Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)3
99/1963Občanský soudní řád10
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky4
20/1987Zákon České národní rady o státní památkové péči2
44/1988Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)1
61/1988Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě1
84/1990Zákon o právu shromažďovacím1
526/1990Zákon o cenách1
2/1991Zákon o kolektivním vyjednávání1
172/1991Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí1
265/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen1
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích1
451/1991Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky1
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)4
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů3
551/1991Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky1
553/1991Zákon České národní rady o obecní policii1
563/1991Zákon o účetnictví1
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení8
21/1992Zákon o bankách4

12345>>ISP (příhlásit)