Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 301Návrh skupiny poslanců ČNR MUDr. Jaroslavy M0SEROVÉ, Petra KOHÁČKA,Marka BENDY a RNDr.Jana KVĚTA na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
č. 302Vládní návrh zákona ČNR o státní správě v odpadovém hospodářství
č. 303Vládní návrh zákon ČNR o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky
č. 304Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb. a zákona ČNR č. 97/1991 Sb.
č. 305Návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR
č. 306Zákon ČNR o zemských úřadech
č. 307Návrh zásad zákona čnr o komoře veterinárních lékařů
č. 308Usnesení vlády České republiky ze dne 8. května 1991 č. 145 ke zprávě o stavu a úkolech české justice
č. 309Společná zpráva k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb. a zákona ČNR č. 97/1991 Sb. (tisk 304)
č. 310Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu o náhradách výdajů poslanců ČNR (tisk 305)
č. 311Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (tisk 242)
č. 312Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách) (tisk 273)
č. 313Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Policejním sboru České republiky (tisk 253)
č. 314Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro ochranu životního prostředí a urbanismus a národohospodářského výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o České lesnické inspekci (tisk 235)
č. 315Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích (tisk 301)
č. 316Návrh materiálu vlády "Státní bytová politika České republiky"
č. 317Vládní návrh zákon ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
č. 318Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 (tisk 317)
č. 319Vládní návrh zákona ČNR o předškolních zařízeních a školských zařízeních
č. 320Návrh poslance České národní rady Vladimíra Preclíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
č. 322Zpráva rozpočtového a kontrolního výboru ČNR
č. 323Návrh iniciativní skupiny poslanců Jana Kryčera, Zdenka Malíka, Josefa Kubiše, Jiřího Karase Zásady zákona České národní rady o lidovém hlasování
č. 324Vládní návrh zákona ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
č. 325Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 326Návrh na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky
č. 327Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 328Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisk 325)
č. 329Interpelace poslance ČNR Antonína Hrazdíry na předsedu vládu České republiky Petra Pitharta ve věci finančních prostředků rozpočtovaných na práce na dálnicích a silniční síti v r. 1991
č. 329aOdpověď na interpelaci poslance Antonína Hrazdíry na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci finančních prostředků rozpočtovaných na práce na dálnicích a silniční síti v r. 1991
č. 330Interpelace poslance ČNR Milana Tatára na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci úhrady za odběr tepelné energie uživatelem bytu
č. 331Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. června do 9. července 1991
č. 332Návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
č. 333Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR. (tisk 332)
č. 334Návrh na projednání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon české národní rady č. 367/1990 sb., o obcích (obecní zřízení)
č. 335Návrh poslanců ČNR Jiřího Payna a Hany Marvanové na projednání zásad zákona České národní rady o místním referendu
č. 336Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 20. schůzi České národní rady konané ve dnech 18. až 21. června 1991
č. 336aOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Čestmíra Hofhanzla a Miroslava Wolfa na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci lesních akciových společností
č. 336bOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Hedy Čechové na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci transformace Mlékárenského průmyslu České Budějovice na státní akciovou společnost
č. 336cOdpověď na interpelaci na vládu České republiky a ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci vývozu a ochrany kulturních památek
č. 336dOdpověď na interpelaci na vládu České republiky a ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci vývozu a ochrany kulturních památek
č. 336eOdpověď na interpelaci poslance ČNR Miroslava Wolfa na ministra financí České republiky Karla Špačka a ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci delimitace majetku bývalých krajských národních výborů
č. 336fOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Kamila Procházky, Jaroslava Cabala, Jaroslava Kelnara a Jaromíra Stibice na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci nežádoucího vývoje zemědělské prvovýroby
č. 336gOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Kamila Procházky, Jaroslava Cabala, Jaroslava Kelnara a Jaromíra Stibice na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci nežádoucího vývoje zemědělské prvovýroby
č. 336hOdpověď na interpelaci poslance Tomáše Sojky na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci zemědělské prvovýroby
č. 336iOdpověď na interpelaci poslance Miroslava Wolfa na ministra financí České republiky Karla Špačka a ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci delimitace majetku bývalých krajských národních výborů
č. 337Interpelace poslankyně ČNR Gerty Mazalové na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci pokynu HV VB ČR Praha, číslo SVB - 59/VS-91
č. 337aOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Gerty Mazalové na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci pokynu HV VB ČR Praha, číslo SVB-59/VS-91
č. 338Interpelace poslance ČNR Františka Kačenky na vládu České republiky ve věci zabezpečení topné sezóny 1991 - 1992 předzásobením pevnými palivy
č. 338aOdpověď na interpelaci poslance Františka Kačenky na vládu České republiky ve věci zabezpečení topné sezóny 1991 - 1992 předzásobením pevnými palivy
č. 339Návrh zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky
č. 340Interpelace na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci přijetí účinných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů romské národnosti
č. 340aOdpověď na interpelaci na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů rómské národnosti
č. 341Interpelace poslance ČNR Kamila Procházky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci pomoci ministru zdravotnictví České republiky
č. 341aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Kamila Procházky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci pomoci ministru zdravotnictví České republiky
č. 342Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity (tisk 324) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady
č. 343Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o komoře veterinárních lékařů (tisk 307)
č. 344Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb.
č. 345Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní správě v odpadovém hospodářství (tisk 302)
č. 346Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity (tisk 324)
č. 347Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslance Vladimíra Preclíka na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb.
č. 348Interpelace poslance Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci problematiky vstupu zahraničního kapitálu do realizace projektu výroby skládačkové lepenky ze sběrového papíru
č. 348aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci problematiky vstupu zahraničního kapitálu do realizace projektu výroby skládačkové lepenky ze sběrového papíru
č. 348bOdpověď na interpelaci poslance Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci problematiky vstupu zahraničního kapitálu do realizace projektu výroby skládačkové lepenky ze sběrového papíru
č. 349Společná zpráva výborů České národní rady ke zprávě vlády České republiky o stavu a úkolech české justice (tisk 308)
č. 350Naléhavá interpelace poslance Eduarda Vacka na vládu České republiky ve věci postoje zdravotníků k potřebám obviněných a odsouzených
č. 350aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Eduarda Vacka na vládu České republiky ve věci postoje zdravotníků k potřebám obviněných a odsouzených
č. 351Vládní návrh zákona ČNR o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
č. 352Návrh zásad ústavního zákona ČNR o hlasování v České národní radě
č. 353Naléhavá interpelace poslance ČNR Josefa Ježka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci rozdělení finančních prostředků na posílení investiční činnosti v severočeské pánevní oblasti a na Sokolovsku.
č. 353aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Ježka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci rozdělení finančních prostředků na posílení investiční činnosti v severočeské pánevní oblasti a na Sokolovsku.
č. 354Zpráva o stavu prokuratury v České republiky
č. 355Vládní návrh zásad zákona České národní rady o statistice
č. 357Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
č. 358Interpelace ve věci zabezpečení ochrany rybničních ekosystémů při privatizaci závodů Státního rybářství
č. 358aOdpověď na interpelaci ve věci zabezpečení ochrany rybničních ekosystémů při privatizaci závodů Státního rybářství
č. 358bOdpověď na interpelaci ve věci zabezpečení ochrany rybničních ekosystémů při privatizaci závodů Státního rybářství
č. 358cOdpověď na interpelaci poslance Jana Květa na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala, ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka
č. 359Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 8. července do 10. září 1991
č. 360Vládní návrh zákonného opatření, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
č. 361Návrh zahraničního výboru České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady o zřízení Úřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy
č. 362Návrh skupiny poslanců ČNR Ivo Svobody, Antonína Chutného, Josefa Hájka, Jaromíra Kapusty, Zbyňka Máci, Václava Stiebera na vydání Ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
č. 363Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů (tisk 351)
č. 364Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb. (tisk 357).
č. 365Návrh na usnesení ČNR (z podnětu Klubu poslanců ODS)
č. 366Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních (tisk 319)
č. 367Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní správě ochrany ovzduší (tisk 272)
č. 368Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí ČR (tisk 303)
č. 369Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů (tisk 351)
č. 370Společná zpráva k materiálu vlády "Státní bytová politika České republiky" - tisk 316.
č. 371Společná zpráva výborů České národní rady ke Zprávě o stavu prokuratury v České republice - tisk 354
č. 372Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o místním referendu
č. 373Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
č. 374Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad ČR (tisk 362)
č. 375Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh zahraničního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o zřízení Úřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy (tisk 361)
č. 376ZÁSADY ZÁKONA ČNR O HOSPODÁŘSKÝCH KOMORÁCH předložené skupinou poslanců ČNR (Jan Kasal a další)
č. 377Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu skupiny poslanců České národní rady na vydání zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (tisk 339)
č. 378Zpráva výboru České národní rady pro územní správu a národnosti k návrhu na vydání usnesení České národní rady o zrušení obecně závazné vyhlášky, vydané Zastupitelstvem města Olomouce dne 26. 3. 1991
č. 379Zpráva výboru České národní rady pro územní správu a národnosti k návrhu na vydání usnesení České národní rady o zrušení obecně závazné vyhlášky, vydané Zastupitelstvem města Opavy dne 30. 1. 1991
č. 380Interpelace poslance ČNR Eduarda Vacka na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci pojištění policistů v resortech ministerstva vnitra
č. 380aOdpověď na interpelaci poslance Eduarda Vacka na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci pojištění policistů v resortech ministerstva vnitra
č. 381Interpelace poslance ČNR Tomáše Ratiborského na ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci oznamovací povinnosti soukromého sektoru o fakturách proplacených podnikatelům
č. 381aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Tomáše Ratiborského na ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci oznamovací povinnosti soukromého sektoru o fakturách proplacených podnikatelům
č. 382Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 22. schůzi České národní rady konané ve dnech 10. až 13. a 19. září 1991
č. 382aOdpověď na interpelaci poslance Juliuse Jančáryho na ministra průmyslu České republiky Jana Vrbu ve věci nabídky CEVY Králův Dvůr obecnímu úřadu Králův Dvůr a ve věci exportu cementu
č. 382bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Zdeňka Smělíka na ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci lidové kultury a zachování tradic
č. 382cOdpověď na interpelaci poslance ČNR Antonína Procházky na ministra spravedlnosti České republiky Leona Richtera a ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci rehabilitovaných osob
č. 382dOdpověď na interpelaci poslankyně Milady Vorlové na ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci vývozu hudebních nástrojů do zahraničí
č. 382eOdpověď na interpelaci poslance ČNR Tomáše Ratiborského na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci vytváření akciových společností Transpetrol a Transgas
č. 382fOdpověď na interpelaci poslance ČNR Juliuse Jančáryho na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta a ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci vývozu dřeva a plnění zákona o státním rozpočtu ČR
č. 382gOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci stavu zemědělské půdy
č. 382hOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na vládu České republiky ve věci lnářského průmyslu a pěstování lnu
č. 382iOdpověď na interpelaci poslance ČNR Juliuse Jančáryho na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta a ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci vývozu dřeva a plnění zákona o státním rozpočtu
č. 382jOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Petra Krause, Čestmíra Hofhanzla, Miroslava Wolfa, Jana Zahradníčka a Vladimíra Zemana na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci hospodaření s lesy
č. 382kOdpověď na interpelaci poslance Ladislava Krčmy na vládu České republiky ve věci lnářského průmyslu a pěstování lnu
č. 382lOdpověď na interpelaci poslance Václava Moskala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci řešení vleklé neuspokojivé situace v resortu zemědělství
č. 382mOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Pavla Balcárka a Gerty Mazalové na vládu České republiky ve věci Všeobecné československé výstavy v Praze
č. 382nOdpověď na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara ve věci rekondičních pobytů diabetiků
č. 382oOdpověď na interpelaci poslance ČNR Antonína Procházky na ministra spravedlnosti České republiky Leona Richtera a ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci rehabilitovaných osob
č. 382pOdpověď na interpelaci poslanců Petra Krause, Čestmíra Hofhanzla, Miroslava Wolfa, Jana Zahradníčka a Vladimíra Zemana na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci hospodaření s lesy
č. 382qOdpověď na interpelaci poslance Vladimíra Rozlivky na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci vojenského újezdu Milovice - Mladá
č. 382rOdpověď na interpelaci poslance Vladimíra Rozlivky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci současné situace ve vojenském újezdu Milovice - Mladá a v přilehlém regionu
č. 382sOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na vládu České republiky ve věci lnářského průmyslu a pěstování lnu
č. 383Interpelace na ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského ve věci žádosti o uvolnění objektů užívaných t. č. armádou pro potřeby rozšíření stávajícího zařízení sociálních potřeb
č. 384Vládní návrh zákona ČNR, o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
č. 385Interpelace poslance ČNR Jaromíra Kapusty na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zásahu speciální jednotky rychlého nasazeni FMV na letišti Ostrava - Mošnov
č. 385aOdpověď na interpelaci poslance Jaromíra Kapusty na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zásahu speciální jednotky rychlého nasazení FMV na letišti Ostrava-Mošnov
č. 386Zpráva o postupu ekonomické reformy a hospodářské situaci v zemědělství
č. 387Interpelace poslance ČNR Jána Kadlece na ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci moravských hradů Sovince a HeIfštýna
č. 387aOdpověď na interpelaci poslance Jána Kadlece na ministra kultury České republiky Milana Uhdeho ve věci moravských hradů Sovince a Helfštýna
č. 388Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.
č. 389Návrh zásad zákona ČNR o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky
č. 390Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR (tisk 384)
č. 391Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
č. 392Společná zpráva ze dne 26. 9. 1991 výborů České národní rady k zákonnému opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti (tisk č. 360)
č. 393Návrh poslanců České národní rady Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
č. 394Návrh poslanců České národní rady Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
č. 394aNávrh poslanců České národní rady Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
č. 395Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. září 1991 do 7. října 1991
č. 396Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb.
č. 397Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady (tisk 391)
č. 398Návrh usnesení ČNR, kterým ČNR schvaluje návrh předsednictva ČNR na změnu bodu 4 usnesení ČNR č. 224 z 10. září 1991, týkajícího se návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb.
č. 399Návrh usnesení ČNR, kterým ČNR schvaluje návrh předsednictva ČNR na změnu bodu 3 usnesení ČNR č. 224 z 10. září 1991, týkajícího se návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (tisk 394)
č. 400Vládní návrh zásad zákona České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP