bod číslo 124.

 

Otevírám bod číslo

 

130.
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021
/sněmovní tisk 1120/

A prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za udělení slova. Plán vojenských cvičení jednotek a štábu Armády České republiky se zahraniční účastí v roce 2021 zahrnuje aktivity s ozbrojenými silami jak členských států NATO a Evropské unie, tak i s nečlenskými a partnerskými zeměmi NATO a Evropské unie. Plán vychází z politicko-vojenských doporučení a z priorit a cíle zahraniční spolupráce resortu Ministerstva obrany v roce 2021, z úkolů stanovených plánem činnosti resortu Ministerstva obrany a programů pro cvičení NATO.

Materiál obsahuje přehled o 138 plánovaných cvičeních ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a přehled o 71 cvičeních ozbrojených sil jiných států na území České republiky. Na základě politicko-vojenských priorit je plán cvičení účelně sestaven opět do čtyř oblastí: příprava k nasazení v operacích pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a výstavba schopností.

Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2021 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její ochraně v součinnosti se spojenci, dále cvičení jsou jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací. Součástí materiálu jsou čtyři cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky, které budou uskutečněny bez přímé součinnosti s naší armádou.

Pro zajištění činnosti ozbrojených sil České republiky v rámci plánovaných mezinárodních cvičení v roce 2021 je v rozpočtu Ministerstva obrany vyčleněna částka 150,8 milionu korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1120/1, a já prosím zpravodajku tohoto výboru, paní poslankyni Černochovou, aby nám přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 1120 na své 41. schůzi dne 3. února 2021 a přijal usnesení číslo 205, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 1120/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl tedy návrh usnesení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, a protože nikoho nevidím, že by se hlásil, tak tuto rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím, takže přistoupíme k podrobné rozpravě, do které také nevidím, že by se někdo hlásil. (Gong.) Takže i tuto rozpravu končím. Ani zde nevidím zájem o závěrečné slovo.

 

Takže můžeme hlasovat o předneseném návrhu, tedy abychom danou informaci vzali na vědomí.

Zahajuji hlasování číslo 113 Poslanecké sněmovny. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 113, je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 1. Návrh usnesení tedy byl schválen.

 

Já vám děkuji. Končím bod číslo 130.

 

Otevírám bod číslo

 

134.
Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky
za období červenec až prosinec 2020
/sněmovní tisk 1175/

A já prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za slovo. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období účastnily 14 cvičení mimo území České republiky a 11 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 244 milionů korun.

Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky při výcviku se zahraničními partnery ve 2. pololetí roku 2020 byly: příprava jednotek k nasazení v operacích a do pohotovostních sil, výstavba a rozvoj schopnosti k naplňování kolektivních obranných závazků NATO a EU. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla převážná část plánovaných cvičení se zahraničními partnery zrušena.

Detailní přehled cvičení za období červenec až prosinec 2020 je uveden v příloze předkládaného materiálu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1175/1, a já prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova a přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 1175 na své 45. schůzi dne 28. dubna 2021 a přijal usnesení číslo 226, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 1175/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já otevírám rozpravu všeobecnou, do které nemám přihlášky, a žádnou také nevidím, takže rozpravu končím. (Gong.)

Nevidím zájem o závěrečná slova po této rozpravě.

Otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které také nemám přihlášky, takže ji končím.

Ani zde nevidím zájem o závěrečné slovo.

 

Takže můžeme hlasovat o předneseném usnesení, tedy abychom danou zprávu, informaci vzali na vědomí. Já jsem svolal kolegy do sálu. Myslím, že všichni, kteří chtějí být přítomni, jsou přítomni.

Zahajuji hlasování číslo 114. Ptám se, kdo je pro dané usnesení, tedy vzetí na vědomí? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 114, je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 74, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Já vám všem děkuji, ukončuji bod číslo 134. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP