Dokumenty EU

Zpravodajem PharmDr. Petr Fifka

Celkem nalezeno 22 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
16927/23COM(2023) 792 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - State of Health Preparedness Report 2023 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o stavu připravenosti v oblasti zdraví 2023Projednáno a přijato usnesení
14751/23COM(2023) 672 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Řešení nedostatku léčivých přípravků v EUProjednáno a přijato usnesení
14191/23COM(2023) 577 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Demografické změny v Evropě: soubor opatřeníProjednáno a přijato usnesení
11960/23COM(2023) 395 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahuje omezení výroby, dovozu a vývozuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 9870/23COM(2023) 298 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o komplexním přístupu k duševnímu zdravíProjednáno a přijato usnesení
 8894/23COM(2023) 231 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the supplementary protection certificate for medicinal products (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
 8887/23COM(2023) 223 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the supplementary protection certificate for plant protection products (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
 8869/23COM(2023) 222 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary certificate for medicinal products, and amending Regulation (EU) 2017/1001, Regulation (EC) No 1901/2006 as well as Regulation (EU) No 608/2013 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a o změně nařízení (EU) 2017/1001, nařízení (ES) č. 1901/2006, jakož i nařízení (EU) č. 608/2013Projednáno a přijato usnesení
 8851/23COM(2023) 221 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certificate for plant protection products - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlinProjednáno a přijato usnesení
 8759/23COM(2023) 192 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie pro humánní léčivé přípravky a o zrušení směrnice 2001/83/ES a směrnice 2009/35/ESProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8758/23COM(2023) 193 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie pro povolování humánních léčivých přípravků a dozor nad nimi a pravidla pro činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky a kterým se mění nařízení (ES) č. 1394/2007 a nařízení (EU) č. 536/2014 a zrušují nařízení (ES) č. 726/2004, nařízení (ES) č. 141/2000 a nařízení (ES) č. 1901/2006Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8417/23COM(2023) 191 finalNávrh doporučení Rady o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu "jedno zdraví"Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8415/23COM(2023) 190 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Reforma farmaceutických právních předpisů a opatření k řešení antimikrobiální rezistenceProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7426/23COM(2023) 146 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council establishing the multiannual strategic policy for European integrated border management - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, kterým se zavádí víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranicProjednáno a přijato usnesení
16258/22COM(2022) 748 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíProjednáno a přijato usnesení
15585/22COM(2022) 675 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti celosvětového zdraví - Lepší zdraví pro všechny v měnícím se světěProjednáno a přijato usnesení
14244/22COM(2022) 480 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o palných zbraních) (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
11396/22COM(2022) 338 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka a o zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ESProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10815/22C(2022) 4367 finalSměrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… ze dne 29.6.2022 kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobkůProjednáno a přijato usnesení
10352/22COM(2022) 279 finalZpráva Komise o stanovení podstatné změny okolností pro zahřívané tabákové výrobky v souladu se směrnicí 2014/40/EUProjednáno a přijato usnesení

12ISP (příhlásit)