Dokumenty EU

Zpravodajem JUDr. Pavel Staněk, MBA

Celkem nalezeno 21 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
15701/23COM(2023) 715 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o mobilitě kvalifikovaných a schopných pracovníkůProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15620/23COM(2023) 719 finalProposal for a Council Recommendation - 'Europe on the Move' - learning mobility opportunities for everyone - Návrh doporučení Rady - "Evropa v pohybu" - možnosti mobility ve vzdělávání pro všechnyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15550/23COM(2023) 716 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU Talent Pool - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rezervoár talentů EUProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14451/23COM(2023) 647 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council repealing Regulation (EU) No 524/2013 and amending Regulations (EU) 2017/2394 and (EU) 2018/1724 with regards to the discontinuation of the European ODR Platform - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 524/2013 a mění nařízení (EU) 2017/2394 a (EU) 2018/1724 s ohledem na ukončení fungování evropské platformy pro řešení sporů on-lineProjednáno a přijato usnesení
14434/23COM(2023) 649 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer disputes, as well as Directives (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 and (EU) 2020/1828 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a směrnice (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 a (EU) 2020/1828Projednáno a přijato usnesení
11222/23COM(2023) 367 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu a o změně nařízení (EU) 1093/2010Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11221/23COM(2023) 366 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on payment services and electronic money services in the Internal Market amending Directive 98/26/EC and repealing Directives 2015/2366/EU and 2009/110/EC - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 98/26/ES a zrušují směrnice 2015/2366/EU a 2009/110/ESProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11220/23COM(2023) 360 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for Financial Data Access and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010, (EU) No 1095/2010 and (EU) 2022/2554 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro přístup k finančním údajům a o změně nařízení (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010 a (EU) 2022/2554Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10411/23COM(2023) 311 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Court of Justice, the European Central Bank, the European Court of Auditors, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Proposal for an interinstitutional ethics body - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Soudnímu dvoru Evropské unie, Evropské centrální bance, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Návrh na vytvoření interinstitucionálního etického orgánuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8506/23COM(2023) 225 finalSdělení Komise o přezkumu rámce pro krizové řízení a pojištění vkladů na podporu dokončení bankovní unieProjednáno a přijato usnesení
 8499/23COM(2023) 226 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards early intervention measures, conditions for resolution and funding of resolution action - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o opatření včasného zásahu, podmínky pro řešení krize a financování opatření k řešení krizeProjednáno a přijato usnesení
 8484/23COM(2023) 229 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU and Regulation (EU) No 806/2014 as regards certain aspects of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU a nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o některé aspekty minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazkyProjednáno a přijato usnesení
 8483/23COM(2023) 228 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/49/EU as regards the scope of deposit protection, use of deposit guarantee schemes funds, cross-border cooperation, and transparency - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/49/EU, pokud jde o rozsah ochrany vkladů, použití prostředků ze systémů pojištění vkladů, přeshraniční spolupráci a transparentnostProjednáno a přijato usnesení
 8482/23COM(2023) 227 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU as regards early intervention measures, conditions for resolution and financing of resolution action - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o opatření včasného zásahu, podmínky pro řešení krize a financování opatření k řešení krizeProjednáno a přijato usnesení
 8231/23COM(2023) 185 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předávání řízení v trestních věcechProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15581/22COM(2022) 677 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a zrušuje směrnice 94/62/ESProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15174/22COM(2022) 554 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními činnostmi 
14598/22COM(2022) 586 finalProposal for a Regulation fo the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles and engines and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, with respect to their emissions and battery durability (Euro 7) and repealing Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, součástek a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich emise a trvanlivost baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11408/22COM(2022) 500 final, SWD(2022) 503 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o právním státu 2022 - Stav právního státu v Evropské uniiProjednáno a přijato usnesení
 5783/22COM(2022) 28 finalEvropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekáduProjednáno a přijato usnesení

12ISP (příhlásit)