Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 401 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Hradci Králové ze dne 12./9. 1936 čj. Nt 27/36/3 za vydání senátora dr Jana Soboty k trestnímu stíhání pro přestupek zákona na ochranu cti č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 3469/1936 předs.)
č. 402Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského trestního soudu v Praze ze dne 16./7. 1936 čj. Nt XIX 936/2 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Msgra Aloise Roudnického pro přečin podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/33 o ochraně cti (č. 3202/1936 předs.)
č. 403Usnesení poslanecké sněmovny a vládním návrhu zákona (tisk 787), jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n. (tisk 794)
č. 404Interpelace
č. 405Návrh sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Fr. Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S.
č. 406Zpráva kulturního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 393) k vládnímu návrhu zákona o pojmenování české vysoké školy technické v Brně
č. 407Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 392) k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplnuje zákon zo dňa 9. júna 1932, č. 94 Sb. z. a n., o novej sústave drobných peňazí
č. 408Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 394) k vládnímu návrhu zákona, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu
č. 409Odpověď ministra financí na naléhavou interpelaci sen. E. Enhubera stran prodloužení lhůty k podání přiznání pro daň důchodovou a všeobecnou daň výdělkovou (tisk č. 379)
č. 410Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 403) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n.
č. 411Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Plzni ze dne 22./7. 1936 čj. Nt XI 28/36-2 za vydání sen. Ant. Pfrognera pro přečin podle § 14 čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n. (č. 3208/1936 předs.)
č. 412Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Bezdružicích ze dne 14./9. 1936 čj. T 279/36-3 za souhlas k trestnímu stíhání senátorů Ant. Pfrognera a L. Franka pro přestupek podle §u 3 a 19 shrom. zák. čís. 135/67 ř. z. (č. 3427/1936 předs.)
č. 413Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Mostě ze dne 9./12. 1936 čj. Nt 159/36 za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Antonína Pfrognera pro přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (č. 4110/1936 předs.)
č. 414Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Mostě ze dne 9./12. 1936 čj. Nt XI 166/36 za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Ant. Pfrognera pro přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (č. 4111/1936 předs.)
č. 415Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Fr. Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera (tisk 405) na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S.
č. 416Zpráva ústavne-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 371) o platnosti sňatkov uzavretých v dobe od 28. októbra 1918 do 13. júla 1919 na území Slovenska alebo Podkarpatskej Rusi len pred duchovným správcom
č. 417Interpelace
č. 418Interpelace
č. 419Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18, února 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. února 1937, č. 25 Sb. z. a n.
č. 420Usnesení poslanecké sněmovny k návrhu poslanců Fr. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Fr. Uhlíře, O. Otáhala, K. Chalupy a I. Kirpalové (tisk 512) na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (tisk 802)
č. 421Odpovědi na interpelace
č. 422Zpráva národohospodářského výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 396) o povinném ničení larev střečka hovězího
č. 423Interpelace
č. 424Odpovědi na interpelace
č. 425Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník
č. 426Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Národného shromaždenia republiky Československej (tisk 798) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 243 a 317), ktorým sa zavádza preukaz spôsobilosti pre živnost hostinskú a výčapnícku v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 809)
č. 427Interpelace
č. 428Odpovědi na interpelace
č. 429Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora J. Kvasničky v záležitosti zabezpečení přejezdů místních drah v zalidněných obcích (tisk 354/1)
č. 430Interpelácia senátora Hokkyho vláde o vyplácaní vkladov ukladaných u bývalej uhorskej poštovej sporiteľne
č. 431Vládní návrh uvozovacího zákona k zákonu o tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve sporných věcech právních (zákonu o soudní příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu
č. 432Interpelace
č. 433Návrh senátorov Ad. Šelmeca a dr Ed. Bačinského na vybudovanie ochranných hrádz na ľavom brehu rieky Latorice
č. 434Odpovědi na interpelace
č. 435Návrh senátora Füssyho na rýchle, radikálne a účinné podporovanie zemedelcov, postižených ničivými jarnými povodňami, poskytovaním osiva, daňových úľav a bezodkladným zastavením exekúcií
č. 436Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. května 1933, podepsaná v Praze dne 2. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. dubna 1937, č. 54 Sb. z. a n.
č. 437Vládní návrh zákona, kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku, dotčeném změnou státoprávních poměrů
č. 438Interpelace
č. 439Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 749) o nejvyšším správním soudě (tisk 837)
č. 440Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra veřejných prací stran katastrofálních následků sesouvání půdy v Jílovém u Podmokel, okres Děčín
č. 441Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 377) o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů
č. 442Zpráva I. kulturního výboru, II. sociálně-politického výboru, IIl. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 420) k návrhu poslanců Fr. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Fr. Uhlíře, O. Otáhala, K. Chalupy a I. Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměru školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům)
č. 443Zpráva živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 426) k usnesení senátu N. S. R. Čs. o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zavádza preukaz spôsobilosti pre živnost hostinská a výčapnícku v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej
č. 444Interpelace
č. 445Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. ústavně-právního výboru, III. sociálně-politického výboru, IV. branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 359) k vládnímu návrhu zákona o drahách (železniční zákon)
č. 446Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 851) o vojenském polním trestním řízení (tisk 880)
č. 447Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 437), kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů
č. 448Návrh senátorů Karla Riedla, ing. Karla Marušáka na zvýšení počtu systemisovaných míst strojníků, šoférů a topičů u zemských úřadů pro státní silniční správu
č. 449Interpelace
č. 450Odpovědi na interpelace
č. 451Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu III. dodatkový protokol k obchodní a platební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. dubna 1937, č. 58 Sb. z. a n.
č. 452Interpelace
č. 453Návrh sen. M. Fritsche na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory obcím postiženým povodní v údolí Odry a na bezodkladnou regulaci Odry
č. 454Odpovědi na interpelace
č. 455Interpelace
č. 456Odpovědi na interpelace
č. 457Interpelace
č. 458Interpelace
č. 459Interpelace
č. 460Odpovědi na interpelace
č. 461Vládní návrh zákona o některých opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
č. 462Návrh sen. Antona Hancku na udelenie podpory pre pohorelých v obci Fačkov, okres Žilina
č. 463Návrh sen. Antona Hancku na udelenie podpory pre pohorelých v obci Lieskovec n./Kysucou, okres Kys. Nové Mesto
č. 464Návrh sen. Antony Hancku na udelenie podpory pre pohorelých v obci Belá pri Varíne, okres Žilina
č. 465Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, podepsané v Římě dne 31. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1937, č. 72 Sb. z, a n.
č. 466Vládní návrh zákona, kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 3b. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. (opiový zákon)
č. 467Zpráva I. branného výboru, II. ústavne-právneho výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 446) k vládnemu návrhu zákona o vojenskom poľnom trestnom pokračovaní
č. 468Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny(tisk 439) k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě
č. 469Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. května 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. Sb. z. a n.
č. 470Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 87 Sb. z. a n.
č. 471Návrh senátora Maxmiliána Rohleny na poskytnutí státní podpory poškozeným živelní katastrofou v Obci Sedleci na Vysokomýtsku
č. 472Návrh senátorů dr J. Soboty, T. Dytrycha na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obce Slavíkov v politickém okresu náchodském a obcím Poříčí u Hronova a Horní Radechové, okr. Náchod, postiženým živelní pohromou
č. 473Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 898) zriadení vysokej školy technickej v Košiciach (tisk 932)
č. 474Odpovědi na interpelace
č. 475Interpelace
č. 476Odpovědi na interpelace
č. 477Odpovědi na interpelace
č. 478Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 914) o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937 (tisk 959)
č. 479Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 466), kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 Sb. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. (opiový zákon)
č. 480Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru k vládnímu návrhu (tisk 436), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1923 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. května 1933, podepsaná v Praze dne 2. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. dubna 1937, č. 54 Sb. z. a n.
č. 481Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 398), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. února 1937, č. 20 Sb. z. a n.
č. 482Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 419), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. února 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. února 1937, č. 25 Sb. z. a n.
č. 483Interpelace
č. 484Návrh senátora dra Otakara Base, aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje zákon proti nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, čís. 111 Sb. z. a n.
č. 485Interpelace
č. 486Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských
č. 487Interpelace
č. 488Odpovědi na interpelace
č. 489Návrh senátorov Steinera, Fidlíka, Kreibicha na bezodkladné poskytnutie podpory gazdom a zemedelským delníkom postiženým krupobitím v okresoch Želíz a Parkán
č. 490Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisíc 478) k vládnímu návrhu zákona o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937
č. 491Zpráva I. kultúrneho výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 473) k vládnemu návrhu zákona o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach
č. 492Zpráva ústavne-právneho výboru k vládnemu návrhu zákona tisk (461) o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej
č. 493Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 397), jímž se mění a doplňuji některá ustanovení veřejnonotářských řádů
č. 494Návrh senátora V. Sehnala na poskytnutí pomoci obyvatelstvu obcí Staré Smrkovice, Nevrátice a Chomutice v okresu Nový Bydžov postiženým krupobitím
č. 495Návrh senátora Josefa Sechtra na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím v okrese Jílové a Praha-Venkov
č. 496Návrh senátora Aloise Kříže na poskytnutí pomoci poškozeným živelní pohromou v obcích Římov, Stropnice a okolí v pol. okresu českobudějovickém
č. 497Interpelace
č. 498Zpráva I. kulturního výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 486), kterým se mění zákon ze dne 93. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských
č. 499Interpelace
č. 500Interpelace

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP