Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 301Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 298) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů
č. 302Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 299) k vládnímu návrhu zákona o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením
č. 303Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 273), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
č. 304Interpelace
č. 305Interpelace
č. 306Návrh senátorů D. Nejezchleba-Marchy, F. Nováka na převzetí osobních nákladů státních agrárních úřadů státem
č. 307Návrh senátora Otakara Javornického na bezodkladnou úpravu hmotných poměrů všech státních i podnikových zaměstnanců bez rozdílu kategorie a stavu, trvale přidělených na půdě cizích států zvýšením t. zv. zahraničních přídavků
č. 308Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Fr. Pauluse o stavebním družstvu "Domovina" ve Znojmě (tisk 237/3)
č. 309Interpelace
č. 310Vládní návrh zákona o zcizení některých státních nemovitostí v Brně
č. 311Vládní návrh zákona, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpis 4 1/2% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
č. 312Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 310) o zcizení některých státních nemovitostí v Brně
č. 313Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 311), kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 4 1/2% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
č. 314Interpelace
č. 315Naléhavá interpelace senátora dr K. Brassa na pana ministra vnitra a na pana ministra sociální péče stran neodůvodněného vystěhování chudého nezaměstnaného z obecního nouzového bytu městské obce pražské
č. 316Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řad, které byly podepsány v Římě dne 23. listopadu 1933
č. 317Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 243), kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
č. 318Návrh senátorů J. Kvasničky, dr Matouška na změnu některých paragrafů služební pragmatiky, zákona ze dne 25. ledna 1914; č. 15 ř. z.
č. 319Návrh senátora ing. Arnošta Wintra na doplnění zákona o jízdě motorovými vozidly ze dne 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n.
č. 320Návrh senátora Nejezchleba-Marchy na vydání nového vinařského zákona pro Československou republiku
č. 321Návrh senátora Füssyho na poskytnutie mimoriadnych podpôr gazdom postiženým suchom na južných krajoch Slovenska
č. 322Interpelace
č. 323Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 280)
č. 324Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
č. 325Interpelace
č. 326Vládní návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finančního zákona republiky Československé ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935
č. 327Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 637), kterým se mění zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 67 Sb. z. a n., o dodavatelských pokladničních poukázkách (tisk 651)
č. 328Interpelace
č. 329Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora A. Pfrognera o tom, že příslušné státní zastupitelství opomenulo podati návrh podle § 493 tr. řádu proti časopisu "Nová Doba" v Plzni ze dne 22. července 1936 (tisk 305/3)
č. 330Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1937 (tisk 685)
č. 331Interpelace
č. 332Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 242), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. března 1936
č. 333Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 253), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsaná v Praze dne 15. června 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n.
č. 334Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 274), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, čís. 234 Sb. z. a n.
č. 335Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 276), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. července 1936, č. 239 Sb. z. a n.
č. 336Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 278), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 10. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, čís. 244 Sb. z. a n.
č. 337Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 296), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. září 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. října 1936, č. 266 Sb. z. a n.
č. 338Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 201) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích
č. 339Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 327) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 67 Sb. z. a n., o dodavatelských pokladničních poukázkách
č. 340Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 330) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona na rok 1937
č. 341Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 324), kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
č. 342Zpráva imunitního výboru o žádosti kraj. soudu v Bratislavě ze dne 31. března 1936, č. Nt XVIII 302/36, za vydání sen. dr Ľudovíta Labaje ku trestnímu stíhání pro přečin pomluvy podle § 2 zák. č. 10B/1933 Sb. z. a n. (č. 2666/1936 předs.)
č. 343Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Chustu zo dňa 19. mája 1936, č. j. Nt V 56/36-2, za vydanie senátora Juliusa Földesiho k trestnému stíhaniu pre prečin podľa § 14 č. 1 zák. na ochranu republiky čís. 50/23 Sb. z. a n. (čís. 2879/1936 preds.)
č. 344Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Moste zo dňa 20. júna 1936, čj. Nt XI. 79/36, za vydanie senátora Karola Bocka k trestnému stíhaniu pre prečin podľa § 14/1, 14/5 a 18/2 zákona na ochranu republiky čís. 50/23 Sb. z. a n. (č.2954/1936 preds.)
č. 345Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 326), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finančního zákona republiky Československé ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935
č. 346Interpelace
č. 347Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 684) o změně správní působnosti vojenských útvarů (tisk 699)
č. 348Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 697), kterým se mění zákon ze dne 13. května 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní (tisk 709)
č. 349Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslancov Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Viereckla a dr Luschku (tisk 700) na vydanie zákona, ktorým sa predľžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r.1933 o srážkach z platov členov Národneho shromaždenia, na r. 1937 (tisk 708)
č. 350Návrh senátora Vojtěcha Dundra, ing. Arnošta Wintra na změnu některých paragrafů zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
č. 351Zpráva branného výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 347) k vládnemu návrhu zákona o zmene správnej pôsobnosti vojenských útvarov
č. 352Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 348) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 13. května 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní
č. 353Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 349) o návrhu poslancov Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Viereckla a dr Luschku na vydanie zákona, ktorým sa predľžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n, z r.1933 o srážkach z platov členov Národneho shromaždenia na r. 1937
č. 354Interpelace
č. 355Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Moste zo dňa 19. júla 1936, č. j. Nt XI. 74/36 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Karola Bocka pre zločin podľa §u 87 tr. zák. a prestupek podľa §u 4 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n. (č. j. 3014/1936 preds.)
č. 356Odpovědi na interpelace
č. 357Návrh senátora dra Štefana Polyáka na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obci Zlatovce, okres Trenčín
č. 358Odpovědi na interpelace
č. 359Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 401) zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698)
č. 360Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931, č. 79/1931 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 10. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. prosince 1936, č. 309 Sb. z. a n.
č. 361Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolívií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 193. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n.
č. 362Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. srpna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. listopadu 1936, č. 334 Sb. z. a n.
č. 363Interpelace
č. 364Interpelace
č. 365Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 17. júla 1936 za udelenie súhlasu k trestnému stihaniu sen. Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14 čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č. j. 3249/1936 preds.)
č. 366Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Košiciach zo dňa 5. augusta 1936 čís. Nt V. 85/36-2 za vydanie sen. Štefana Fidlíka pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (č. j. 3418/1936 preds.)
č. 367Návrh senátora dra Otakara Havelky na vydání zákona, kterým se mění zákon o právních poměrech domovníků
č. 368Návrh senátora dra O. Havelky na zrušení zákona o odkladu exekučního vyklizení
č. 369Návrh senátora Jakuba Janovského na doplnění zákona ze dne 11. května 1894, č. 126 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro veřejné sítnice a cesty, dále pro stavbu ke svádění nebo hrazení vody, podniknutou ve veřejném zájmu
č. 370Odpověď ministrů vnitra a sociální péče na naléhavou interpelaci senátora dra K. Brasse stran neodůvodněného vystěhování chudého nezaměstnaného z obecního nouzového bytu městské obce pražské (tisk 315)
č. 371Vládní návrh zákona o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. října 1918 do 13. července 1919 na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi pouze před duchovním správcem
č. 372Interpelace
č. 373Odpovědi na interpelace
č. 374Odpovědi na interpelace
č. 375Odpovědi na interpelace
č. 376Odpovědi na interpelace
č. 377Vládní návrh zákona o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů
č. 378Interpelace
č. 379Naléhavá interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra financí stran prodloužení lhůty k podání přiznání pro daň důchodovou a všeobecnou daň výdělkovou
č. 380Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 275), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní dohodě mezí republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14/1921 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost. vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č.233 Sb. z. a n.
č. 381Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 277), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne. 12. srpna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1936, čís. 243 Sb. z. a n.
č. 382Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 300), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda sjednaná výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262/1925 Sb. z. a n.)
č. 383Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 316), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řad, které byly podepsány v Římě dne 23. listopadu 1933
č. 384Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 360), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931, č. 79/1931 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 10. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. prosince 1936, č. 309 Sb. z. a n.
č. 385Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 361), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n.
č. 386Zpráva I. zahraničného výboru, II. národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu (tisk 362), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu obchodná smluva medzi republikou Československou a Australským sústátím, podpísaná v Prahe dňa 19. srpna 1936 a uvedená v dočasnú platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 13. novembra 1936, č. 334 Sb. z. a n.
č. 387Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Mukačevě ze dne 8. září 1936, čj. Nt VI 16/36-3, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vasila Popoviče, pro přestupek urážky na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 3454/1936 předs.)
č. 388Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Brně ze dne 25. listopadu 1936, č. j. TI X 249/35-44, za souhlas k trestnímu stíhání senátora M. Wellana pro §§ 1, 2 a 3 zákony čísto 124/24 Sb. z. a n. ve znění zákona č. 108 z r. 1933, po případě pro § 4 zák. č. 124/24 0 ochraně cti (č. 4004/1936 předs.)
č. 389Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Nitre zo dňa 13. októbra 1936, čj. Nt XII 29/36/3, za udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu sen. dr Mikuláša Pajora pre prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, č. 5 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 3734/1936 preds.)
č. 390Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního soudu v Bratislavě ze dne 2. října 1935, čj. Nt XII 119/35/4, za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátorů dr Josefa Budaye, dr Karola Krčméryho, dr Gejzu Fritza, dr Štefana Polyáka a dr Karola Mederlyho pro přestupek urážky na cti podle §u 1 zák. čís. 108/1933 (č. 911/1935 předs.)
č. 391Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Frýdlantě v Č. ze dne 3. června 1936, čj. Nt 147/36/2, za vydání senátora Josefa Wenderlicha k trestnímu stíhání pro přestupek pomluvy podle § 2 a pro přestupek utrhání na cti podle § 3 zák. čís. 108/33 Sb. z. a n. fič. 2840/1936 předs.)
č. 392Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 736), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (tisk 756)
č. 393Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 773) zákona o pojmenování české vysoké školy technické v Brně (tisk 781)
č. 394Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 774), kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (tisk 782)
č. 395Odpovědi na interpelace
č. 396Vládní návrh zákona o povinném ničení larev střečka hovězího
č. 397Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení veřejnonotářských řádů
č. 398Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 9937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 92. února 1937, č. 20 Sb. z. a n.
č. 399Zpráva imunitního výboru o žiadosti krajského súdu trestného v Prahe zo dňa 9. januára 1937, č. j. Nt XIX-1/37, za vydanie senátera Františka Paulusa k trestnému stíhaniu pre prečin proti bezpečnosti cti dľa §§ 1 a 2 zák. čís. 108/33 Sb. a. a n. (č.4376/1937 prez.)
č. 400Zpráva imunitního výboru o žádosti senátora Františka Paulusa ze dne 16. prosince 1936 proti senátoru Vojtěchu Dundrovi o provedení kárného řízení pro urážky na cti ve smyslu § 51 j. ř. (č. 1306/1936 předs.)

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP