Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 401Vládní návrh zásad zákona České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně
č. 402Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu ústavně právního výboru ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady (tisk 391)
č. 403Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.
č. 404Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb. (tisk 357)
č. 405Návrh poslanců České národní rady Marka Bendy, Petra Koháčka a Hany Marvanové na projednání zásad zákona České národní rady o Českém rozhlasu a České televizi
č. 406Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky (tisk 362)
č. 407Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudu České republiky (tisk 384)
č. 408Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze (tisk 393)
č. 409Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (tisk 394)
č. 410Vládní návrh zásady zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení.
č. 411Interpelace poslance ČNR Martina Bursíka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky Karla Dybu ve věci Základního komunikačního systému hl. m. Prahy
č. 411aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Martina Bursíka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci Základního komunikačního systému hl. m. Prahy
č. 411bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Martina Bursíka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karla Dybu ve věci Základního komunikačního systému hl. m. Prahy
č. 411cOdpověď na interpelaci poslance Martina Bursíka na předsedu vlády České republiky a ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky Karla Dybu ve věci Základního komunikačního systému hl. m. Prahy
č. 413Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
č. 414Návrh poslanců České národní rady Milana Hořínka, Antonína Procházky, Martina Syky, Miloslava Výborného a Václava Žáka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
č. 415Vládní návrh zákona České národní rady o sociální potřebnosti
č. 416Vládní návrh zákona České národní rady o obecní policii
č. 417Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
č. 418Vládní návrh zákona České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
č. 419Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
č. 420Vládní návrh zákona České národní rady o České televizi
č. 421Vládní návrh zákona České národní rady o Českém rozhlasu
č. 422Zpráva vlády České republiky pro Českou národní radu o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice
č. 423Interpelace poslance ČNR Jana Květa na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zabezpečení příznivého stavu vědy a vysokého školství v České republice
č. 423aOdpověď na interpelaci poslance Jana Květa na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zabezpečení příznivého stavu vědy a vysokého školství v České republice
č. 424Interpelace ve věci situace v oblasti spojů
č. 424aOdpověď na interpelaci Klubu poslanců ODA v ČNR na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta, ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky Karla Dybu a ministra vlády České republiky Jaroslava Šabatu ve věci situace v oblasti spojů
č. 425Vládní návrh zákona České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
č. 426Společná zpráva k návrhu na vydání usnesení České národní rady o zrušení obecně závazné vyhlášky, vydané Zastupitelstvem města České Budějovice dne 28. 2. 1991
č. 427Společná zpráva k návrhu na vydání usnesení České národní rady o zrušení obecně závazné vyhlášky Zastupitelstva hl. m. Prahy, o průvodcovské činnosti na území hl. m. Prahy, vydané dne 28. března 1991
č. 428Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 7. října do 4. listopadu 1991
č. 429Zpráva vlády České republiky o vývoji finančního a rozpočtového hospodaření České republiky za první až třetí čtvrtletí 1991.
č. 430Vládní návrh zásad zákona České národní rady o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních
č. 431Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona České národní rady č. 313/1991 Sb.
č. 432Ústní interpelace, podněty a otázky přednesené na 23. schůzi České národní rady konané ve dnech 8. až 11. října 1991
č. 432aOdpověď na interpelaci na vládu České republiky ve věci problematiky zdravotnictví
č. 432bOdpověď na interpelaci ve věci přijetí opatření k řešení neúnosné situace v obcích před hraničními přechody v Západočeském kraji
č. 432cOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Payneho na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci problematiky slučování a rozdělování obcí
č. 432dOdpověď na interpelaci ve věci přijetí opatření k řešení neúnosné situace v obcích před hraničními přechody v Západočeském kraji
č. 432eOdpověď na interpelaci poslance Václava Moskala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci rozhodnutí přidělit část budovy ministerstva zemědělství ČR ministerstvu státní kontroly ČR
č. 432fOdpověď na interpelaci ve věci přijetí opatření k řešení neúnosné situace v obcích před hraničními přechody v Západočeském kraji
č. 432gOdpověď na interpelaci poslance Vojtěcha Dohnala na vládu České republiky ve věci institutu domovského práva
č. 432hOdpověď na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové a poslance Antonína Andrleho na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci nákupu zařízení měřičů rychlosti vozidel RAMER
č. 432iOdpověď na interpelaci ve věci postupu ekonomické reformy, hospodářské situace v zemědělství a současného stavu zemědělské výroby.
č. 432jOdpověď na interpelaci ve věci postupu ekonomické reformy, hospodářské situace v zemědělství a současného stavu zemědělské výroby
č. 432kOdpověď na interpelaci ve věci postupu ekonomické reformy, hospodářské situace v zemědělství a současného stavu zemědělské výroby
č. 433Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o sociální potřebnosti (tisk 415)
č. 434Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o České televizi (tisk 420)
č. 435Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Českém rozhlasu (tisk 421)
č. 436Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o obecní policii (tisk 416)
č. 437Společná zpráva výborů ČNR k návrhu na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (tisk 414)
č. 438Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona České národní rady č. 313/1991 Sb. (tisk 431)
č. 439Zásady zákona České národní rady o daňovém poradenství
č. 450Interpelace poslankyně ČNR Gerty Mazalové na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci financování čističky odpadních vod v Dubňanech
č. 450aOdpověď na interpelaci poslankyně Gerta Mazalová na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci financování čističky odpadních vod v Dubňanech
č. 451Interpelace ve věci zařazení Městského úřadu Dubňany do seznamu pověřených obecních (městských) úřadů, které tvoří přílohu k nařízení vlády ČR ze dne 2.11.1990, č. 475/90 Sb.
č. 452Společná zpráva ke zprávě o postupu ekonomické reformy a hospodářské situaci v zemědělství (tisk 386)
č. 453Návrh usnesení České národní rady. kterým se vyjímečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o sociální potřebnosti (tisk 415)
č. 454Návrh usnesení České národní rady, kterým se vyjímečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o České televizi (tisk 420)
č. 455Návrh usnesení České národní rady. který se vyjímečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o Českém rozhlasu (tisk 421)
č. 456Návrh usnesení České národní rady, kterým se vyjímečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o obecní policii (tisk 416)
č. 457Návrh usnesení České národní rady. kterým se vyjímečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
č. 458Návrh usnesení České národní rady, kterým se vyjímečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje ČNR č. 231/1991 Sb.. o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích (tisk 425)
č. 459Návrh usnesení České národní rady, kterým se vyjímečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady, o státním rozpočtu České republiky na rok 1992
č. 460Návrh usnesení České národní rady, kterým se vyjímečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991.
č. 461Návrh usnesení ČNR, kterým se vyjímečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (tisk413)
č. 462Návrh usnesení ČNR, kterým se vyjímečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/ (tisk 418)
č. 463Návrh usnesení ČNR, kterým se vyjímečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. (tisk 419)
č. 464Zákon ČNR ze dne 1991 o Pozemkovém fondu České republiky
č. 465Vládní návrh zákona České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
č. 466Vládní návrh zákon ČNR o státní kontrole
č. 467Vládní návrh zákona ČNR o soudních poplatcích
č. 468Interpelace poslance ČNR Ladislava Krčmy na ministra financí ČR Karla Špačka ve věci problematiky neposkytnutí dotací na úhradu rozdílu nákladů na provoz zařízení vyrábějících teplo o výkonu do 6 MGW pro podniky bytového hospodářství
č. 468aOdpověď na interpelaci poslance Ladislava Krčmy na ministra financí České republiky Karla Špačka
č. 469Interpelace ve věci nápravy nespravedlností, způsobených nezákonným postupem a rozhodováním správních orgánů
č. 469aOdpověď na interpelaci na vládu České republiky ve věci ve věci nápravy nespravedlností, způsobených nezákonným postupem a rozhodováním správních orgánů
č. 469bna vládu České republiky ve věci ve věci nápravy nespravedlnosti, způsobených nezákonným postupem a rozhodováním správních orgánů
č. 470Vládní návrh Zásady zákona ČNR o dani z nemovitostí
č. 471Vládní návrh zásad zákona ČNR o dani silniční
č. 472Vládní návrh zásad zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
č. 473Vládní návrh zásad zákona ČNR o správních poplatcích
č. 474Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 5. do 13. listopadu 1991
č. 475Interpelace na vládu České republiky a ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci vystěhování Evropského kulturního klubu a Art-fóra z Pálffyho paláce na Malé Straně, bez náhrady, k 28. 11. 92
č. 475aOdpověď na interpelaci ve věci vystěhování Evropského kulturního klubu a Art-fóra z Pálffyho paláce na Malé Straně, bez náhrady, k 28. únoru 1992
č. 476Vládní návrh zákona České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
č. 477Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
č. 478Vládní návrh zákona ČNR kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., a zákona ČNR č. 425/1990 Sb.
č. 479Vládní návrh zákona České národní rady o živnostenských úřadech
č. 480Vládní návrh zákona České národní rady o poplatcích za uložení odpadů
č. 481Vládní návrh zásad zákona ČNR o Vězeňském sboru České republiky ÚVODNÍ USTANOVENÍ
č. 482Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb. a zákona ČNR č. 425/1990 Sb.
č. 483Návrh ústavně právního výboru ČNR na volbu kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky
č. 484Návrh zákona ČESKÉ NÁRODNÍ RADY o hospodářské komoře
č. 485Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 14. listopadu do 2. prosince 1991
č. 486Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu (tisk 413)
č. 487Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/ (tisk 418)
č. 488Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. (tisk 419)
č. 489Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích (tisk 425)
č. 490Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o všeobecném zdravotním pojištění (tisk 476)
č. 491Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně (tisk 477)
č. 492Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb. a zákona č. 415/1990 Sb. (tisk 482)
č. 494Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní kontrole (tisk 466)
č. 495Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o soudních poplatcích (tisk 467)
č. 496Vládní návrh zákona ČNR, o Pozemkovém fondu České republiky
č. 497Vládní návrh zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny
č. 498Návrh ústavního zákona ČNR, kterým se stanoví způsob hlasování ČNR o státním rozpočtu České republiky
č. 499Interpelace poslance ČNR Václava Čundrleho na vládu České republiky ve věci zaměstnanosti v obuvnickém průmyslu
č. 499aOdpověď na interpelaci poslance Václava Čundrleho na vládu České republiky ve věci zaměstnanosti v obuvnickém průmyslu
č. 500Zásady zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP