Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 101aNávrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona České národní rady
č. 101bNávrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona České národní rady
č. 102Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob (tisk 55)
č. 103Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o neperiodických publikacích (tisk 52)
č. 104Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění České republiky
č. 104aVládní návrh zákon a České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
č. 105Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. do 22. listopadu 1990
č. 106Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 107aNávrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 107bNávrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 108Ústní interpelace přednesené na 7. schůzi České národní rady konané dne 15. 11. 1990
č. 108aOdpověď na interpelaci poslance Juliuse Jančáryho předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci struktury a funkcí expozitur ministerstva životního prostředí ČR v Severočeském kraji
č. 109Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o základních právech a svobodách (tisk 91)
č. 110Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh na vydání usnesení, kterým ČNR navrhuje FS, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.
č. 111Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění ČR.
č. 112Interpelace poslance Ivo Přikryla na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci zabránění zásobování závadnými potravinami a nežádoucího sčítání nepříznivých vlivů v ohrožených oblastech
č. 113Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o územních finančních orgánech (tisk 79)
č. 114Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 98 A)
č. 115Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. do 28. listopadu 1990
č. 116Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o volbách soudců z lidu.
č. 117Návrh poslanců České národní rady Jana Kasala, Ivany Janů, Jana Kryčera, Jiřího Nováka, Ivo Palkosky a Anny Röschové na vydání zákona České národní rady o volbách soudců z lidu
č. 118Interpelace poslance Tomáše Sojky, Václava Povolného, Alexandra Karycha, Josefa Veselého, Kamila Procházky a Viktora Dobala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci pracovního zařazení dosavadních uvolněných funkcionářů národních výborů a řešení personálních otázek pracovníků výborů lidové kontroly
č. 118aOdpověď na interpelaci předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci pracovního zařazení uvolněných funkcionářů národních výborů a řešení personálních otázek pracovníků výborů lidové kontroly
č. 119Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
č. 120Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
č. 121Vládní návrh zákona České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
č. 122Interpelace skupiny poslanců Liberálně demokratické strany a skupiny poslanců Občanského fóra vládě České republiky ve věci odvolání ředitele Úřadu pro ochranu Ústavy a demokracie Jiřího Müllera
č. 122aOdpověď na interpelaci skupiny poslanců Liberálně demokratické strany a skupiny poslanců Občanského fóra vládě České republiky ve věci odvolání ředitele Úřadu pro ochranu Ústavy a demokracie Jiřího Müllera
č. 123Interpelace poslance Jaroslava Kelnara předsedy vlády České republiky Petra Pitharta ve věci jmenování přednosty okresního úřadu v Prostějově
č. 123aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Kelnara na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci jmenování předsedy Okresního úřadu v Prostějově
č. 124Interpelace poslankyně ČNR Stanislavy Bumbové vládě České republiky ve věci provozu a ochrany Chýnovské jeskyně
č. 124aOdpověď na interpelaci poslankyně Stanislavy Bumbové na vládu České republiky ve věci provozu a ochrany Chýnovské jeskyně v okrese Tábor
č. 125Vládní návrh zákona České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
č. 126Ústní interpelace přednesené na 9. schůzi ČNR konané ve dnech 28. - 29. 11. 1990 Z pověření předsednictva ČNR předkládám poslancům ČNR ústní interpelace přednesené na 5. schůzi ČNR. V tomto přehledu nejsou uváděny interpelace, které byly podány písemně.
č. 126aOdpověď na interpelaci poslance Stanislava Zajíčka ministrovi strojírenství a elektrotechniky České republiky Miroslavu Grégervi ve věc i výběru motoru pro letoun L-610
č. 126bOdpověď na interpelaci poslance Petra Pospíšila ministrovi strojírenství a elektrotechniky České republiky Miroslavu Grégrovi ve věci spolupráce koncernu Škoda Mladá Boleslav se zahraničními partnery
č. 126cOdpověď na interpelaci poslance Petra Loma ministrovi vnitra České republiky Tomáši Sokolovi a vládě ČR ve věci odstranění pomníku se sovětským tankem na Smíchově
č. 126dOdpověď na interpelaci poslankyně Ivany Janů vládě České republiky ve věci postavení žen a rodiny v naší společnosti
č. 126eOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Macháčka vládě České republiky ve věci vytvoření komise pro ženu a rodinu
č. 126fOdpověď na interpelaci poslance Ladislava Krčmy předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci státní politiky v oblasti vynálezectví
č. 126gOdpověď na interpelaci poslance ČNR Václava Moskala vládě České republiky ve věci urychleného předložení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
č. 126hOdpověď na interpelaci poslance Stanislava Zajíčka ministrovi strojírenství a elektrotechniky České republiky Miroslavu Grégrovi ve věci výběru motoru pro letoun L-610
č. 126iOdpověď na interpelaci na ministra státní kontroly České republiky ve věci spolupráce koncernu Škoda Mladá Boleslav se zahraničními partnery jakož i ve věci tykající se setření FMK k anonymním stížnostem na nedostatky v a. k. Škoda
č. 126jOdpověď na interpelaci poslankyně Ivany Janů vládě České republiky ve Věci postavení žen a rodiny v naší společnosti
č. 127Vládní návrh zásad zákona České národní rady o ochraně přírody
č. 128Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. listopadu do 13. prosince 1990
č. 129Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) /tisk 65/
č. 130Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství (tisk 94)
č. 131Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o volbách soudců z lidu (tisk 117)
č. 132Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
č. 133Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
č. 134Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
č. 135Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
č. 136Interpelace poslance ČNR Leonarda Danneberga předsedovi vlády České republiky ve věci úpravy úplaty za vytápění ušlechtilými palivy v Severočeské hnědouhelné pánvi
č. 136aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Leonarda Danneberga předsedovi vlády České republiky ve věci úpravy úplaty za vytápění ušlechtilými palivy v Severočeské hnědouhelné pánvi
č. 137Interpelace poslanců Františka Homoly a Kamila Procházky ministryni obchodu a cestovního ruchu ČR Vlastě Štěpové ve věci zásobování obyvatelstva pevnými palivy
č. 137aOdpověď na interpelaci poslanců Františka Homoly a Kamila Procházky ministryni obchodu a cestovního ruchu České republiky Vlastě Štěpové ve věci zásobování obyvatelstva pevnými palivy
č. 138Interpelace skupiny poslanců ČNR vládě České republiky ve věci Usnesení vlády ČR č. 316 a 317 ze dne 21.11.1990
č. 138aOdpověď na interpelaci skupiny poslanců ČNR vládě České republiky ve věci Usnesení vlády ČR č. 315 a 317 ze dne 21. 11. 1990
č. 139Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
č. 140Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
č. 141Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České republiky za rok 1989
č. 142Zpráva rozpočtového a kontrolního výboru ČNR k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČR za rok 1989
č. 143Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti (tisk 121)
č. 144Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (tisk 139)
č. 145Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 140)
č. 146Společná zpráva výborů České národní rady k návrhům ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisky 107/A a 107/B)
č. 147Interpelace na ministra životního prostředí ČR Bedřicha Moldána a ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta ve věci hromadného výskytu houbového (tracheomykozního) onemocnění jilmů a dalších listnatých stromů a vyhlášení chráněné krajinné oblasti Poodří v okrese Nový Jičín
č. 147aOdpověď na interpelaci ministrovi životního prostředí ČR Bedřichu Moldanovi ve věci hromadného výskytu houbového onemocnění jilmů a dalších listnatých stromů a vyhlášení chráněné krajinné oblasti Poodří v okrese Novy Jičín
č. 148Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. do 17. prosince 1990
č. 149Společná zpráva všech výborů České národní rady kromě výboru imunitního a mandátového k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 (tisk 120).
č. 150Interpelace předsedovi vlády ČR Petru Pithartovi a ministrovi zemědělství ČR Bohumilu Kubátovi ve věci dalšího řešení používání ochranné známky pivovaru Samson v Českých Budějovicích
č. 150aOdpověď na interpelaci poslanců Michala Krause a Jiřího Hájka předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi a ministrovi zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi ve věci dalšího řešení používání ochranné známky pivovaru Samson v Českých Budějovicích
č. 151Zásady zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb.
č. 152návrh rozpočtového a kontrolního výboru na přijetí Usnesení České národní rady z 12. schůze 21. prosince 1990 k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1991
č. 153Interpelace poslanců Michala Krause a Jaroslava Sourala předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci vážných problémů s. p. OKD
č. 153aOdpověď na interpelaci poslanců Michala Krause a Jaroslava sourala předsedovi vlády věcí České republiky Petru Pithartovi ve věci vážných problémů s. p. OKD
č. 154Vládní návrh zákona České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
č. 156Návrh na projednávání zásad zákona České národní rady, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost
č. 157Návrh poslance České národní rady Marka BENDY na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie
č. 158Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 10. ledna 1991, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
č. 159Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslance České národní rady Marka Bendy na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 160Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. prosince 1990 do 17. ledna 1991
č. 161Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona FS a kterým se pověřuje předsedkyně České národní rady, aby požádala předsedu Federálního shromáždění ČSFR o upuštění od projednání zásad tohoto zákona
č. 162Návrh zákona Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku
č. 163Ústní interpelace přednesené na 12. schůzi České národní rady konané ve dnech 17. - 21. 12. 1990
č. 163aOdpověď na interpelaci poslance Vojtěcha Dohnala ministrovi financí České republiky Karlu Špačkovi ve věci obsazování funkcí ředitelů územních finančních orgánů
č. 163bOdpověď na interpelaci poslance Vojtěcha Dohnala ministrovi financí České republiky Karlu Špačkovi ve věci obsazování funkcí ředitelů územních finančních orgánů
č. 163cOdpověď na interpelaci poslance Jaromíra Kapusty vládě České republiky ve věci záměru umístit letecký stíhací útvar na civilní letiště Ostrava-Mošnov
č. 163dOdpověď na interpelaci poslance Jaromíra Kapusty vládě České republiky se žádostí o projednání v Radě obrany státu ve věci záměru umístit letecký stíhací útvar na civilní letiště Ostrava-Mošnov
č. 164Návrh výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví na vydání usnesení, kterým ČNR navrhuje FS, aby přijalo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
č. 165Návrh na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zák. č. 23/1962 Sb. o myslivosti
č. 166Návrh předsednictva ČNR na změny ve složení výborů České národní rady
č. 167Návrh poslanců ČNR Anny Röschové a Miloslava Výborného na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti
č. 168Návrh na vydání zákona České národní rady, kterým se zrušují zákon č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky a zákon č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
č. 169Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona FS
č. 170Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečné povoluje zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona FS
č. 171Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se zrušují zákon ČNR č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky a zákon ČNR č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy.
č. 172Interpelace poslance Jaroslava Kelnara ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi ve věci reorganizace zdravotnictví
č. 172aOdpověď na interpelaci poslance Jaroslava Kelnara ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi ve věci reorganizace zdravotnictví
č. 173Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslance ČNR Václava Moskala na přijetí usnesení, kterým ČNR navrhuje FS, aby přijalo zákon o vlastnických vztazích k půdě a k zemědělskému majetku (tisk 162)
č. 174Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice (tisk 154)
č. 175Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. ledna do 6. února 1991
č. 176Zásady zákona České národní rady o výkonu činnosti registrovaných architektů a o České komoře architektů
č. 177Interpelace poslankyně ČNR Milady Vorlové ministru životního prostředí České republiky ve věci spalovny tuhého komunálního odpadu v Praze-Malešicích
č. 177aOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Milady Vorlové na ministra životního prostředí České republiky ve věci spalovny tuhého komunálního odpadu v Praze-Malešicích
č. 178Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve lhůtě kratší.
č. 179Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se zrušují zákon ČNR č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky a zákon ČNR č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy (tisk 168)
č. 180Interpelace poslance ČNR Antonína Procházky na předsedu vlády ČR Petra Pitharta a ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta ve věci ohrožení šlechtění, výzkumu a množení osiv a tím i ohrožení základních genofondů
č. 180aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Antonína Procházky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci ohrožení šlechtění, výzkumu a množení osiv a tím i ohrožení základních genofondů
č. 181Interpelace poslance ČNR Josefa Kubiše na ministra životního prostředí ČR ve věci tíživé ekologické situace v okresu Bruntál
č. 181aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Kubiše na ministra životního prostředí České republiky ve věci tíživé ekologické situace v okresu Bruntál
č. 182Interpelace poslance ČNR Luďka Fendrycha předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci vydání příslušného právního prováděcího předpisu k zákonu č. 173/1990
č. 182aOdpověď na interpelaci poslance Luďka Fendrycha předsedovi vlády České republiky ve věci vydání příslušného právního prováděcího předpisu k zákonu č. 173/1990
č. 183Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v ČR.
č. 184Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 185Ústní interpelace přednesené na 14. schůzi České národní rady konané ve dnech 6. - 8. února 1991
č. 185aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Petra Loma na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci počtu policistů
č. 185bOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Karase na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci prověření stavu řízení ústředních orgánů státní správy a vyvození závěrů, které budou respektovat výsledky svobodných voleb
č. 185cOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Honajzera na vládu České republiky ve věci jednání vlády s firmou Baťa
č. 185dOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Honajzera na vládu České republiky ve věci jednání vlády s firmou Baťa
č. 185eOdpověď na interpelaci poslance Miroslava Wolfa na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci neujasněné koncepce těžby dřeva v CHKO Podyjí
č. 185fOdpověď na interpelaci poslance Václava Moskala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci regionálních expozitur ústředních orgánů státní správy
č. 185gOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Karase na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci prověření stavu řízení ústředních orgánů státní správy a vyvození závěrů, které budou respektovat výsledky svobodných voleb
č. 185hOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Karase předsedovi vlády České republiky ve věci usnesení vlády České republiky č. 227/90
č. 185iOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Honajzera na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta, ministra průmyslu České republiky Jana Vrbu a ministra spravedlnosti České republiky Leona Richtera ve věci jednání s firmou Baťa
č. 186Interpelace poslance ČNR Zbyška Stodůlky na vládu České republiky ve věci odstranění negativních dopadů způsobených v pohraničním území mezistátní dopravou osob a zboží
č. 186aOdpověď na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky vládě České republiky ve věci odstranění negativních dopadů způsobených v pohraničním území mezistátní dopravou osob a zboží
č. 186bOdpověď na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky vládě České republiky ve věci odstranění negativních dopadů způsobených v pohraničním území mezistátní dopravou osob a zboží
č. 187Interpelace na předsedu vlády ČR Petra Pitharta, ministra financí ČR Karla Špačka a ministra kultury ČR Milana Uhdeho ve věci obnovy kláštera v Rajhradě u Brna
č. 187aOdpověď na interpelaci na předsedu vlády ČR Petra Pitharta, ministra financí ČR Karla Špačka a ministra kultury ČR Milana Uhdeho ve věci obnovy kláštera v Rajhradě u Brna
č. 187bOdpověď na interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta, ministra financí České republiky Karla Špačka a ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci obnovy kláštera v Rajhradě u Brna
č. 188Interpelace poslance ČNR Vladimíra Líbala na ministra životního prostředí ČR, ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta, ministra vnitra ČR Tomáše Sokola a ministra státní kontroly ČR Bohumila Tichého ve věci stanovení trasy obchvatu města Plzně
č. 188aOdpověď na interpelaci na ministra životního prostředí ČR, ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta, ministra vnitra ČR Tomáše Sokola a ministra státní kontroly České republiky Bohumila Tichého ve věci stanovení trasy obchvatu města Plzně
č. 188bOdpověď na interpelaci na ministra životního prostředí ČR, ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta, ministra vnitra ČR Tomáše Sokola a ministra státní kontroly ČR Bohumila Tichého ve věci stanovení trasy obchvatu města Plzně
č. 188cOdpověď na interpelaci na ministra životního prostředí ČR, ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta, ministra vnitra ČR Tomáše Sokola a ministra státní kontroly ČR Bohumila Tichého ve věci stanovení trasy obchvatu města Plzně
č. 189Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
č. 190Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 191Společná zpráva výborů České národní rady k návrhů ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisk 184)
č. 192Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb.
č. 193Interpelace poslankyně ČNR Anny Váchalové na ministra práce a sociálních věc ČR Milana Horálka a ministra průmyslu ČR Jana Vrbu ve věci řešení problémů zdravotně postižených občanů
č. 193aOdpověď na interpelaci ministrovi práce a sociálních věcí České republiky Milanu Horálkovi a ministrovi průmyslu České republiky Janu Vrbovi ve věci řešení problémů zdravotně postižených občanů
č. 193bOdpověď na interpelaci poslankyně Anny Váchalové ministrovi práce a sociálních věcí České republiky Milanu Horálkovi a ministrovi průmyslu České republiky Janu Vrbovi ve věci řešení problémů zdravotně postižných občanů
č. 194Interpelace poslance ČNR Ladislava Krčmy předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci obrany severomoravského regionu
č. 194aOdpověď na interpelaci poslance Ladislava Krčmy na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zabezpečení obrany severomoravského regionu
č. 195Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb. (tisk 192)
č. 196Návrh USNESENÍ ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení.
č. 197Návrh Usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb.
č. 198Návrh předsednictva ČNR na zřízení zahraničního výboru ČNR
č. 199Návrh na ostatní členy zahraničního výboru ČNR
č. 199aNávrh na ostatní členy zahraničního výboru České národní rady
č. 200Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 8. do 27. února 1991

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP