Výroční zpráva za rok 2003

      V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Zásadami pro zabezpečení úkolů , vyplývajících z uvedeného zákona, poskytuje Kancelář Poslanecké sněmovny informace o zákonodárné činnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jejích orgánů.

      V roce 2003 se na Kancelář Poslanecké sněmovny obrátilo, dle evidence samostatného oddělení styku s veřejností, 2016 občanů a institucí se žádostí o informace. Vyžádaných telefonických informací bylo 1733, zaslaných elektronickou poštou a dopisem 257. Při osobní návštěvě požádalo o poskytnutí informace 26 občanů.

      Z hlediska věcného zaměření se žádosti o informace vztahovaly především k aktuálnímu stavu zákonodárné činnosti – týkaly se znění návrhů zákonů, důvodových zpráv k nim, termínů nabývání účinnosti zákonů, zveřejnění schválených zákonů ve Sbírce zákonů, hlasování jednotlivých poslanců o konkrétních návrzích zákonů.

      Nejvíce dotazů se týkalo novely zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb. o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Četné byly také dotazy k návrhům zákonů zaměřených na reformu veřejných financí – k návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, o spotřebních daních , o daních z příjmů a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

      Početnou skupinu tvořily dotazy týkající se návrhů zákonů se zdravotnickou tématikou – návrhu zákona o péči o zdraví lidu, zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Častým předmětem dotazů občanů i institucí byl také návrh zákona o veřejných zakázkách, návrh novely zákoníku práce, návrh zákona o provádění referenda.

      Podobně jako v minulých letech občané požadovali často informaci kdo je poslancem za jejich obec, město nebo kraj a adresy kanceláří poslanců ve volebních krajích.. Formou elektronické pošty se na Kancelář Poslanecké sněmovny obraceli hojně studenti vysokých i středním škol se žádostmi o informace ke studijním účelům. Pracovníci advokátních kanceláří požadovali texty schválených návrhů zákonů před publikováním ve Sbírce zákonů a dotazovali se na možnost získat text přijatých zákonů v angličtině.

      Žádosti o informace ekonomického zaměření se vztahovaly k poslaneckým bytům v Nerudově ulici a k příspěvkům na bydlení pro poslance.

      Všem žádostem o informace bylo vyhověno v zákonné lhůtě a Kancelář Poslanecké sněmovny neobdržela v minulém roce žádné odvolání žadatele proti písemnému rozhodnutí o neposkytnutí informace.

      Všechny informace vyžádané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytla Kancelář Poslanecké sněmovny, stejně jako v roce 2003, zdarma.

 

 

V Praze dne 26. ledna 2004

JUDr. Maříková
ISP (příhlásit)