Informace o podmínkách pro příjem a zpracování dokumentů

Opatření platná během nouzového stavu od 22. března 2021

Příjem a zpracování veškerých dokumentů adresovaných poslankyním, poslancům nebo funkcionářům Poslanecké sněmovny, jejich asistentům, dále poslaneckým klubům a jejich zástupcům i útvarům a zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, zajišťuje podatelna Kanceláře Poslanecké sněmovny, sídlící na adrese Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana.

Provozní doba podatelny (úřední hodiny):

Po až Čt: 9:00 – 16:00
Pá: 9:00 – 14:00

Adresa pro doručování listinných zásilek, včetně digitálních dokumentů uložených na technických nosičích dat:

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00006572
DIČ: CZ00006572

Adresy podatelny pro doručování elektronické pošty:

e-mail:
posta@psp.cz

Datová schránka:

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Identifikátor datové schránky: bykaigw

Kontakt webovými formuláři pro registrované uživatele Informačního systému Parlamentu (ISP) na stránkách www.psp.cz

Telefonický kontakt na jednotlivé členy a organizační složky Poslanecké sněmovny:
tel. 257 171 111 (spojovatelka)

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
tel. 257 171 717

Podmínky pro příjem a zpracování dokumentů

Dokumenty v listinné podobě:

 • při osobním podání je možné vyžádat od podatelny potvrzení o převzetí, které obsahuje otisk podacího razítka s datem podání a jednoznačný identifikátor dokumentu
 • podání adresované na jméno musí být adresováno osobě, která je aktuálně poslankyní/poslancem, poslaneckým asistentem, zástupcem poslaneckého klubu, nebo zaměstnancem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Ostatní podání podatelna vrací odesílateli stejnou cestou, jakou byla doručena
 • podatelna nezpracuje podání, které je neúplné, nečitelné a nelze z něho určit kontaktní údaje odesílatele
 • v případě, že je doručený dokument neúplný, nečitelný nebo poškozený, lze však určit kontaktní údaje jeho odesílatele, vyrozumí tohoto podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, podání se dále nezpracovává
 • podatelna zpracuje pouze ty obchodní nabídky a reklamy, které byly zaslány na vyžádání.

Dokumenty v digitální podobě:

 • podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě (včetně datové zprávy, v níž je obsažený) úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže)
 • příjem elektronické pošty a datové zprávy na podatelně je odesílateli potvrzen automatickou odpovědí, ke které může být připojena výzva k doplnění nebo k opravě podání
 • výzvu k doplnění nebo k opravě podání digitálního dokumentu obdrží odesílatel pouze jednou, a to stejnou cestou, jakou podání učinil. Pokud na výzvu nereaguje nebo nedojde k opravě či doplnění požadovaných údajů, podání se dále nezpracovává
 • podatelna nezpracuje digitální podání, které zabezpečovací software Kanceláře Poslanecké sněmovny vyhodnotí jako zavirované, obsahující škodlivé nebo nebezpečné kódy
 • podatelna zpracuje pouze ty obchodní nabídky a reklamy v digitální podobě, které byly zaslány na vyžádání
 • velikost podání zasílaného datovou schránkou nesmí překročit 20 MB
 • velikost podání zasílaného e-mailem nesmí překročit 18 MB
 • elektronická podatelna přijímá digitální dokumenty pouze v datových formátech:
  • DOC(X), XLS(X), PPT(X)
  • PDF/PDF/A, ISO 19005
  • TXT (prostý text dle ISO 8859 – 2)
  • HTM/HTML
  • RTF
  • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný)
  • GIF
  • PNG, ISO/IEC 15948
  • FO/ZFO (602XML Filler dokument; formuláře v datových schránkách)
  • MPEG-2, ISO/IEC 13818
  • MPEG-1, ISO/IEC 11172
  • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
  • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, modulace Pulse-code modulation PCM
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury
  • ISDOC, ISDOCX (verze 5.2 a vyšší) – elektronické faktury
  • UN/CEFACT XML, OASIS UBL 2.1 – elektronické faktury
 • podatelna přijímá digitální dokumenty ve výše uvedených formátech rovněž na technických nosičích dat:
  • přípustné technické nosiče dat jsou:
   • CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, BD-R (Blu-Ray disc)
   • technické nosiče dat se souborovým systémem NTFS nebo FAT 32:
    • USB Flash disk
    • externí HDD
    • SSD
  • technický nosič dat musí obsahovat pouze soubory vztahující se k jednomu podání
  • obsah technického nosiče dat je na podatelně evidován nahráním do elektronického systému spisové služby. Technický nosič dat se vrací zpět odesílateli pouze na vyžádání
  • podatelna ověří, zda dokument doručený v digitální podobě na technickém nosiči splňuje nároky na doručení digitálního dokumentu (viz výše). Pokud je nesplňuje a lze-li určit kontaktní údaje odesílatele, vyzve podatelna odesílatele k doplnění podání nebo k odstranění chyb v podání. Pokud není vada odstraněna, podání se dále nezpracovává.

Zvláštní ustanovení:

 • podání podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, které je určeno bezpečnostním útvarům Kanceláře Poslanecké sněmovny, musí být označeno slovy: „BEZPEČNOSTNÍ ÚTVAR - NEOTVÍRAT“. Podání, které nebude tímto způsobem označeno, bude podatelnou zpracováno obvyklým způsobem
 • dokumenty s vulgárním nebo nekonkrétním obsahem adresované obecně Poslanecké sněmovně, všem poslancům nebo skupině poslanců bez ohledu na jejich příslušnost, podatelna předává k vyřízení na Samostatné oddělení styku s veřejností
 • obyčejné listinné podání adresované na člena vlády je podatelnou přijato a zasláno vládní rozdělovnou na Úřad vlády nebo na příslušné ministerstvo. Odesílatel není o tomto postupu informován
 • doporučená listinná pošta adresovaná členu vlády se vrací přepravní společnosti k doručení na příslušné úřady
 • digitální podání adresované na člena vlády nebo jinou funkci, jejíž výkon nespadá do kompetencí Poslanecké sněmovny, je podatelnou vzato na vědomí a odmítnuto s doporučením kontaktovat orgán veřejné moci, pod který výkon takové funkce spadá.

Opatření platná od 12. října 2020 do 21. března 2021

Opatření platná od 24. března do 17. května 2020
ISP (příhlásit)