Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 101Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 5) o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n./L.
č. 102Interpelace
č. 103Odpovědi na interpelace
č. 104Návrh senátora Karla Kreibicha a dra Boh. Šmerala na zrušení vládního nařízení ze dne 21. prosince 1935, čís. 238 Sb. z. a n., a nahrazení jeho znění
č. 105Návrh senátora dr Otakara Base, aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje ustanovení § 13 zákona ze dne 10. července 1933, čís. 126 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují tiskové zákony
č. 106Návrh senátora Aloise Kříže na změnu některých ustanovení vládních nařízení č. 74 a č. 75 ze dne 24. května 1928 o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a o poskytování podpor při živelních pohromách
č. 107Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 77) k vládnímu návrhu zákona o spotřební dani z kyseliny octové
č. 108Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 78) k vládnímu návrhu zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta
č. 109Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 85 ) o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů
č. 110Zpráva národohospodářského výboruo usnesení poslaneckej snemovne (tisk 96) k usnesení senátu (tisk 42 a 69) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932
č. 111Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 95) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích
č. 112Vládní návrh zákona, jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách
č. 113Odpovědi na interpelace
č. 114Interpelace
č. 115Návrh senátora Nedvěda na vydání zákona o mimořádné nouzové výpomoci pro nezaměstnané v zimním období 1936
č. 116Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů Václava Donáta, Františka Tomáška, F. F. Plamínkové, Aloise Roudnického, Josefa Thoře a Theodora Hackenberga (tisk 89) na vydání zákona, kterým se prohlašuje den 7. března za každoroční státní svátek
č. 117Návrh senátorů K. Rušavého, K. Riedla, aby byl vydán zákon, jímž se mění zákon ze dne 13. května 1928, č. 39 Sb. z. a n., o ochraně domácího trhu práce
č. 118Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 64), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
č. 119Zpráva imunitného výboru o žiadosti Krajského súdu v Plzni zo dňa 7. júna 1935, č. j. TI. 15/35--8 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora ing. Arnošta Wintra a pre prečin podla § 1 a 2 zák. zo dňa 28. júna 1933, č. 1O8 Sb. z. a n. o ochrane cti (čís. 14126/1935 preds.)
č. 120Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Chustu ze dne 17. července 1935, čj. T II 680/35-3, za vydání senátora Karla Hokkyho za účelem trestního stíhání pro přestupek utrhání na cti, resp. pomluvy podle § 3, event. § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. (č. 337/1935 předs.)
č. 121Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Frývaldově ze dne 27. srpna 1935, č. j. Nt 293/ 35/2, za vydání senátora Karla Dresla k trestnímu stíhání podle §2 zákona č.108/1933 Sb. z. a n. o ochraně cti (č. 409/1935 předs.)
č. 122Zpráva imunitného výboru o žiadosti Krajského súdu v Strakonicích zo dňa 26. XI. 1935 čís. T.749/33 za súhlas k trestnému stíhaniu člena senátu N. S. Karly Pfeiferovej pre priestupok podľa § 2 zák. zo dňa 15. XI. 1867 ř. z. (čís. 1064/1935 preds.)
č. 123Zpráva imunitného výboru o žiadosti Okresného úradu v Gelnici zo dňa 26. novembra 1935, č. j. 1334/1935 priest., aby bolo dané svolenie k trestnému stihaniu senátora Zigmunda Keila pre priestupok dľa § 2 zák, č. 70/1934 Sb. z. a n. (čís. 1114/1935 preds.)
č. 124Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského jako kmetského soudu v Liberci ze dne 6. prosince 1935, č. j. Nt 84/35-12 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Wenderlicha pro přestupek §§ 4 a 13 zákona č. 124/24 ve znění zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 1186/1935 předs.)
č. 125Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 30. prosince 1935, č. j. Nt V 94/35 za vydání senátora Gabriela Steinera k trestnímu stíháná pro přečin § 14 čís. 5, přečin dle § 18 čís. 1, 3 a zločin dle § 15 čís. 3, zákona čís. 50/23 Sb, z. a n. na ochranu republiky (č. 1582/1936 předs.)
č. 126Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.
č. 127Návrh senátora Antóna Hancku na udelenie podpory pohorelcom v Belej pri Varíne, okres Žilina na Slovensku
č. 128Vládní návrh zákona o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem
č. 129Interpelace
č. 130Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XlX 37/35/4, za vydání senátora dra Antonína Kloudy, k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 707/1935 předs.)
č. 131Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XlX 34/35/4, za vydání senátora Jiřího Pichla k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 703/1935 předs.)
č. 132Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XIX 36/35/4, za vydání senátora Václava Klofáče k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 709/1935 předs.)
č. 133Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XlX 35/35/6, za vydání senátora Emila Špatného k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 710/1935 předs.)
č. 134Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 11. listopadu 1935, čj. Nt XII 1/35/1, za souhlas k trestnímu stíhání senátorky Karly Pfeiferové pro zločin § 197, 200, 203 tr. z. (čís. 1394/1935 předs.)
č. 135Naléhavá interpelace senátorů E. Enhubera, L. Franka, H. Liehma na pana ministra financí stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 24. ledna 1936, č.10 Sb. z. a n., čímž poplatníkům způsobena škoda
č. 136Návrh senátorů Jos. Hubky, Jind. Nentvicha, dr Jana Soboty, H. Müllera, aby byl vydán zákon o učňovských školách
č. 137Návrh senátorů Karla Riedla, Emila Špatného, inž. Karla Marušáka, aby bylo vydáno vládní nařízení k zák. ze dne 15. dubna 1920 č. 333 Sb. z. a n. o náhradě škody obětem politické persekuce za války 1914 -1918 ve smyslu § 4 tohoto zákona a na základě zmocňovacího zákona ze dne 15. dubna 1920 č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou
č. 138Návrh senátorů Karla Riedla, inž. Karla Marušáka, Václava Sladkého ve věci zřízení systemisovaných míst pro dozorčí orgány cenové služby u zemských a krajinských úřadů a na prozatímní úpravu smluvního poměru těchto zaměstnanců podle nyní platných zákonitých ustanovení a podle důležitosti služby
č. 139Odpovědi na interpelace
č. 140Interpelace sen. Tomáše Dytrycha na pana ministra financí ve věci zrušení katastrálního měřičského úřadu v Bučovicích
č. 141Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Frant. Uhlíře, dra Neumana, Al. Bábka a Vl. Polívky (tisk 49) na novelisaci §u 23 zákona ze dne 14. května 1869, čís. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (tisk 293)
č. 142Návrh senátorů inž. Havlína, J. Kvasničky, dra Reháka a dra Budaye na vydání zákona, jimž se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 143Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech
č. 144Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 6. června 1924, č. 128 Sb, z. a n., o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách
č. 145Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 289) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (tisk 314)
č. 146Návrh senátora Václava Klofáče, na vydání zákona o zastupování předsedy a členů vlády (ministrů)
č. 147Návrh senátorov Dr. Ing. J. Botto, Ad. Šelmeca na vybudovanie železničnych spojiek 1. medzi Dobšinou a železničnou tratou Červená Skala-Margecany, 2. medzi tratiami Červená Skala-Margecany a Bohumín-Košice a 3. medzi Turňou n. B. a traťou Plešivec-Dobšiná a medzi staniciami Muráň a Tisovec
č. 148Naléhavá interpelace senátora Emila Enhubera na pana ministra financí stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 30. ledna 1936, č. 28 Sb. z. a n.
č. 149Zpráva I. kulturního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 112), jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách
č. 150Interpelace
č. 151Odpovědi na interpelace
č. 152Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně ze dne 22. ledna 1936, č. j. Tk VI 51/34-32, za souhlas k trestnímu stíhání senátorky Karolíny Pfeiferové pro přečiny podle § 18, odst. 2. a 3., a § 14, odst. 1. a 5. a pro zločin dle § 16, odst. 2. zákona na ochranu republiky (čís. 1907/1936 předs.)
č. 153Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 338) zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, číslo 142 Sb, z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 357)
č. 154Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 334) o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (tisk 355)
č. 155Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 329) zákona o stavebním ruchu (tisk 363)
č. 156Usnesení o poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 350), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 364)
č. 157Vládní návrh zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
č. 158Zpráva I. kulturního výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 141) o návrhu poslanců Frant. Uhlíře, dra Neumana, Al. Bábka a VI. Polívky na novelisaci §u 23 zákona ze dne 14. května 1869, čís. 62 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných
č. 159Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 145) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem
č. 160Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 153) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění nebo doplňuji některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
č. 161Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 155) k vládnímu návrhu zákona o stavebním ruchu
č. 162Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 156) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 163Zpráva živnostensko-obchodního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 128) o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem
č. 164Návrh senátorů dra Matouška, ing. Havlína, dra Budaye na vydání zákona o pozbývání státního občanství a práva domovského občanů, kteří v zahraničí vyvíjejí činnost republice Československé nepřátelskou
č. 165Návrh senátora ing. A. Wintra na novelisaci zákona ze dne 28. prosince 1932 č. 204 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních
č. 166Návrh senátora V. Klofáče, aby byl vedle zákona na obranu státu vydán zákon o státním území pohraničním
č. 167Odpověď ministra financí na naléhavou interpelaci senátorů E. Enhubera, L. Franka, H. Liehma stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 24. ledna 1936, č. 10 Sb. z. a n., čímž poplatníkům způsobena škoda (tisk 135)
č. 168Zpráva I.sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 154) k vládnímu návrhu zákona o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém
č. 169Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 157), jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
č. 170Interpelace
č. 171Vládní návrh zákona o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu
č. 172Odpověď ministra financí na naléhavou interpelaci senátora Emila Enhubera stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 30. ledna 1936, č. 28 Sb. z. a n. (tisk 148)
č. 173Odpovědi na interpelace
č. 174Návrh senátora Hokkyho na úpravu štátneho občianstva
č. 175Interpelace
č. 176Odpověď ministra sociální péče a ministra železnic na interpelaci senátorů Otakara Javornického a Antonína Šolce věci soustavného porušování zákonných nařízení o 8 hodinové době pracovní (tisk 74/1)
č. 177Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 143), kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech
č. 178Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 159), kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštěni politických stran (tisk 385)
č. 179Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Jesenici ze dne 3. března 1936, č. j. Nt 49/36, za vydání senátora Karla Schössera k trestnímu stíhání pro přestupek zákona na ochranu cti, č. 108/33 Sb. z. a n., (č. 2212/1936 předs.)
č. 180Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 25. ledna 1936, č. j. Nt XIX 1/36-4, za vydání senátora Otakara Javornického k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (čís. 1796/1936 předs.)
č. 181Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 27. listopadu: 1935, č. j. Nt. XVIII.402/35/7, za vydání senátora Jána Pociska k trestnímu stíhání pro přečin podle §§ 2 a 3 zákona na ochranu cti, č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 2168/1936 předs.)
č. 182Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 171) o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu
č. 183Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 370) zákona o obraně státu (tisk 400)
č. 184Unesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 373), jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (tisk 394)
č. 185Interpelace
č. 186Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 9.dubna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, čís. 106 Sb. z. n.
č. 187Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n.
č. 188Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 184) o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky
č. 189Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 178), kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran
č. 190Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. branného výboru k vládnímu návrhu zákona o obraně státu
č. 191Usnesení poslanecké sněmovny o iniciativním návrhu poslanců dr J. B. Kozáka, V. Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, B. Staška a I. Kirpalové (tisk 254) na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (tisk 417)
č. 192Odpovědi na interpelace
č. 193Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 47), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci
č. 194Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, J. Adama a J. Sechtra na poskytnutí státní podpory poškozeným živelní pohromou na Německobrodsku
č. 195Návrh Senátorů Františka Pechmana, Josefa Thoře a Jana Horáka na vydání zákona o učňovských školách
č. 196Návrh senátorů J.Trnobranského a F.Paulusa, aby zákonem byly služební a pracovní poměry osob v postavení obchodních cestujících, zástupců, jednatelů a podobných zaměstnání
č. 197Vládní návrh zákona o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou
č. 198Interpelace
č. 199Odpovědi na interpelace
č. 200Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 473) o půjčce na obranu státu (tisk 475)

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP