Výroční zpráva za rok 2000

        Informace o rozhodovací činnosti Poslanecké sněmovny a jejich orgánů, jakož i informace o postupu Kanceláře Poslanecké sněmovny podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje Kancelář Poslanecké sněmovny. Podrobnosti o poskytování takových informací stanoví Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny z cit. zákona.

        Došlé žádosti o informace eviduje a vyřizuje v souladu se Zásadami samostatné oddělení styku s veřejností. Jde o žádosti o informace, se kterými se občané obracení na telef. linku 02/5717 1717, nebo písemně na oddělení styku s veřejností. Toto oddělení eviduje rovněž žádosti o informace a jejich vyřízení, pokud jsou mu předány příslušným organizačním útvarem Kanceláře.

        Evidence obsahuje údaje o tom, kdo požádal o informaci, kdy byla informace doručena, pokud byla podána písemně, čeho se týkala, kdy a kým byla vyřízena.

        V roce 2000 se na oddělení styku s veřejností obrátilo s dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. telefonicky 3098 občanů, elektronickou poštou nebo dopisem 231 občanů, tj. v průměru 13 žádostí o informaci denně.

        Žádosti o informace směřovaly k připravovaným právním úpravám v souvislosti s jejich projednáváním v Poslanecké sněmovně Parlamentu, příp. schváleným zákonům, nebo reagovaly na současné aktuální problémy.

        Pokud je informace zveřejněna, je žadatel informován, kde může zveřejněnou informaci vyhledat. Trvá-li na poskytnutí zveřejněné informace, je mu informace poskytnuta ve lhůtách stanovených Zásadami pro písemnou informaci. Ústní (telefonické) žádosti o informaci jsou zpravidla vyřizovány neprodleně. Písemné informace ve stanovené lhůtě.

        Největší počet dotazů za uplynulý rok se týkal projednávaných návrhů zákonů. Kdy bude zákon zařazen na program schůze Poslanecké sněmovny, jaký je stav projednávání, kde je možno najít zákon nebo důvodovou zprávu na internetových stránkách PS, dále to byly žádosti o zaslání sněmovního tisku nebo sdělení, kdy nabude zákon účinnosti.

        Pokud jde o projednávané zákony, obraceli se občané se žádostí o informaci především k návrhu novely obchodního zákoníku, návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích, návrhu zákona o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, návrhu zákona o bankách, návrhu zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, návrhu zákona o státních svátcích (účinnost), návrhu zákona o odškodnění příslušníků čs. zahraničních armád v letech 1939-1945, návrhu zákona o dani z příjmu, návrhu novely zákona o důchodovém pojištění.

        Časté jsou dotazy, týkající se např. státních symbolů, dotazy, kterým zákonem je upravena konkrétní problematika..

        Někdy požadují občané výklad zákona, většinou ve vztahu ke své osobní záležitosti, požadují zaslání sněmovního tisku, informují se na program jednání PS, termín konání schůze PS, chtějí se zúčastnit schůzi výborů, schůze PS. Zajímají se o platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce poslance, adresy kanceláří poslanců apod.

        Se žádostí o informaci se na Kancelář Poslanecké sněmovny obracejí rovněž sdělovací prostředky (televize, tisk). Tyto dotazy se týkají především platů poslanců, asistentů poslanců, úhrad za pronájem poslaneckých kanceláří, ubytování poslanců v Praze, plateb za telefony, počtu poslanců v poslaneckých klubech, vybavení poslanců počítači.

 

        Vyžádána byla rovněž informace o používání mobilních telefonů pracovníky Kanceláře Poslanecké sněmovny, informace o provozu provozně-účelového zařízení PS v Lipnici nad Sázavou a Harrachově.

        Pouze ve dvou případech, kdy nebylo vyhověno žádosti o informaci bylo podle odst. 5 Zásad, vydáno písemné rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou. V prvním případě to byla žádost o informaci, které osoby jsou na základě smluvního vztahu placené ze státních prostředků jako asistenti jednotlivých poslanců. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno. V druhém případě to byla žádost o sdělení jmen poslanců, kteří byli předvoláni před mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny v důsledku jejich přestupkové činnosti a žádost o sdělení výsledku disciplinárního řízení vůči těmto osobám. Tato rozhodnutí Kanceláře nebylo možno doručit, neboť tazatel se na adrese, kterou uvedl, nezdržuje.

        Mezi časté žadatele o informaci patřili pracovníci advokátních kanceláří (požadovali např. důvodové zprávy k návrhům zákonů, majitelé soukromých firem (obchodní zákoník), majitelé autoškol. Klienti zkrachovalých bank a družstevních záložen požadovali přijetí zákonných norem, které by vedly k řešení jejich tíživé situace.

        Velkým počtem dotazů se na linku 5717 1717 obraceli v květnu a červnu uchazeči o studium na vysokých školách se společenskovědním zaměřením (otázky v testech při přijímacím řízení).

        V souladu s bodem 6 Zásad pro zabezpečování úkolů, vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydal vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny rovněž sazebník úhrad za poskytování informací. Úhrada za poskytnutí informací nebyla v uplynulém roce účtována žádnému občanovi.

 

 

Zpracovala: Dr. Maříková

26. 2. 2001
ISP (příhlásit)