Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 501Návrh senátorů R. Schmidta, K. Stellwaga, R. Tschakerta a Fr. Wernera na provedení bezodkladných pomocných opatření pro obce v soudních okresech Úštěk a Litoměřice, živelní pohromou těžce poškozené
č. 502Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 936) o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (tisk 980)
č. 503Odpovědi na interpelace
č. 504Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 915) zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 961)
č. 505Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 95), kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby (tisk 990)
č. 506Vládní návrh zákona o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým
č. 507Vládní návrh zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sadby a zkoušeni odrůd kulturních rostlin
č. 508Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 502) k vládnímu návrhu zákona o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních
č. 509Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 506) o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým
č. 510Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 451), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu 111. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. dubna 1937, č. 58 Sb. z. a n.
č. 511Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 465), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, podepsaná v Římě dne 31. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1937, č. 72 Sb. z. a n.
č. 512Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 469), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 28. května 1937a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 88 Sb. z. a n.
č. 513Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 470), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. Dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 87 Sb. z. a n.
č. 514Zpráva I. rozpočtového výboru, II. národohospodářského výboru o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky čís. 321, 357, 435, 453, 462, 463, 464)
č. 515Zpráva I. národohospodářského výboru, II. živnostensko-obchodního výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 504) k vládnímu návrhu zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
č. 516Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 505) k vládnímu návrhu zákona, kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby
č. 517Návrh senátora R. Bergmana na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, postiženému živelními pohromami
č. 518Návrh sen. K. Pfeiferové na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím průtrží mračen postiženým zemědělcům v okrese novobydžovském
č. 519Návrh senátora Pavla Rejmona na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v jednotlivých okresech kraje Mladá Boleslav
č. 520Návrh senátora V. Donáta na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou obce Nová Buková, okres Počátky
č. 521Odpovědi na interpelace
č. 522Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Berana, dr Meissriera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky (tisk 1012) na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění (tisk 1018)
č. 523Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky (tisk 1013) na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům v členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS. (tisk 1019)
č. 524Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 987) o branné výchově (tisk 1017)
č. 525Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 522) o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mičocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na vydání zákona, kterém se stanoví srážky z platů členů národního shromáždění
č. 526Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 523) o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členění obou sněmoven Národního shromáždění RČS
č. 527Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 933) o úsporných opatřeních personálních (tisk 1024)
č. 528Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1009) o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (tisk 1025)
č. 529Návrh senátorky Betty Karpíškové na poskytnutí okamžité podpory postiženým živelní pohromou v okrese Jílové u Prahy
č. 530Zpráva I. branného výboru, II. kulturního výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 524) k vládnímu návrhu zákona o branné výchově
č. 531Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 527) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních personálních
č. 532Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 528) k vládnímu návrhu zákona o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
č. 533Interpelace
č. 534Interpelace
č. 535Návrh senátora ing. Arnošta Wintra na vydání zákona, kterým se osvobozují dary a věnování pro účely obrany státu ode všech daní a poplatků
č. 536Interpelace
č. 537Odpovědi na interpelace
č. 538Odpovědi na interpelace
č. 539Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 179 Sb. z. a n.
č. 540Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 189 Sb. z. a n.
č. 541Vládní návrh, kterým se předkládá národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 23. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 28. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 200 3b. z. a n.
č. 542Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 31. července 193.7 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 201 Sb. z. a n.
č. 543Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 544Odpovědi na interpelace
č. 545Interpelace
č. 546Návrh senátorů W. Maixnera a V. Patzaka na účinnou podporu obcím v okresu Rokytnice v Orlických Horách, postiženým těžkými živelními škodami
č. 547Odpovědi na interpelace
č. 548Odpovědi na interpelace
č. 549Odpovědi na interpelace
č. 550Vládní návrh zákona o přísežných tlumočnících
č. 551Odpovědi na interpelace
č. 552Odpovědi na interpelace
č. 553Interpelácia senátora Füssyho ministrom vnútra a financií o odvodnení a kanalizcii Czilizközu a o bagrovaní príslušného úseku Dunaja
č. 554Odpovědi na interpelace
č. 555Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora L. Franka stran dvojjazyčných nápisů na základě mezinárodně zaručených zásad rovnosti (tisk 483/5)
č. 556Vládní návrh zákona o převzetí akcií Československé akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank
č. 557Interpelace
č. 558Odpovědi na interpelace
č. 559Vládní návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle či. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 8b. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936
č. 560Vládní návrh zákona o daňových úlevách na opravy domů
č. 561Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
č. 562Odpovědi na interpelace
č. 563Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 796) o zbraních a střelivu (tisk 1111)
č. 564Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda, sjednaná v Praze dne 4. června 1935 o zrušení či. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 14. listopadu 1928, čís. 163/1929 Sto. z. a n., a o zrušení ustanovení k článku 1, bod 4, k článku 1 a 2 a k článku 4 závěrečného protokolu k této smlouvě
č. 565Vládní návrh zákona o civilních inženýrech
č. 566Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva
č. 567Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 543)
č. 568Vládní návrh zákona, jímž se vydává advokátní řád
č. 569Vládní návrh zákona o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích
č. 570Vládní návrh zákona, kterým se Německá společnost věd a umění pro republiku Československou (Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Čechoslovakische Republik) přeměňuje v Německou akademii věd a umění pro republiku Československou
č. 571Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 28. prosince 1936, čj. Nt XIX 110/36, za udělení souhlasu k trestnímu stíhání sen. Františka Pauluse pro přečin podle §§ 1 a 2 zákona o ochraně cti čís. 108/33 Sb. z. a n. (č. 4339/37 předs.)
č. 572Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 560) o daňových úlevách na opravy domů
č. 573Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 561), kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
č. 574Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 566), kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva
č. 575Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 559), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XlV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936
č. 576Zpráva I. technicko-dopravného výboru, II. živnostensko-obchodného výboru, III. rozpočtového výboru k vládnemu návrhu zákona (tisk 556) o prevzatí akcií Čsl. akciovej plavebnej spoločnosti Dunajskej v Bratislave štátom od zúčastnených bánk
č. 577Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 541), kterým se předkládá národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 20. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 200 Sb. z. a n.
č. 578Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 540), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 189 Sb. z. a n.
č. 579Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 542), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 31. července 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 201 Sb. z. a n.
č. 580Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1100) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1938 (tisk 1140)
č. 581Zpráva I. zahraničného výboru, II. národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu (tisk 539), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a republikou Estonskou zo dňa 20. júna 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podpísaná v Tallinnu dňa 5. apríla 1937 a uvedená v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 9. júla 1937, č. 179 Sb. z. a n.
č. 582Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 564), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda, sjednaná v Praze dne 4. června 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. listopadu 1928, čís. 163/1929 Sb. z. a n., a o zrušení ustanovení k článku 1, bod 4, k článku 1 a 2 a k článku 4 závěrečného protokolu k této smlouvě
č. 583Návrh senátora ing. J. Havlína na vydání zákona o povinném evidenčním členství vysokoškolských inženýrů a inženýrů podle císařského nařízení ze dne 14. března 1917, č. 130 ř. z.
č. 584Návrh senátorů Rudolfa Pánka, prof. dr Miloty na vybudování státního léčebného ústavu, případně zřízení léčebného a studijního nemocničního oddělení pro potírání chorob srdce a cev a příbuzných nemocí se sídlem v Praze
č. 585Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 580) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona na rok 1938
č. 586Interpelace
č. 587Odpovědi na interpelace
č. 588Interpelace
č. 589Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1145), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1158)
č. 590Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1124), kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (tisk 1164)
č. 591Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1123) o úsporných opatřeních personálních (tisk 1169)
č. 592Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1106), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (tisk 1170)
č. 593Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1107), jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel (tisk 1171)
č. 594Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1117), kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 4533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. Il. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n (tisk 1172)
č. 595Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1166) o kartelovém poplatku (tisk 1173)
č. 596Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1112) o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků (tisk 1174)
č. 597Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1104), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 1175)
č. 598Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1105), kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet (tisk 1176)
č. 599Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1108) o dani z limonád, minerálních a sodových vod (tisk 1177)
č. 600Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1116), kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n. o dani z piva (tisk 1178)

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP