Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2008

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté a vyřízené žádosti o informace:

 

a) počet podaných žádostí o informace 1415
  z toho:  
  prostřednictvím telefonní informační linky 1164
  elektronickou poštou a dopisy 214
  při osobních návštěvách Kanceláře PSP 37
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0
e) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení 0

 

f) další informace 0

Žádosti o informace se vztahovaly především k zákonodárné činnosti Poslanecké sněmovny, tj. ke znění návrhů zákonů, k důvodovým zprávám, k aktuálnímu stavu projednávání návrhů zákonů a k zákonům Parlamentem ČR přijatým. Občané a instituce požadovali také pozměňovací návrhy, texty vystoupení poslanců k projednávaným návrhům zákonů, informace o hlasování poslanců k předloženým návrhům, k nabytí účinnosti zákona. Četné byly také dotazy na složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny, k programu schůzí Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, k pořádaným seminářům i žádosti o kontaktní adresy na poslance a kanceláře ve volebních obvodech.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

V jednom případě byla požadována úhrada za poskytnutí informace.

28. 1. 2009
ISP (příhlásit)