Výroční zpráva za rok 2004

      Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací postupovalo samostatné oddělení styku s veřejností v souladu se Zásadami pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

      V roce 2004 evidovalo oddělení celkem 2002 žádosti občanů a institucí o poskytnutí informace. Na telefonní informační lince bylo zodpovězeno 1606 žádostí, 384 bylo vyžádáno a zodpovězeno elektronickou poštou a dopisy, 12 občanů přišlo o informaci požádat do Kanceláře Poslanecké sněmovny osobně.

      Občané i instituce žádali informace o zákonodárné činnosti, o aktuálním stavu projednávání návrhů zákonů, termínech nabytí účinnosti zákonů. Nejčastěji požadovali návrhy zákonů, pozměňovací návrhy, texty návrhů zákonů schválené Poslaneckou sněmovnou a důvodové zprávy. Nejvíce dotazů směřovalo k novele zákona o dani z přidané hodnoty. Žadatelé nemohli nalézt na internetových stránkách návrh novely předmětného zákona, která byla obsažena v návrhu novely zákona o správních poplatcích a v novele zákona o daních z příjmu. Podobně tomu bylo u dotazů k novele zákona o účetnictví – zvýšení limitu pro vedení podvojného účetnictví – obsažené v návrhu novely zákona o daních z příjmu.

      Početné byly žádosti o informace k novele branného zákona v souvislosti se zrušením základní vojenské služby a zákona o zrušení civilní služby. Dále pak k návrhu zákona o registračních pokladnách, k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, k novele zákona o vlastnictví bytů, energetického zákona, zákona o konkurzu a vyrovnání a zákona o právu autorském.

      Podobně jako v minulých letech se občané často obraceli na informační linku s dotazy, kdo je poslancem za jejich městskou část či obec. Požadovali zprostředkování kontaktu s poslanci, adresy kanceláří ve volebních obvodech poslanců.

      Časté byly žádosti studentů o poskytnutí informací a podkladů pro vypracování diplomových a rigorózních prací. Vztahovaly se především k zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně v minulých volebních obdobích, k výši příspěvku politickým stranám za volební výsledky, k zákonu o volbách do Parlamentu České republiky, k zákonu o sdružování v politických stranách a k možnosti nahlédnout do finančních zpráv politických stran v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

      Občané projevovali zájem účastnit se jednání Poslanecké sněmovny ke konkrétním návrhům zákonů, požadovali schválený program jednání a termín projednávání návrhu zákona. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl častým předmětem dotazů ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a zákon o volbách do Evropského parlamentu.

      Žádosti o informace ekonomického charakteru se týkaly nákladů Kanceláře Poslanecké sněmovny stanovených státním rozpočtem, platů a náhrad poslanců, návrhů na jejich zmrazení, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

      Všem žádostem o informace bylo vyhověno v zákonem stanovené lhůtě. U veřejně publikovaných informací byli žadatelé odkazováni na internetové stránky Poslanecké sněmovny. Pokud žadatelé neměli přístup k internetu, byly jim informace zaslány poštou. Úhrada za poskytnutí informace nebyla účtována.

      Kancelář Poslanecké sněmovny neobdržela v minulém roce žádné odvolání žadatele proti rozhodnutí o poskytnutí informace.

 

 

V Praze dne 25. ledna 2005

JUDr. Jana Maříková
ISP (příhlásit)