Výroční zpráva za rok 2005

 

      Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací postupovalo samostatné oddělení styku s veřejností podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

      V roce 2005 evidovalo oddělení celkem 2142 žádostí občanů a institucí o poskytnutí informace. Na telefonní informační lince odpověděly pracovnice na 1802 dotazů, 303 žádostí

bylo vyžádáno a vyřízeno elektronickou poštou a dopisy, 19 občanů požádalo o informaci osobně v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

      Nejvíce žádostí o informace se týkalo činnosti Poslanecké sněmovny a jejích orgánů v  průběhu zákonodárného procesu. Občané požadovali texty návrhů zákonů, informace k aktuálnímu stavu jejich projednávání, důvodové zprávy, pozměňovací návrhy, informace o nabytí účinnosti přijatých zákonů.

      Žádosti o informace se vztahovaly především k novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, k návrhu zákona, jímž se poskytuje peněžní náhrada studentům vyloučeným ze studia a učitelům, kterým byl ukončen pracovní poměr z politických důvodů v letech 1948 – 1989, k zákonu o odškodnění obětí okupace Československa v roce 1968. Dále pak k zákonu o registračních pokladnách, k novele živnostenského zákona, kde se zrušuje povinnost vystavovat účtenky na zboží nad 50 Kč (obsažené v zákonu o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společnosti Eurofima), k novele obchodního zákoníku, vztahující se k nucenému výkupu akcií menšinových akcionářů, k zákonu o finančních konglomerátech, k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích,ve které se zavádí bodový systém hodnocení dopravních přestupků.

      Časté byly také dotazy občanů k novele zákona o občanských průkazech, která zrušila povinnost výměny průkazů u občanů narozených před l. lednem 1936, k novelám zákona o státních svátcích, k návrhu novely zákona o nájemném, k návrhu novely zákoníku práce, k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a k novele zákona o sociálním zabezpečení upravující zvýšení příspěvku při  péči o osobu blízkou.

      Na telefonické informační lince požadovali občané často údaje o poslancích za volební kraj, ve kterém žijí, spojení na kanceláře poslanců, složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny. Projevovali zájem zúčastnit se jednání Poslanecké sněmovny a žádali termíny projednávání konkrétních návrhů zákonů.

      Občané žádali informace o programu seminářů pořádaných v Poslanecké sněmovně, zajímali se o texty příspěvků přednesených na seminářích – například ze semináře 17. listopad a naše svoboda. Časté byly také dotazy, kde je možno získat text Etického kodexu poslance Parlamentu České republiky.

      Žádosti o informace ekonomického charakteru se týkaly platů a náhrad poslanců v souvislosti s návrhem novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. Občané žádali informaci, kde a kdy mohou nahlédnout do čestných prohlášení poslanců v souladu se zákonem o střetu zájmů a do finančních zpráv politických stran a hnutí.

      Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě. U zveřejňovaných informací byli žadatelé odkazováni na internetové stránky Poslanecké sněmovny. Pokud neměli přístup k internetu, byly jim požadované informace zaslány poštou. Úhrada za poskytnutí informace nebyla v žádném případě požadována.

      Kancelář Poslanecké sněmovny neobdržela v roce 2005 odvolání žadatele proti rozhodnutí o poskytnutí informace.

 

 

 

V Praze dne 26. ledna 2006

JUDr. Jana Maříková
ISP (příhlásit)