Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 601Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1110) o náhradě podle zákona o stavebním ruchu (tisk 1190)
č. 602Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 589) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 603Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1181), kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 1191)
č. 604Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1182) zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1194)
č. 605Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 590) k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi
č. 606Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1179) o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 1189)
č. 607Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1180) o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 1186)
č. 608Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. ústavně-právního výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 591) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních personálních
č. 609Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 592) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých
č. 610Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 593) o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel
č. 611Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 594) o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 25. září 1999, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n.
č. 612Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 595), k vládnímu návrhu zákona o kartelovém poplatku
č. 613Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 596) k vládnímu návrhu zákona o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků
č. 614Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 597) k vládnímu návrhu zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
č. 615Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 598) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet
č. 616Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 599) k vládnímu návrhu zákona o dani z limonád, minerálních a sodových vod
č. 617Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 600), o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva
č. 618Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 601) k vládnímu návrhu zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
č. 619Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 603) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
č. 620Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru, II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 604) o vládním návrhu zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24, června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
č. 621Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 606) k vládnímu návrhu zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
č. 622Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 607) k vládnímu návrhu zákona o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech
č. 623Interpelace
č. 624Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora V. Mikulíčka ve věci učitele Fr. Kružíka z Heraltic, okr. Třebíč, který zbil ve škole jedenáctiletou žačku Jiřinu Žampovou (tisk 536/1)
č. 625Interpelace
č. 626Odpovědi na interpeace
č. 627Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou; podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938 č. 9 Sb. z. a n.
č. 628Odpovědi na interpeace
č. 629Interpelace
č. 630Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932, č. 1351932 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1: října 1937, č. 15 Sb. z, a n. ai 1938
č. 631Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva pozměňující ujednání ze dne 26: června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 22. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. ledna 1938, č. 17 Sb. z. a n.
č. 632Vládní návrh zákona, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel)
č. 633Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 634Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednaná výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937
č. 635Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1937
č. 636Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze
č. 637Interpelace
č. 638Odpovědi na interpelace
č. 639Interpelace
č. 640Odpovědi na interpelace
č. 641Odpovědi na interpelace
č. 642Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Litoměřicích ze dne 23./10. 1937, čj. Nt XII 131/37, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Roberta Tschakerta pro přečin podle § 14/1, 5, § 18 č. 2 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 6391/1937 předs.)
č. 643Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v České Lípě ze dne 28./4. 1937, č. j. Nt VIII 76/37/2, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ant. Pfrognera, podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 5259/1937 předs.)
č. 644Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934. v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a
2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě
č. 645Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol (V) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 (č. 40/1934 Sb. z. a n.), podepsaný ve Varšavě dne 21. února 1938 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. února 1938, č. 37 Sb. z. a n.
č. 646Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 632), jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dno 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel)
č. 647Odpovědi na interpelace
č. 648Interpelace
č. 649Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 627), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou, podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938, č. 9 Sb. z. a n.
č. 650Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 630), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932, č. 135/1932 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. října 1937, č. 15 Sb. z. a n. ai 1938
č. 651Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 631), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva pozměňující ujednání ze dne 25. června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 22. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. ledna 1938, č. 17 Sb. z. a n.
č. 652Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. rozpočtového výboru, III. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 633), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technickohospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 653Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 634), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednaná výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937
č. 654Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 635), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1937
č. 655Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 636), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze
č. 656Usnesení poslaneckej snemovni o vládnom návrhu zákona (tisk 1260) o úľavách pri splácaniu pohľadávôk za niektorými zemedelcami (tisk 1262)
č. 657Usnesení poslaneckej snemovni o vládnom návrhu zákona (tisk 1261), ktorým sa znovu čiastočne mení vládne nariadenie zo dňa 31. marca 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemedelskom vyrovnavacom riadení, a dávajú ustanovenie o dočasných opatreniach v exekučnom a konkurznom riadeniu proti zemedelcom, ktorých návrh na vyrovnanie nebol v zemedelskom vyrovnavacom riadeniu prijatý (tisk 1263)
č. 658Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1251), jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (tisk 1268)
č. 659Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1212), o dopravních značkách pro silniční dopravu (tisk 1255)
č. 660Zpráva I. národohospodárskeho výboru, II. ústavne-právneho výboru o usnesení poslaneckej snemovni (tisk 656) k vládnemu návrhu zákona o úľavách pri splácaniu pohľadávôk za niektorými zemedelcami
č. 661Zpráva I. národohospodárskeho výboru, II. ústavne-právneho výborus o usnesení poslaneckej snemovni (tisk 657) k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa znovu čiastočne mení vládne nariadenie zo dňa 31. marca 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemedelskom vyrovnavacom riadení, a dávajú ustanovenie o dočasných opatreniach v exekučnom a konkurznom riadeniu proti zemedelcom, ktorých návrh na vyrovnanie nebol v zemedelskom vyrovnavacom riadeniu prijatý
č. 662Zpráva I. zahraničního výboru, II. sociálně-politického výboru o vládním návrhu (tisk 644), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a
2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě
č. 663Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 645), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol (V) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 (č. 40/1934 Sb. z. a n.), podepsaný ve Varšavě dne 21. února 1938 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. února 1938, č. 37 Sb. z. a n.
č. 664Zpráva I. branného výboru, II. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 563) k vládnímu návrhu zákona o zbraních a střelivu
č. 665Interpelace
č. 666Návrh senátorů O. Javornického, dr A. Miloty na doplnění zákona o osmihodinné době pracovní v podniku československých státních a soukromých železnic pro zaměstnance služby dopravní
č. 667Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, podepsaná v Berlíně dne 21. října 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. prosince 1937, č. 45 Sb. z. a n. z roku 1938
č. 668Odpovědi na interpelace
č. 669Interpelace
č. 670Interpelace senátora L. Franka na pana ministerského předsedu o neuspokojivé odpovědi pana ministra vyučování na interpelaci tisk 545/11 stran přiškolení a odnárodňování německých dětí v českých menšinových školách
č. 671Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1252) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (tisk 1284)
č. 672Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. ústavně-právního výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 659) k vládnímu návrhu zákona o dopravních značkách pro silniční dopravu
č. 673Interpelace
č. 674Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1149) o poplatkovém ekvivalentu (tisk 1264)
č. 675Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 658) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání
č. 676Vládní návrh zákona o gremiích porodních asistentek (porodních pomocnic)
č. 677Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 674) k vládnímu návrhu zákona o poplatkovém ekvivalentu
č. 678Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 800), jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (tisk 1314)
č. 679Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1312) o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách (tisk 1320)
č. 680Zpráva I. zahraničního výboru, II. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 671) k vládnímu návrhu zákona o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví
č. 681Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 678) k vládnímu návrhu zákona, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům
č. 682Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 679) k vládnímu návrhu zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách
č. 683Návrh sen. Jána Jurigu na udelenie podpory pre pohorelých v obci Revúcej
č. 684Návrh senátorů Thoře, Ing. Havlína, J. Slámy na vydání zákona, kterým se upravuje zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n., o obecním zřízení
č. 685Návrh senátorů Ing. Havlína, Thoře, dr Matouška, Slámy na vydání zákona, kterým se upravuje a doplňuje nařízení vlády ze dne 17. prosince 1920, č. 667 /1920 Sb. Z. a n., o zadávání státních dodávek a prací (Zadávací řád)
č. 686Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 565) o civilních inženýrech
č. 687Odpovědi na interpelace
č. 688Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberií, podepsaná v Paříži dne 21. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1938, Č. 80 Sb. z. a n.
č. 689Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná dne 7. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. dubna 1938, č. 69 Sb. z. a n., s dodatkovým protokolem
č. 690Interpelace
č. 691Návrh senátora Hokkyho na zmenu §§ 58 a 85 berného zákona
č. 692Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1290), jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. května 1936, č. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (tisk 1305)
č. 693Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 692) o vládním návrhu zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. května 1936, č. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
č. 694Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 570), kterým se Německá společnost věd a umění pro republiku Československou (Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Čechoslovakische Republik) přeměňuje v Německou akademii věd a umění pro republiku Československou
č. 695Návrh senátorů O. Javornického, J. Hubky, R. Pánka na doplnění zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 267 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních
č. 696Interpelace
č. 697Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci umístění českých škol v některých pohraničních krajích (tisk 586/4)
č. 698Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 688), kterým se předkládá Národním shromážděni k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberii, podepsaná v Paříži dne 21. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1938, č. 80 Sb. z. a n.
č. 699Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 689), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná dne 7. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. dubna 1938, č. 69 Sb. z. a n., s dodatkovým protokolem
č. 700Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1341) o soustavě drobných peněz (tisk 1352)

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP