Veřejnost a média

Navštivte nás

Veřejnost má možnost zúčastnit se prohlídek s výkladem nebo dnů otevřených dveří.

Presscentrum

Informace pro novináře akreditované v Poslanecké sněmovně.

Infocentrum

Veřejně přístupné Informační středisko (pondělí až pátek od 9 do 16 hodin ) poskytuje zájemcům informace o orgánech, činnostech a výstupech Poslanecké sněmovny včetně zákonů. Nabízí komplexní informace o vybraných tématech na odborných seminářích a realizuje prohlídky Poslanecké sněmovny.

Parlamentní knihovna

poskytuje informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnancům jejich Kanceláří a odborné i širší veřejnosti.

Archiv PS

Archiv je veřejným specializovaným archivem podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Badatelské dny: úterý – čtvrtek, 9 – 15 hod.

Nejlépe je domluvit termín předem.

V době konání schůzí Poslanecké sněmovny je archiv nepřístupný.

Petice

Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo se obracet na Sněmovnu s peticemi (žádostmi, návrhy nebo stížnostmi). Petice shromažďuje a vyřizuje petiční výbor, popř. rozhoduje o postoupení jiným výborům nebo orgánům. Výbor rovněž vypracovává přehledy peticí.

Poskytování informací

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

Kultura a umění

Zajímavé informace o architektuře, historii i současnosti budov Poslanecké sněmovny, o uměleckých dílech v interiérech i exteriérech jednotlivých objektů, provedeme Vás ukázkou z naší Sbírky uměleckých děl a můžete si prohlédnout i přehled výstav, které zde v poslední době proběhly.
Vernisáže a výstavy

Registr komunálních symbolů

Systém REKOS zajišťuje centrální evidenci informací o obecních symbolech České republiky.

ISP – Notifikační systém

Notifikační systém umožňuje sledovat změny v údajích na stránkách Poslanecké sněmovny (např. změny v projednávání sněmovních tisků, informace o poslancích ap.) prostřednictvím e-mailu, který je v pravidelných intervalech zaregistrovaným uživatelům zasílán.

Fotogalerie

Fotografická dokumentace Poslanecké sněmovny.

Data agend PS (opendata)

Poslanecká sněmovna a Senát pro zájemce zveřejňují strukturované údaje a data ze svých agend, jako např. informace o sněmovních tiscích, poslancích, výsledky hlasování, programy schůzí a podobně.

Registr oznámení poslanců

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům, tedy i poslancům, povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu příjmů a majetku nabytého v průběhu výkonu poslanecké funkce.

Výroční zprávy politických stran

Podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, byly politické strany a politická hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu (VFZ).
Zákon č. 302/2016 Sb. ukládá polit. stranám a hnutím od 2. dubna 2017 předkládat VFZ nově zřízenému Úřadu pro dohled nad hospodařením polit. stran a hnutí se sídlem v Brně (kontakt zde).
ISP (příhlásit)