Sněmovní tisk 688
Novela z. o Veřejném ochránci práv - EU

Stav projednávání ke dni: 23. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr pro legislativu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 688/0 dne 26. 4. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 62/24, PID ALBSCSSKUT84.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 5. 2024 (usnesení č. 267). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Petiční výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně-právní výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1020).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 19. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 7. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/3 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 11. 7. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/4 (doporučuje schválit).
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 7. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/5 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 24. 7. 2024.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4556Helena Válková25812-40066.docx (44 KB) 27. 6. 2024 v 11:24:48
4557Helena Válková25813-40067.docx (42 KB) 27. 6. 2024 v 11:25:51
4558Helena Válková25814-40068.docx (42 KB) 27. 6. 2024 v 11:26:17
4559Helena Válková25815-40069.docx (43 KB) 27. 6. 2024 v 11:26:47
4561Helena Válková25817-40073.docx (23 KB) 27. 6. 2024 v 14:13:43
4565Helena Válková25821-40082.docx (48 KB) 28. 6. 2024 v 14:24:12


Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, lidská práva, ombudsman, práva dítěte, zákonnost

Navržené změny předpisů (27):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád688/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení688/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti688/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění688/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu688/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře688/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění688/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců688/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů688/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv688/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí688/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů688/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)688/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní688/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti688/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti688/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách688/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů688/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění688/0
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů688/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví688/0
280/2009novelizujeZákon daňový řád688/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)688/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách688/0
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních688/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě688/0
165/2000rušíNařízení vlády o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv688/0


ISP (příhlásit)