Výroční zpráva za rok 2001

         Informace o rozhodovací činnosti Poslanecké sněmovny a jejich orgánů, jakož i informace o postupu Kanceláře Poslanecké sněmovny podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytuje Kancelář Poslanecké sněmovny. Podrobnosti o poskytování těchto informací stanoví Zásady pro zabezpečení úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny z citovaného zákona.

        Došlé žádosti eviduje a vyřizuje v souladu se Zásadami samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře. Jde o žádosti o informace, se kterými se občané obracejí na linku 02/5717 1717, nebo písemně na Kancelář. Toto oddělení eviduje rovněž žádosti o informace a jejich vyřízení, které mu jsou předány příslušným organizačním útvarem Kanceláře. Evidence obsahuje údaje o tom, kdo požádal o informaci, kdy byla informace doručena, čeho se týkala, kdy a kým byla vyřízena.

          V roce 2001 se na oddělení styku s veřejností Kanceláře obrátilo s dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., telefonicky 2886 občanů, elektronickou poštou e-maily 210 občanů (tj. v průměru 11 denně), dopisy 25.

           Kromě toho telefonicky sdělilo své názory a připomínky 119 občanů 5. 1. 2001 během přímého přenosu 30. schůze PS k projednávání zprávy Rady České televize.

            Pokud jde o telefonické žádosti o informaci, vztahovaly se v převážné většině k zákonodárné činnosti - k návrhům zákonů, důvodovým zprávám, stavu projednávání. Občané žádali informaci, kde najdou požadované dokumenty na Internetu, časové termíny projednávání návrhů zákonů, usnesení výborů k návrhům, přehled hlasování poslanců apod. Vedle důvodových zpráv často požadovali také text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou - např. novelu zákona o vlastnictví bytů, novelu obchodního zákoníku, zákon o bankách, o ochraně trhu (registrační pokladny), o myslivosti, o spořitelních a úvěrních družstvech, o odpadech. Často předkládali dotaz k zákonu s odkazem na svůj problém a požadovali výklad zákona, event. číslo zákona, který se k řešení jejich případu vztahuje. Časté byly také dotazy, kdo je poslancem "za okres nebo městskou část", občané chtěli znát jméno "svého poslance".

            Na Kanceláři Poslanecké sněmovny žádali občané často také informace o odškodnění nuceně nasazených, adresu instituce, na kterou se mají obracet, adresy ústředních orgánů státní správy a Úřadu Veřejného ochránce práv apod.

            Se žádostí o informaci ke studijním účelům - k bakalářským pracím a k přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu se na samostatné oddělení styku s veřejností obrátila řada žadatelů. Jejich dotazy se vztahovaly především k historii československého a českého parlamentu, k zastoupení politických stran v minulosti apod. - k údajům obsaženým v digitální knihovně.

           Na Kancelář PS se obraceli také novináři, kteří žádali informace např.o nákladech na služební cesty poslanců, ubytování poslanců, dopravu poslanců, provozní střediska. Chtěli znát také náklady na hovorné, provoz automobilů, služby asistentů, platy poslanců. Tyto žádosti vyřídil ředitel odboru hospodářské správy.

            Mezi časté žadatele o informaci patřili pracovníci advokátních kanceláří (požadovali např. důvodové zprávy k návrhům zákonů), majitelé soukromých firem (obchodní zákoník). Klienti zkrachovalých družstevních záložen požadovali přijetí zákonných norem, které by vedly k řešení jejich tíživé situace.

             Všem žádostem o podání informace podle cit. zákona bylo vyhověno, nebyl tudíž vydán žádný rozsudek soudu a nebylo vedeno žádné řízení
o sankcích.

            V souladu s bodem 6 Zásad pro zabezpečení úkolů, vyplývajících pro Kancelář PS ze zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydal vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny sazebník úhrad za poskytování informací. Úhrada za poskytnutí informací nebyla v uplynulém roce účtována žádnému občanovi.

 8. 2. 2002

dr. Maříková
ISP (příhlásit)