Důležité zákony

Ústavní zákony

Ústavní zákony jsou zákony nejvyšší právní síly v České republice. Musí být schváleny kvalifikovanou většinou obou komor Parlamentu, tedy 3/5 většinou všech poslanců Poslanecké sněmovny a 3/5 většinou přítomných senátorů v Senátu. Ostatní zákony musí být v ústavními zákony v souladu.

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky č. 110/1998 Sb.

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků č. 347/1997 Sb.

 

Sněmovní právo

Sněmovní právo se skládá z procesních předpisů, regulujících jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, z předpisů upravujících postavení poslanců, z předpisů upravujících vztah Poslanecké sněmovny k jiným státním orgánům a z předpisů upravujících právní poměry sídla Parlamentu. Základy sněmovního práva stanoví Ústava České republiky zejména v hlavě II. Se sněmovním právem souvisí i některé další zákony.

Jednací řád Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb.

Zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb.

Zákon o sídle Parlamentu České republiky č. 59/1996 Sb.

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce č. 236/1995 Sb.

Zákon o státních symbolech č. 3/1993 Sb.

Zákon o užívání státních symbolů č. 352/2001 Sb.

Zákon o Veřejném ochránci práv č. 349/1999 Sb.

Zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv č. 309/1999 Sb.


Historické zákony

Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky č. 4/1993 Sb.

Ústavní zákon (Federálního shromáždění) o zániku České a Slovenské Federativní Republiky č. 542/1992 Sb.

Ústavní zákon o Československé federaci č. 143/1968 Sb.

Ústava Československé socialistické republiky č. 100/1960 Sb.

Ústava Československé republiky č. 150/1948 Sb.

Dekrety prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety)

Ústavní listina Československé republiky č. 121/1920 Sb.

Prozatímní ústava Československé republiky č. 37/1918 Sb.

ISP (příhlásit)