Digitální knihovna

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé
1946 - 1948


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8   9  10  11  12   13

č. 1Návrh poslanců O. Smejkala, A. Gottvalda a soudruhů na vydání zákona o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
č. 2Interpelace poslanců dr J. Veverky, Jar. Hladkého, V. Holuba, J. Kubáta, M. Sedláka a soudruhů ministru vnitra ve věci provádění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb. o úpravě československého státního občanství.
č. 3Vládní návrh. Zákon ze dne............1946, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
č. 4Návrh poslanců Augustina Klimenta, Josefa Jury a soudruhů na vydání zákona o trestní ochraně znárodněných podniků a podniků pod národní správou.
č. 5Vládny návrh. Zákon zo dňa......., ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dna 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dna 17. júla 1928, č. 124 Sb.
č. 6Vládní návrh. Zákon ze dne........1946 o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví.
č. 7Návrh poslanců P. Sajala, Jar. Hladkého, V. Holuba, J. Kubáta a soudruhů na vydání zákona o úpravě některých majetkových poměrů v pohraničí.
č. 8Vládní návrh. Ústavné zákon ze dne........1946, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.
č. 9Vládní návrh. Zákon ze dne.........1946 o zálohách na náhradu za některé škody válečné a škody způsobené mimořádnými poměry.
č. 10Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, podepsaná v Bělehradě dne 9. května 1946.
č. 11Vládní návrh. Zákon ze dne........1946 o mimořádných opatřeních bytové péče.
č. 12Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3), jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, čís. 24 Sb. o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
č. 13Vládní návrh.. Zákon ze dne........1946 péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
č. 14Interpelace poslance Emila Vojance ministru ochrany práce a sociální péče ve věci státních podpor pro přestárlé.
č. 15Interpelace poslanců L. Cíglera, A. Jungwirthové, Ing. Jankovcové předsednictvu vlády ve věci snížení cen potravin dodávaných UNRA-ou.
č. 16Interpelace poslanců Jul. Klimka, M. Trojanové, Konvaliny a Charváta ministru školství a osvěty o úpravě odměn za vyučování náboženství.
č. 17Interpelace poslance Broje ministru výživy o zrušení povinné dodávky husí.
č. 18Návrh poslanců dr Neumana, V. Mikuláše, ing. dr Kameníčka a druhů na změnu a doplnění zákona o stavebním ruchu.
č. 19Zpráva výborů zahraničního a branného o vládním návrhu (tisk 10), kterým se předkládá ústavodárnému Národ. shrom. republiky Československé smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi rep. Československou a Federativní lidovou rep. Jugoslavií.
č. 20Návrh poslanců O. Hory, I. Olbrachta, dr I. Ducháčka, Fr. Tymeše, K. Huška, O. Jeleňa a druhů na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.
č. 21Interpelace poslance J. Plojhara ministru financí ve věci snížení zvláštního platového přídavku veřejným zaměstnancům.
č. 22Interpelace poslanců A. Fránka, Polomského, Sovy, Vojance vládě republiky Československé ve věci srážení daně z mezd a platů za práci přes čas a proplácených dovolených.
č. 23Interpelácia poslancov dr Linczényiho a Baláža ministrovi zahraničných vecí vo veci Poliakmi obsadeného územia severného Spiša a hornej Oravy.
č. 24Zpráva výborů sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu Zákona (tisk 9) o zálohách na náhradu za některé škody válečné a škody způsobené mimořádnými poměry.
č. 25Vládní návrh. Zákon ze dne ........ 1946, jímž se mění a doplňuje trestní řád.
č. 26Vládní návrh. Zákon ze dne ........ 1946, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
č. 27Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 25), jímž se mění a doplňuje trestní řád.
č. 28Návrh poslanců dr Neumana, dr Bureše, Plojhara, Sedláka a druhů na povinné očkování proti záškrtu.
č. 29Zpráva výborů sociálně-politického a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 11) o mimořádných opatřeních bytové péče.
č. 30Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 26), kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě českoslov. práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
č. 31Zpráva výborů sociálně-politického, branného a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 13) o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
č. 32Zpráva výborov sociálne-politického a rozpočtového o vládnom návrhu Zákona (tlač 5), ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb.
č. 33Interpelace poslance inž. R. Sochorce, Fr. Štambachra, J. Plesla, J. Tomáška a druhů ministru zemědělství ve věci řádného prozkoumání výrobní zemědělské situace na jižní Moravě, způsobené mimořádným suchem.
č. 34Interpelace poslanců M. Sedláka, dr Bartušky, dr Bureše, dr Neumana, Jos. Plojhara a druhů vládě republiky Československé ve věci zrušení platnosti nařízení říšského protektora č. 263/1941.
č. 35Interpelace poslanců Smejkala, Görnera a druhů ministru zemědělství ve věci nároku postižených českých a slovenských zaměstnanců na konfiskovaném a rozděleném zemědělském majetku podle dekretu presidenta republiky čís. 12 Sb. z. a n.
č. 36Interpelace poslanců A. Kováře, O. Smejkala, A. Gottvalda, Zd. Bezděka, J. Sluky, Doležela a soudruhů ministru sociální péče ve věci provádění zákona ze dne 13. června 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském.
č. 37Interpelace poslance Desenského ministru výživy ve věci zlepšení dávek samozásobitelských a zajištění mléčné produkce.
č. 38Interpelace poslanců Nermutě, inž. Sochorce, Štambachra, inž. Kopeckého, Soukupa a Kaďůrka ministru zemědělství ve věci vedení hospodářských výkazů, statkových archů, pomocných knížek a mléčných záznamů.
č. 39Interpelácia poslancov dr Vagašského a Zavackého ministrovi Národnej obrany vo veci orgánmi OBZ zbitého a mučeného Andreja Maťaša-Vaľka z Giraltoviec.
č. 40Vládní návrh, kterým se předkládá ústavodárnému Nár. shrom. k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi rep. Československou a královstvím Afghanistanským, podepsaná dne 21. října 1937 v Berlíně a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. prosince 1937, čís. 45 Sb. z. a n. z roku 1938.
č. 41Návrh poslance Pavla Sajala a soudruhů ve věci předložení zákona o svátcích a památných dnech republiky Československé.
č. 42Návrh poslance Josefa Kubáta na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu obcí Albeřice, Luka, Zábořice, Týniště, Verušičky, Skřipová, Protivec, Močidlec, Kolešov, Kobyla, Mokrá, V. Hlavákov, Žlutice, Štoutov, Budov, Radotín, Vladařice okresu žlutického postižených živelními pohromami (krupobitím).
č. 43Návrh poslanců Hory, Mikuláše, Nováka, Lesáka, Urbánka, dr Kácla a druhů na vydání zákona o zkrácení vojenské služby osobám zaměstnaným v zemědělství, v zahradnictví a v dolech.
č. 44Návrh poslanců dr Bedřicha Steinera a Ant. Podzimka na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu žlutického.
č. 45Návrh poslance P. Sajala, Jar. Hladkého a druhů na zřízení Parlamentní úsporné a kontrolní komise pro zjednodušení státní administrativy.
č. 46Návrh poslanců Josefa Janouše a Josefa Nepomuckého na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) okresu píseckého a strakonického.
č. 47Návrh poslanců Josefa Jano se a Josefa Nepomuckého na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu sušického.
č. 48Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946 o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
č. 49Návrh poslance P. Sajala a soudruhů na změnu zákona ze dne 29. dubna 1912, č. 86/1912 ř. z. o právu stavby. Zákon ze dne ............ 1946 o právu stavby.
č. 50Vládní návrh. Ústavní zákon ze dne ....... 1946 o udělení státního občanství krajanům z Maďarska.
č. 51Vládní návrh. Zákon ze dne ....... 1946, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.
č. 52Vládní návrh. Zákon ze dne ....... 1946 o úpravě pracovní doby v pekárnách.
č. 53Návrh poslanců Smejkala, A. Gottvalda, Bezděka, Sluky, a Kováře ve věci nástupu do presenční služby vojenské a vojenského výcviku branců v roce 1946, zejména zemědělců a zemědělských dělníků k 1. listopadu t. r.
č. 54Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
č. 55Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.
č. 56Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946 o územním rozšíření a o zrušení použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.
č. 57Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946 o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků.
č. 58Vládní návrh. Zákon ze dne ........o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva.
č. 59Vládní návrh. Zákon ze dne ........o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody.
č. 60Vládní návrh. Zákon ze dne ........o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen.
č. 61Vládní návrh. Zákon ze dne ....... 1946 o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946.
č. 62Vládní návrh, kterým se předkládá ústavodárnému Nár. shrom. k projevu souhlasu dohoda mezi vládou Československé rep. a vládou SSSR o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících v SSSR na území bývalé Volyňské gubernie, a československých občanů ukrajinské, ruské a běloruské národnosti, žijících na území Československa.
č. 63Vládní návrh. Zákon ze dne ....... 1946 o povinném očkování proti záškrtu.
č. 64Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946 o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám.
č. 65Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946 o úpravě některých otázek týkajících se advokacie.
č. 66Vládní návrh. Zákon ze dne ........ o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu.
č. 67Vládní návrh, kterým se předkládá ústavodárnému Národnímu shromáždění republiky Československé Akt o změně ústavy mezinárodní organisace práce, přijatý 27. Mezinárodní konferencí dne 5. XI. 1945.
č. 68Návrh poslanců Ludmily Weberové, Alfonse Hykla, Rudolfa Svobody a druhů ve věci okamžité materielní a finanční výpomoci obci Jindřichovu ve Slezsku, okres Krnov.
č. 69Vládní návrh. Zákon ze dne ........1946, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
č. 70Návrh poslanců Smejkala, Nermutě, Kubánka a druhů na poskytnutí rychlé pomoci postiženým obcím okresu Vysoké Mýto, Skuteč a Ústí nad Orl.
č. 71Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 51), kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.
č. 72Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 50) o udělení státního občanství krajanům z Maďarska.
č. 73Zpráva výborů živnostensko-obchodního, průmyslového a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 48) o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
č. 74Zpráva výborů sociálně-politického a zemědělského o vládním návrhu zákona (tisk 54), jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, čís. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
č. 75Zpráva výborů sociálně-politického a živnostensko-obchodního o vládním návrhu zákona (tisk 52) o úpravě pracovní doby v pekárnách.
č. 76Zpráva výborů sociálně-politického a zahraničního o vládním návrhu zákona (tisk 67), kterým se předkládá ústavodárnému Nár. shromáždění rep. Československé Akt o změně ústavy mezinárod. organisace práce, přijatý 27. Mezinárod. konferencí dne 5. XI. 1945.
č. 77Zpráva výborů živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu zákona (tisk 40), kterým se předkládá ústavodárnému Nár. shrom. k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi rep. Československou a královstvím Afghanistanským, podepsaná dne 21. října 1937 v Berlíně a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou čís. 45 Sb. z. a n. z roku 1938.
č. 78Návrh poslanců Vodičky, dr Hřebíka, Vičánka, dr Zibrína, dr Erbana a Holdoše na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.
č. 79Návrh poslanců Dr Al. Neumana, dr Horákové a druhů na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v obcích: Kaplice, Blansko, Dolní Dvořiště, Omlenice, Pořešín a Žďár z okresu kaplického postiženým krupobitím.
č. 80Návrh poslanců Dr A. Neumana, dr Horákové a druhů na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům z okresu píseckého a strakonického postiženým krupobitím.
č. 81Návrh poslanců J. Lindauera, A. Jungwirthové a soudruhů na změnu a doplnění zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb. o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
č. 82Návrh poslanců Soukupa, Konvaliny, Nermutě, Štambachra, dr Jos. Nováka, Hynka, Desenského a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami.
č. 83Vládní návrh. Zákon ze dne ....... 1946, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. května 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatřování účastníků národního boje za osvobození.
č. 84Návrh poslanců Mikuláše, Žáčkové-Batkové, inž. dr Kameníčka, dr Novotného a druhů na vydání zákona o úpravě tržních poměrů jatečných zvířat a některých živočišných výrobků.
č. 85Návrh poslanců Mikuláše, Smejkala, Ing. Sochorce, Václavů, Čulena a Haško na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1927, čís. 53 o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
č. 86Interpelace poslanců inž. Rost. Sochorce, Frant. Štambachra, Josefa Tomáška, Jos. Konvaliny a Fr. Kaďůrka ministru sociální péče a ministru zemědělství ve věci provádění zákona ze dne 13. 6. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském.
č. 87Interpelace poslance Jindřicha Nermutě ministru zemědělství o plánovaném přídělu hospodářských strojů z dvouletky, v r. 1947 - 1948.
č. 88Interpelace poslanců inž. Josefa Herla a Julia Klimka, ministru školství a osvěty ve věci trýznivého postupu školských úřadů proti členům profesorského sboru reálného gymnasia v Praze II.
č. 89Interpelace poslanců inž. Rost. Sochorce, Frant. Štambachra, Josefa Tomáška, Josefa Konvaliny a Frant. Kaďůrka vládě Československé republiky ve věci zrušení pachtovní smlouvy mezi šestnácti obcemi pol. okresu hustopečského a Lesním úřadem v Židlochovicích.
č. 90Interpelace poslanců inž. Rost. Sochorce, A. Soukupa, inž. dr Š. Bendy, S. Broje, J. Bruknera, Fr. Hynka, Fr. Desenského, J. Nermutě, dr Jos. Nováka, Fr. Kaďůrka, Jos. Konvaliny, J. Plesla, Fr. Štambachra, Boh. Štěpána, Jos. Tomáška a Marie Trojanové ministru průmyslu v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů.
č. 91Interpelace poslanců inž. Rost. Sochorce, A. Soukupa, inž. dr Š. Bendy, Stan. Broje, J. Bruknera, Fr. Hynka, Fr. Desenského, J. Nermutě, dr Jos. Nováka, Fr. Kaďůrka, Jos. Konvaliny, J. Plesla, Fr. Štambachra, Boh. Štěpána, Jos. Tomáška a Marie Trojanové vládě rep. Československé v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty.
č. 92Naléhavá interpelace poslankyň F. Zeminové, M. Šmejcové a J. Uhlířové, ministru výživy ve věci nedodržení usnesení ministerstva výživy a vlády o přiznání potravinového lístku P 3/I všem ženám hospodyním a matkám.
č. 93Interpelace poslanců Jana Doležela, Andělína Šulíka a Františka Matýska ministru zemědělství ve věci osídlování podle dekretu č. 12/45 Sb. a 108/45 Sb. v oblasti Vys. Jeseníku.
č. 94Návrh poslanců Hory, Křepely, Uhlířové, Bartoše, Čížka a Dečiho na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí.
č. 95Návrh poslance Jaroslava Hladkého, Vojty Beneše, A. Jungwirthové a soudruhů na vydání osnovy zákona o t. zv. "antidatační doložce".
č. 96Návrh poslanců dr Neumana, Uhlířové, Mikuláše, Přeučila, Ulricha a druhů na vydání zákona, kterým se ruší Osídlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje se Úřad národní obnovy.
č. 97Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 56) o územním rozšíření a o zrušení použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.
č. 98Zpráva výboru ústavno-právneho o vládnom návrhu zákona (tlač 57), o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov.
č. 99Zpráva výboru zdravotnického o vládním návrhu zákona (tisk 63) o povinném očkování proti záškrtu.
č. 100Zpráva výboru zdravotnického o vládním návrhu zákona (tisk 64) o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám.

1  2  3  4   5  6  7  8   9  10  11  12   13


Přihlásit/registrovat se do ISP