Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 701Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1313), jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování déle sloužících poddůstojníků (tisk 1348)
č. 702Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 700) k vládnemu návrhu zákona o sústave drobných peňazí
č. 703Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 701) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování déle sloužících poddůstojníků
č. 704Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátorů Rudolfa Pánka, prof. dr Miloty (tisk 584) na vybudování státního léčebného ústavu, případně zřízení léčebného a studijního nemocničního oddělení pro potírání chorob srdce a cév a příbuzných nemocí se sídlem v Praze
č. 705Návrh senátorů F. Molíka, J. Marchy, J. Měchury na poskytnutí státní pomoci postiženým pomrznutím vinic a květů stromů a zničením tak úrody na okresech: Moravský Krumlov, Znojmo, Mikulov, Židlochovice, Hustopeč, Hodonín a okolních
č. 706Interpelace
č. 707Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o filmech mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 18. května 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. května 1338, č. 113 Sb. z. a n.
č. 708Návrh senátora dr Szilassyho na zmenu berného zákona
č. 709Interpelace
č. 710Odpovědi na interpelace
č. 711Interpelace
č. 712Odpovědi na interpelace
č. 713Vládní návrh zákona, kterým se uvádějí pro území Podkarpatské Rusi v platnost některé zákony školské
č. 714Vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku, spravovaného ředitelstvím státních železáren a oceláren na Slovensku v Podbrezové, státním báňským ředitelstvím v Rožňavě, státní báňskou správou v Železníku a státním báňským ředitelstvím v Petřvaldě
č. 715Interpelace
č. 716Interpelace
č. 717Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu změna dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1923, sjednaná výměnou dopisů ze dne 1. července 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláąkou ze dne 22. července 1933, č. 155 Sb. z. a n.
č. 718Vládou odvoláno
č. 719Odpovědi na interpelace
č. 720Interpelace
č. 721Odpovědi na interpelace
č. 722Vládní návrh zákona, jímž se prodlužuje na berní rok 1938 účinnost části druhé, čl. 6 zákona ze dne 2. července 1936, č. 226 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
č. 723Návrh senátorů J. Adama, J. Machovského na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami na politických okresech: Německý Brod, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou
č. 724Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu doplnění čl. 6 obchodní smlouvy československo-australské, podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. srpna 1936, notami, vyměněnými v Sydney dne 13. dubna 1938
č. 725Netištěno
č. 726Netištěno
č. 727Netištěno
č. 728Návrh senátora Antona Hancku na udelenie podpory pre pohorelcov v obci Stražov, okres Žilina
č. 729Návrh senátorů Jos. Svobody, V. Mikulíčka na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům v Kostelci n. Č. L. a okolí, postiženým živelní katastrofou
č. 730Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 26. srpna 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 2. září 1938 č. 170 Sb. z. a n.
č. 731Netištěno
č. 732Návrh senátora Aloise Kříže na poskytnutí pomoci živelní katastrofou postiženým na Českobudějovicku
č. 733Návrh senátorů Viléma Brodeckého, Betty Karpíškové na poskytnutí podpor osobám poškozeným živelní katastrofou v Kostelci nad Černými lesy a okolí
č. 734Návrh senátorky Emy Koutkové na poskytnutí podpory obcím a jednotlivcům postiženým povodní na Náchodsku a Broumovsku
č. 735Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1937 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 736Netištěno
č. 737Netištěno
č. 738Netištěno
č. 739Usnesenie poslaneckej snemovne o návrhu poslancov Andreja Hlinku, Karola Sidora, dra Martina Sokola a dra Jozefa Tisu (tlač 1429) na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny (tlač 1432)
č. 740Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Révaye (tisk 1433) na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny (tisk 1434)
č. 741Zpráva ústavno-právneho výboru k usneseniu poslaneckej snemovne (tlač 739) o návrhu poslancov Andreja Hlinku, Karola Sidora, dr Martina Sokola a dr Jozefa Tisu na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny
č. 742Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) o návrhu poslance Juliana Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny
č. 743Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Táboře ze dne 15. července 193 č. Nt II 102/38 za souhlas k trestnímu stíhání sen. Jana Jiřího Krejčího pro přečin podle § 18 č. 2 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n. (č. 8400/1938 předs.)
č. 744Vládní návrh zákona o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru
č. 745Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 744) o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru
č. 746Netištěno
č. 747Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 1. října 1937 č. j. Nt III 3/37 za vydání senátora Ing. Josefa Havlína k trestnímu stíhání pro přestupek urážky na cti podle §§ 1 a 2 zák. č. 108/33 (č. 6317/1937 předs.)
č. 748Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Plzni ze dne 9. listopadu 1936 č. j. T IX 2010/36 za souhlas k trestnímu stíhání sen. Frant. Pechmana pro přest. § 10 event. § 6 č. 3 zák. 89/1896 ř. z. a § 6 vlád. nař. č. 163/1935 Sb. z. a n. (č. 3905/1936 předs.)
č. 749Usnesenie poslaneckej snemovne o vládnom návrhu ústavného zákona (tlač 1437) o zmene ústavy republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej (tlač 1438)
č. 750Zpráva ústavně-právního výboru o usneseniu poslaneckej snemovne (tlač 749) k vládnemu návrhu ústavného zákona o zmene ústavy republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej
č. 751Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1440), kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (tisk 1443)
č. 752Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1441), kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1444)
č. 753Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 751) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové
č. 754Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 752) k vládnímu návrhu zákona, kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 755Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1448) o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky (tisk 1449)
č. 756Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 755) k vládnímu návrhu zákona o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP