Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 201Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 202Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 203Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona č. 23/1962 Sb. o myslivosti
č. 204Vládní návrh zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
č. 205Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
č. 206Společná zpráva výborů ČNR k návrhu ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisk 202)
č. 207Interpelace na ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karla Dybu ve věci záměru odstoupení akciové společnosti OKD od smlouvy s firmou Hölter v Gladbäcku v SRN na dodávku technologického zařízení kalové úpravny, která má být postavena na pozemku Dolu 1. Máj v katastru obce Karviná
č. 207aOdpověď na interpelaci ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky Karlu Dybovi ve věci záměru odstoupení akciové společnosti OKD od smlouvy s firmou Hölter v Gladbäcku v SRN na dodávku technologického zařízení kalové úpravny.
č. 208Interpelace poslanců ČNR Josefa Kubiše a Rudolfa Duška na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci finančního zajištění činnosti Horské služby
č. 208aOdpověď na interpelaci poslanců Rudolfa Duška a Josefa Kubiše předsedovi vlády České republiky ve věci finančního zabezpečení Horské služby
č. 208bOdpověď na interpelaci poslanců Rudolfa Duška a Josefa Kubiše na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci finančního zabezpečení Horské služby
č. 209Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost
č. 210Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 28. února do 26. března 1991
č. 211Interpelace poslance ČNR Jiřího Hájka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci naplnění § 3 zák. č. 496/1990 Sb., tj. ústavního zákona FS o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR
č. 211aOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Hájka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci naplnění § 3 zák.č. 496/1990 Sb., tj. ústavního zákona FS o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR
č. 212Interpelace poslance ČNR Vladimíra Zemana na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci řešení problému odstranění povodňových škod z povodní r. 1987 a 1990 v okrese Vsetín
č. 212aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Zemana na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci řešení problému odstranění povodňových škod z povodní r. 1987 a 1990 v okrese Vsetín
č. 213Interpelace poslance ČNR Miroslava Čapka na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci jeho rozhovoru pro Rudé právo ze dne 1. 2. 1991
č. 213aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Miroslava Čapka na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci jeho rozhovoru pro Rudé právo ze dne 1. 2. 1991
č. 214Vládní návrh zákona ČNR o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
č. 215Vládní návrh zákona České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
č. 216Vládní návrh zákona ČNR o pojišťovnictví
č. 217Interpelace poslance ČNR Ondřeje Giňi na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci přijetí účinných opatření ke zlepšení životních podmínek Romů
č. 217aOdpověď na interpelaci poslance Ondřeje Giňi předsedovi Vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci přijetí účinných opatření ke zlepšení životních podmínek Romů
č. 218Interpelace poslance ČNR Františka Nerada na ministra práce a sociálních věcí České republiky Milana Horálka ve věci řešení některých problémů oddělení péče o staré občany z OÚ v Rokycanech
č. 218aOdpověď na interpelaci poslance Františka Nerada ministrovi práce a sociálních věcí České republiky Milanu Horálkovi ve věci řešení některých problémů oddělení péče o staré občany z OÚ v Rokycanech
č. 219Interpelace poslance ČNR Tomáše Ratiborského na ministra práce a sociálních věci ČR Milana Horálka a ministra zdravotnictví ČR Martina Bojara ve věci dovolených ve zdravotnických zařízeních
č. 219aOdpověď na interpelaci poslance Tomáše Ratiborského na ministra práce a sociálních věcí ČR Milana Horálka a ministra zdravotnictví ČR Martina Bojara ve věci dovolených ve zdravotnických zařízeních
č. 220Návrh na vydání zákona ČNR o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
č. 221Vládní návrh zákona ČNR o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
č. 222Interpelace poslanců ČNR Karla Fonioka a Rudolfa Duška na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci finančního zajištění sportovně talentované mládeže a sportovní reprezentace
č. 222aOdpověď na interpelaci poslanců Rudolfa Duška a Karla Fonioka předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci finančního zajištění sportovně talentované mládeže a sportovní reprezentace
č. 222bOdpověď na interpelaci poslanců Rudolfa Duška a Karla Fonioka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci finančního zajištění sportovně talentované mládeže a sportovní reprezentace
č. 222cOdpověď na interpelaci poslanců Rudolfa Duška a Karla Fonioka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci finančního zajištění sportovně talentované mládeže a sportovní reprezentace
č. 223Návrh usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců České rodní rady na vydání zákona ČNR ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 224Návrh usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 225Návrh usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh zákona ČNR ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 226Návrh skupiny poslanců ČNR Evy KANTŮRKOVÉ a Vladimíra PRECLÍKA na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
č. 227Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a národohospodářského výboru ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti (tisk 203)
č. 228Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení (tisk 189)
č. 229Interpelace ve věci dořešení meziresortního rozporu mezi zájmy těžby uhlí a zájmy ochrany památek a přírody, vyvolaného postupem lomu VČSA s. p. Doly a úpravny Komořany v okrese Most
č. 229aOdpověď na interpelaci ve věci dořešení meziresortního rozporu mezi zájmy těžby uhlí a zájmy ochrany památek a přírody, vyvolaného postupem lomu VČSA s.p. Doly a úpravny Komořany v okrese Most
č. 229bOdpověď na interpelaci ve věci dořešení meziresortního rozporu mezi zájmy těžby uhlí a zájmy ochrany památek a přírody, vyvolaného postupem lomu VČSA s.p. Doly a úpravny Komořany v okrese Most
č. 229cOdpověď na interpelaci ve věci dořešení meziresortního rozporu mezi zájmy těžby uhlí a zájmy ochrany památek a přírody, vyvolaného postupem lomu VČSA s.p. Doly a úpravy Komořany v okrese Most
č. 230Návrh usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 231Návrh usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 232Návrh usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 233Ústní interpelace přednesené na 15. schůzi ČNR konané ve dnech 27. - 28. února 1991
č. 233aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Rudolfa Berezy ministrovi životního prostředí České republiky Ivanu Dejmalovi ve věci podpory ozdravných opatření v závodě MORAVIA, Mariánské Údolí
č. 233bOdpověď na interpelaci poslance Václava Šplíchala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci finančních prostředků rozpočtovaných na práce na silniční sítě v roce 1991
č. 233cOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Pavely na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci kriminality na Ostravsku
č. 233dOdpověď na interpelaci poslance ČNR Karla Holomka na vládu České republiky ve věci incidentu v obci Libkov a v Klatovech
č. 234Interpelace poslance ČNR Ladislava Bodyho na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci ztráty pracovních příležitostí v podniku POLDI Kladno
č. 234aOdpověď na interpelaci poslance Ladislava Bodyho na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci ztráty pracovních příležitostí v podniku POLDl Kladno
č. 235Vládní návrh zákon ČNR o České lesnické inspekci
č. 236Vládní návrh zásad zákona ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
č. 237Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 238Zásady zákona Česjké národní rady o autorizaci k vybraným činnostem ve výstavbě a o České komoře autorizovaných inženýrů
č. 239Interpelace poslance ČNR Františka Adámka na předsedu vlády České republiky ve věci zajištění čs. účasti na mezinárodních programech kosmických výzkumů
č. 239aOdpověď na interpelaci poslance Františka Adámka předsedovi vlády České republiky ve věci zajištění čs. účasti na mezinárodních programech kosmických výzkumů
č. 240Interpelace poslance ČNR Jiřího Frkala předsedovi Vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci zvýšení cen paliv a energií
č. 240aOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Frkala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci výšení cen tepla a energií
č. 241Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, národohospodářského výboru ČNR a výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.
č. 242Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
č. 243Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o České lesnické inspekci (tisk 235) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 244Interpelace poslance ČNR Jiřího Honajzera na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci vyšetřování trestné činnosti v DAK Slušovice a z něho vzniklých (případně bývalými pracovníky nově založených) společnostech
č. 244aOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Honajzera ministrovi vnitra České republiky Tomáši Sokolovi ve věci vyšetřování trestné činnosti v DAK Slušovice a z něho vzniklých (případně bývalými pracovníky nově založených) společnostech
č. 245Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, národohospodářského výboru ČNR a rozpočtového a kontrolního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž (tisk 221)
č. 246Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisk 214)
č. 247Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, rozpočtového a kontrolního výboru ČNR a národohospodářského výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o pojišťovnictví (tisk 216)
č. 248Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky (tisk 104)
č. 249Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost (tisk 209)
č. 250Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 28. března do 23.dubna 1991
č. 251Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 252Společná zpráva výborů ČNR k návrhu ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisk 237)
č. 253Vládní návrh zákona České národní rady o Policejním sboru České republiky
č. 254Vládní návrh zásad zákona České národní rady o obecní policii
č. 255Vládní návrh zákona České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
č. 256Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (tisk 226)
č. 257Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (tisk 220)
č. 258Interpelace na ministra zdravotnictví ČR Martina Bojara ve věci zajištění preventivních zdravotních prohlídek a lázeňského léčení příslušníků lIl. odboje, bývalých politických vězňů a perzekuovaných příslušníků západních armád.
č. 258aOdpověď na interpelaci na ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara ve věci zajištění preventivních zdravotních prohlídek a lázeňského léčení příslušníků III. odboje, bývalých politických vězňů a perzekuovaných příslušníků západních armád.
č. 259Interpelace skupiny poslanců ČNR Rudolfa Duška, Michala Krause, Vladimíra Řezáče, Tadeusze Wantuly, Jarmily Maleňákové, Karla Fonioka, Leonarda Danneberga, Miroslava Rašky, Josefa Kubiše a Petra Pospíšila vládě České republiky ve věci státní finanční podpory tělesné výchovy a sportu
č. 259aOdpověď ministra financí České republiky K. Špačka na interpelaci skupiny poslanců ČNR Rudolfa Duška, Michala Krause, Vladimíra Řezáče, Tadeusze Wantuly, Jarmily Maleňákové, Karla Fonioka, Leonarda Danneberga, Miroslava Rašky, Josefa Kubiše a Petra Pospíšila vládě České republiky ve věci státní finanční podpory tělesné výchovy a sportu
č. 259bOdpověď (doplnění) ministra financí České republiky K. Špačka na interpelaci skupiny poslanců ČNR Rudolfa Duška, Michala Krause, Vladimíra Řezáče, Tadeusze Wantuly, Jarmily Maleňákové, Karla Fonioka, Leonarda Danneberga, Miroslava Rašky, Josefa Kubiše a Petra Pospíšila vládě České republiky ve věci státní finanční podpory tělesné výchovy a sportu
č. 259cOdpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky P. Vopěnky na interpelaci skupiny poslanců ČNR Rudolfa Duška, Michala Krause, Vladimíra Řezáče, Tadeusze Wantuly, Jarmily Maleňákové, Karla Fonioka, Leonarda Danneberga, Miroslava Rašky, Josefa Kubiše a Petra Pospíšila vládě České republiky ve věci státní finanční podpory tělesné výchovy a sportu
č. 260Ústní interpelace přednesené na 17. schůzi ČNR konané ve dnech 26. - 28. března 1991
č. 260aOdpověď na interpelaci poslance Václava Moskala na vládu České republiky ve věci vydávání deníku Česká politika a vydávání dalšího deníku pro občany venkova se zemědělskou tematikou
č. 260bOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Duška na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci výrazného zvýšení rychlosti ekonomické reformy
č. 260cOdpověď na interpelaci poslance Jiřího Karase na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáše Ježka ve věci postupu malé privatizace
č. 260dOdpověď na interpelaci poslance Jaromíra Kapusty na ministra průmyslu České republiky Jana Vrbu ve věci řešení odbytové a zaměstnanecké krize při výrobě osobních kolejových vozidel v Moravskoslezské vagonce Studénka
č. 260eOdpověď na interpelaci poslance Miroslava Čapka na vládu České republiky ve věci znepokojení mezi občany pokud jde o otázku navrácení majetku sudetským Němcům
č. 260fOdpověď na interpelaci poslance Zdeňka Smělíka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra životního prostředí ČR Ivana Dejmala ve věci vytváření podmínek a opatření pro pokusné vypouštění dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny
č. 261Společná zpráva výborů ČNR k návrhu státoprávního a územně-správního uspořádání České republiky
č. 262Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 263Společná zpráva výborů ČNR k návrhu jednacího řádu vyšetřovací komise ČNR a k návrhu usnesení ČNR k obsahu práce vyšetřovací komise ČNR
č. 264Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
č. 265Vládní návrh zákona ČNR o Státním fondu cestovního ruchu
č. 266Interpelace poslance Vladimíra Rozlivky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci jmenování přednosty Okresního úřadu v Nymburce pana Františka Mašaty
č. 266aOdpověď na interpelaci poslance Vladimíra Rozlivky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci jmenování přednosty Okresního úřadu v Nymburce pana Františka Mašaty
č. 267Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
č. 268Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 269Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o Policejním sboru České republiky ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 270Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy...
č. 271Společná zpráva výborů ČNR k návrhu ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisk 262)
č. 272Vládní návrh zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší
č. 273Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
č. 274Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 275Interpelace poslanců ČNR Vladimíra Zemana, Jana Květa a Jana Zahradníčka na vládu České republiky ve věci využití části dotací ekologickým občanským sdružením na úhradu mezd pracovníků aparátu těchto sdružení
č. 275aOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Vladimíra Zemana, Jana Květa a Jana Zahradníčka na vládu České republiky ve věci využití části dotací ekologickým občanským sdružením na úhradu mezd pracovníků aparátu těchto sdružení
č. 276Interpelace poslance ČNR Vladimíra Zemana na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci odstranění následků povodňových škod v okrese Vsetín
č. 276aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Zemana na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci odstranění následků povodňových škod v okrese Vsetín
č. 277Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 8. do 21. května 1991 + Dodatek ke sněmovnímu tisku 277 zpráva o činnosti předsednictva ČNR z 22. května 1991
č. 278Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách).
č. 279Interpelace poslance ČNR Antonína Hrazdíry na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci změny produkčně ekonomické skupiny půdy č. 11 v obci Tvrdonice
č. 279aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Antonína Hrazdíry na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci změny produkčně ekonomické skupiny půdy č. 11 v obci Tvrdonice
č. 280Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a národohospodářského výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat (tisk 204)
č. 281Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, rozpočtového a kontrolního výboru ČNR a národohospodářského výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích (tisk 264)
č. 282Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy...
č. 283Ústní interpelace, podněty a otázky přednesené na 18. schůzi ČNR konané ve dnech 23. dubna až 14. května 1991
č. 283aOdpověď na interpelaci na ministryni obchodu a cestovního ruchu ČR Vlastu Štěpovou a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáše Ježka ve věci předávání prodejen do ekonomického pronájmu
č. 283bOdpověď na interpelaci na ministryni obchodu a cestovního ruchu ČR Vlastu Štěpovou a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáše Ježka ve věci předávání prodejen do ekonomického pronájmu
č. 283cOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Janečka na vládu České republiky ve věci hospodaření Československé armády s byty v regionu města Mladé Boleslavi
č. 283dOdpověď na interpelaci ve věci výroby zdravotně závadných panelů v bývalém státním podniku Prefa Hyskov a odškodnění vlastníků obytných domů a rodinných domků postavených z těchto panelů
č. 283eOdpověď na interpelaci poslance ČNR Zdenka Bárty na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci znečišťování životního prostředí výrobou kordů v SCHZ Lovosice
č. 283fOdpověď na interpelaci poslance ČNR Zdeňka Bárty na ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala ve věci znečišťování životního prostředí výrobou kordů v SCHZ Lovosice
č. 283gOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na ministra financí ČSFR Václava Klause ve věci promítnutí zvýšených nákladů na paliva a energie do rozpočtů škol
č. 283hOdpověď na interpelaci poslance Pavla Duška na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnku ve věci poskytování dotací soukromým školám
č. 284Usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
č. 285Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu na vydání zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (tisk 215)
č. 286Interpelace poslance ČNR Milana Tatára na ministra práce a sociálních věcí České republiky Milana Horálka ve věci poskytování "stabilizačního příspěvku 2.000,- Kčs" pracujícím občanům v postižených oblastech Severočeského regionu
č. 286aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Milana Tatára na ministra práce a sociálních věcí České republiky Milana Horálka ve věci poskytování "stabilizačního příspěvku 2.000,- Kčs" pracujícím občanům v postižených oblastech Severočeského regionu
č. 287Interpelace poslance ČNR Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci přijetí opatření k urychlenému projednání a schválení zákona o průmyslových komorách
č. 287aOdpověď na interpelaci poslance Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci přijetí opatření k urychlenému projednání a schválení zákona o průmyslových komorách
č. 288Ústní interpelace přednesené na 19. schůzi ČNR konané ve dnech 21. až 23. května 1991
č. 288aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Františka Kozla na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Vopěnku ve věci financování školství a školní inspekce
č. 288bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Pavla Duška na ministra financí České republiky. Karla Špačka ve věci pronikání zahraničních podnikatelských subjektů do oblasti sázkových her
č. 288dOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Vladimíra Čecha, Josefa Pavely a Josefa Bezděka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnku ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci tíživé hospodářské situace krytých koupališť a bazénů.
č. 288eOdpověď na interpelaci poslanců Vladimíra Čecha, Josefa Pavely a Josefa Bezděka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnku a ministra financí ČR Karla Špačka ve věci tíživé hospodářské situace krytých koupališť a bazénů
č. 288fOdpověď na lnterpelaci klubu Občanské demokratické strany přednesenou poslancem ČNR Petrem Koháčkem na vládu České republiky ve věci rozhlasového a televizního vysílání
č. 288gOdpověď na interpelaci ve věci zavedení možnosti účinnějšího finančního postihu či případného zavedení placení léčení nemocí ze závislosti na drogách, za zneužívání lékařské pohotovostní služby a pod.
č. 288hOdpověď na interpelaci klubu Občanské demokratické strany přednesenou poslancem ČNR Petrem Koháčkem na vládu České republiky ve věci rozhlasového a televizního vysílání
č. 288iOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaromíra Kapusty na ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího Nezvala ve věci sanování ČSD
č. 289Vládní návrh zásad zákona České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
č. 290Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 23. května do 18. června 1991
č. 291Interpelace na předsedu vlády ČR Petra Pitharta, ministra zdravotnictví ČR Martina Bojara, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Vopěnku a ministra práce a sociálních věcí ČR Milana Horálka ve věci právního postavení mladistvých se změněnou pracovní schopností
č. 291aOdpověď na interpelaci ve věci právního postavení mladistvých se změněnou pracovní schopností
č. 291bOdpověď na interpelaci ve věci právního postavení mladistvých se změněnou pracovní schopností
č. 291dOdpověď na interpelaci, ve věci právního postavení mladistvých se změněnou pracovní schopností
č. 292Interpelace poslance ČNR Jiřího Fiedora na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci personální politiky ministerstva vnitra České republiky
č. 292aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Fiedora na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci personální politiky ministerstva vnitra České republiky
č. 293Návrh usnesení ČNR, kterým se povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1991
č. 294Návrh Usnesení ČNR. kterým se povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemských úřadech ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR
č. 295Návrh usnesení ČNR, kterým se povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR
č. 296Návrh usnesení České národní rady, kterým se povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady
č. 297Návrh Usnesení ČNR, kterým se povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky
č. 298Návrh usnesení ČNR, kterým se povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb., a zákona ČNR č. 97/1991 Sb.
č. 299Návrh usnesení České národní rady ke zprávě ministra vnitra České republiky o bezpečnostní situaci
č. 300Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro územní správu a národnosti k návrhu na vydání usnesení ČNR o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1991, vydané Zastupitelstvem města Plzně

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP