Jednání Poslanecké sněmovny

Jednáním Poslanecké sněmovny se rozumí konání a postupy plenární schůze Sněmovny; v širším slova smyslu i jednání orgánů Sněmovny (zejm. výborů, komisí a vyšetřovacích komisí). Pravidla jednání pléna i orgánů komory upravuje zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a usnesení pléna Sněmovny přijatá na základě a v rámci jednacího řádu.

Plénum Sněmovny jedná v průběhu zasedání Sněmovny ve formě několikadenních (většinou dvoutýdenních) plenárních schůzí. Zasedání Sněmovny svolá po sněmovních volbách prezident republiky do 30 dnů od voleb; zasedání sněmovny je stálé, nepřerušuje se a trvá po celé volební období Sněmovny. Jednotlivé plenární schůze Poslanecké sněmovny svolává obvykle předseda Poslanecké sněmovny.

 

Týdenní program jednání a dalších aktivit Poslanecké sněmovny

Program zahrnuje časový rozvrh aktivit, které se odehrávají v sídle Poslanecké sněmovny během jednoho týdne. Může se jednat o plenární schůze Sněmovny, schůze orgánů Sněmovny, o semináře, konference a další vzdělávací akce, pořádané orgány Sněmovny nebo pod jejich záštitou nebo organizované Kanceláří Poslanecké sněmovny.

Týdenní program zahrnuje i výjezdní jednání orgánů Poslanecké sněmovny.

Týdenní program není určován žádným rozhodnutím Sněmovny, je pouze technickým souhrnem aktivit, které jsou svolány plénem nebo jinými subjekty působícími na půdě Sněmovny.

 

Harmonogram akcí Poslanecké sněmovny

Harmonogramem akcí se označuje zhruba půlroční rámcový rozvrh činností Poslanecké sněmovny. Harmonogram stanoví organizační výbor svým usnesením. Harmonogram určuje typ činností, které se budou konat v jednotlivých týdnech roku. Týden výborů  (výborový týden) znamená, že v takto označeném týdnu budou zasedat výbory Poslanecké sněmovny. Poslanecký týden znamená, že v takto označeném týdnu budou aktivity poslanců soustředěny do jejich volebního obvodu a nebude se zpravidla konat ani plenární schůze ani schůze výborů. Týden Poslanecké sněmovny označuje týden, kdy se koná (od úterý do pátku) plenární schůze Poslanecké sněmovny. Variabilní týden označuje týden, kdy je možno očekávat prodloužení schůze Poslanecké sněmovny z předchozího týdne, pokud se nestačil projednat její pořad.

Není vyloučeno, že se Poslanecká sněmovna usnese o tom, že se plenární schůze Sněmovny bude konat i mimo schválený harmonogram. Kromě toho je třeba obligatorně svolat plenární schůzi na žádost alespoň jedné pětiny všech poslanců Sněmovny, tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Harmonogram se v tomto případě nebere v úvahu.
ISP (příhlásit)