Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny za rok 2006 podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2006 evidovalo samostatné oddělení styku s veřejností celkem 1744 žádostí občanů a institucí o poskytnutí informace. Informace byly poskytovány jak prostřednictvím telefonní informační linky, a to přímo, tak byly vyřízeny elektronickou poštou nebo osobně v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

Žádosti o informace byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě. V roce 2006 byla v jednom případě podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace. Předmětná záležitost byla vyřízena po dodatečném vyžádání stanoviska orgánu státní správy.

 

Žádosti o poskytnutí informace

Informace prostřednictvím telefonních dotazů

1591

Informace poskytnuté osobně

26

Informace prostřednictvím elektronické pošty

127

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Nejvíce žádostí o informace se týkalo činnosti Poslanecké sněmovny a jejích orgánů v průběhu zákonodárného procesu. Občané požadovali texty návrhů zákonů, informace k aktuálnímu stavu jejich projednávání, informace o hlasování jednotlivých poslanců i politických stran jako celku, důvodové zprávy, pozměňovací návrhy, informace o nabytí účinnosti přijatých zákonů. Dále se zajímali o možnost účastnit se jednání schůze při projednávání konkrétního návrhu zákona.

Informace prostřednictvím telefonních dotazů se nejčastěji týkaly složení orgánů Poslanecké sněmovny, termínů a stavu projednávání konkrétních návrhů zákonů. Častým předmětem zájmu byly informace, ve kterých tazatelé požadovali údaje o poslancích za volební kraj např. telefonní spojení na poslance ve volebních obvodech, sídlo a úřední hodiny poslanecké kanceláře, životopis poslanců. Další oblastí byly dotazy týkající se složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny. Časté byly i dotazy ekonomického charakteru např. náhrady poslanců na cestovné a ubytování.

Z hlediska legislativního procesu se žádosti o informace týkaly především  novely zákona o územním plánování a stavebním řádu, zákona o veřejných zakázkách, zákona o sociálních službách a státní sociální podpoře, zákona o náhradním výživném, zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, zákona o silniční dopravě. Četné dotazy se týkaly také zákona o právu autorském, zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj kinematografie, zákona o spotřebních daních, zákona o neziskových zdravotnických zařízeních, novely zákoníku práce a zákona o zrušení Fondu národního majetku, kde je obsaženo ustanovení týkající se odškodnění klientů bank.

V červnu bylo naším oddělením zaznamenáno zvýšené množství dotazů k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, k voličským průkazům, k možnosti volit v zahraničí a k přepočtu hlasů získaných ve volbách na mandáty.

Informace prostřednictvím elektronické pošty se týkaly především dotazů k novele zákona o státním občanství, k trestnímu zákoníku, k služebnímu zákonu, k zákonu o sdružování v politických stranách a hnutích, k zákonu o volbách do Poslanecké sněmovny, k zákonu o spotřebních daních, k návrhu zákona o registrovaném partnerství. Dále pak se občané dotazovali na jednací řád Poslanecké sněmovny, na text poslaneckého slibu, na zastoupení žen v Poslanecké sněmovně, na nové složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Občané často projevovali zájem zúčastnit se jednání Poslanecké sněmovny. Dotazy, které se týkaly prohlídek Poslanecké sněmovny a odborných seminářů, vyřizovalo nově otevřené Informační středisko Kanceláře Poslanecké sněmovny.

U zveřejňovaných informací byli žadatelé odkazováni na internetové stránky Poslanecké sněmovny. Pokud žadatelé neměli přístup k internetu, byly jim požadované informace zaslány poštou. Úhrada za poskytnutí informace nebyla požadována.

 

 

 

V Praze dne 9. února 2007
ISP (příhlásit)